A+A-

(czytaj też

(wyjazdy szkoleniowe

Od roku akademickiego 2007/2008 pracownicy administracyjni uczelni, a także inni pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi mają możliwość wyjazdów w ramach programu Erasmus. Możliwość ta kontynuowana jest także w programie Erasmus+, Akcja 1, Mobilność.

Wyjazdy te mogę mieć następujące formy:
·         Wyjazd do instytucji zagranicznej celem odbycia szkolenia. Wyjazd może odbywać się także w organizacji pozarządowej typu NGO, w izbie handlowej, w uczelni wyższej.

Korzyści z wyjazdu szkoleniowego
Wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus dają niepowtarzalną szansę poprawy kwalifikacji i umiejętności poprzez możliwości wymiany doświadczeń z pracownikami innych uczelni wyższych lub instytucji. Istotną rolę odgrywa także rozwój umiejętności miękkich takich jak umiejętność pracy w międzynarodowej grupie, a także doskonalenie umiejętności językowych.

Gdzie można wyjechać na szkolenie?
Na szkolenia można wyjeżdżać do innych szkół wyższych, instytucji, organizacji lub firm za granicą, które znajdują się na terenie krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus.
Częstą praktyką jest organizowanie przez uczelnie europejskie tygodni szkoleniowych (international weeks), na których spotykają się jednocześnie przedstawiciele wielu szkół wyższych. Celem szkoleń tego typu jest prezentacja wymiana doświadczeń mi wiedzy uczestnikami.

W wyjazdach szkoleniowych mogą brać pracownicy Uczelni:

 • Władający językiem obcym na poziomie B2,
 • Zatrudnieni na umowę o pracę. 


 Przed wyjazdem na szkolenie musi być uzgodniony Staff Mobility for Training, Mobility Agreement, zawierający: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Wyjazd musi wpisywać się w strategię internacjonalizacji zawartą w karcie Erasmusa (Erasmus Policy Statement). Pobyt pracownika na wyjeździe szkoleniowym może trwać minimum dwa dni (z wyłączeniem czasu podróży). Zaleca sie wyjazdy trwające 5 dni roboczych (w tym dwa dni na podróż).

Z każdym wyjeżdżającym pracownikiem musi zostać zawarta umowa.


Formularze zgłoszeniowe należy składać do dnia 30 listopada 2016 roku do Działu Kształcenia, Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych, ul. Ks. Skorupki 10/12 (dawne IFE), pokój nr 105 a,  tel. 42 631 20 88, Agnieszka Michałowska-Dutkiewicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zasady finansowania wyjazdów pracowników naukowych i wyjazdów szkoleniowych

w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2016/2017

 • Wsparcie indywidualne i podróż wypłacane na wyjazdy celem prowadzenia zajęć i na wyjazdy szkoleniowe w ramach Programu Erasmus + mają formę stypendium.
 • Wysokość wsparcia indywidualnego uzależniona jest od grupy krajów, do której należy kraj uczelni przyjmującej.
Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendiów w Euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni
Grupa 1. Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania. 130
Grupa 2. Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy. 110
Grupa 3. Hiszpania, Łotwa, Malta, FYROM, Niemcy, Portugalia, Słowacja. 100
Grupa 4. Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia. 80
 • Wysokość stypendium na podróż uzależniona jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe i jest określona przez Komisję Europejską. Do obliczenia odległości należy wykorzystać kalkulator udostępniony na stronie programu Komisji Europejskiej. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Odległość Kwota Zasady alokacji
Odległość od 100 do 499 km 180 Euro Odległość musi być obliczana za pomocą kalkulatora.
Odległość od 500 do 1999 km 275 Euro Odległość musi być obliczana za pomocą kalkulatora.
Odległość od 2000-2999 km 360 Euro Odległość musi być obliczana za pomocą kalkulatora.
Odległość od 3000-3999 km 530 Euro Odległość musi być obliczana za pomocą kalkulatora.
Odległość od 4000- 7999 km 820 Euro Odległość musi być obliczana za pomocą kalkulatora.
Odległość powyżej 8000 km 1100 Euro Odległość musi być obliczana za pomocą kalkulatora.

 

UWAGA!

Ze względu na fakt, iż rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązuje do dnia 31.12.1016 roku, po tym okresie przepisy podatkowe odnoszące się do wyjazdów w ramach programu Erasmus + mogą ulec zmianie.

 

Komunikat dotyczący zasad naboru na wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus +
w roku akademickim 2016/2017.

 1. W wyjazdach szkoleniowych mogą brać udział pracownicy Politechniki Łódzkiej, zatrudnieni na umowę o pracę, władający językiem obcym (używanym w czasie wyjazdu zagranicznego) na poziomie przynajmniej B2. Pierwszeństwo przy kwalifikacji mają pracownicy administracji rektorskiej, kanclerskiej i osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych w innych jednostkach PŁ.
 2. Osoba zakwalifikowana na wyjazd w programie Erasmus + może posiadać dowolne obywatelstwo. W przypadku posiadania innego obywatelstwa niż obywatelstwo kraju będącego członkiem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego osoba zakwalifikowana na wyjazd zobowiązana jest sprawdzić warunki wjazdu na terytorium kraju, w którym ubiega się o stypendium Erasmus +.
 3. Celem wyjazdu jest odbycie szkolenia w uczelni przyjmującej oraz rozwój kompetencji wykorzystywanych w pracy. Osoba korzystająca z grantu Erasmus+ zobowiązana jest do przedstawienia podczas odrębnego spotkania prezentacji o Politechnice Łódzkiej a także do omówienia dalszych możliwości współpracy z uczelnią przyjmującą. Po powrocie beneficjent może zostać poproszony o prezentację przykładów dobrych praktyk w zakresie rozwiązań organizacyjnych. Każdorazowo przykłady te muszą zostać przekazane współpracownikom w jednostce macierzystej.
 4. Wyjazd musi wpisywać się w strategię internacjonalizacji zawartą w Karcie Erasmusa (Erasmus Policy Statement) dostępną na stronie: http://www.erasmus.p.lodz.pl/o-programie/59-erasmus-policy-statement
 5. Szkolenie musi odbyć się w instytucji, która znajduje się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Instytucją tą może być inna uczelnia wyższa lub instytucja nieakademicka.
 6. Wyjazd musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 01 czerwca 2016 do 15 września 2017 roku. W szczególnych przypadkach, na podstawie indywidualnej prośby beneficjenta i zgody Prorektora ds. Edukacji dopuszcza się realizację wyjazdu w terminie do 30 września 2017.
 7. Pobyt pracownika na wyjeździe szkoleniowym może trwać minimum dwa dni (z wyłączeniem czasu podróży), a maksymalnie dwa  miesiące. 
 8. Liczba dni, na które zostanie przyznane wsparcie indywidualne zostanie przekazana do wiadomości publicznej na podstawie decyzji Prorektora ds. Edukacji podjętej na podstawie dostępnych środków finansowych.
 9. Beneficjentowi przysługuje prawo otrzymania wsparcia indywidualnego ze środków programu Erasmus+  na okres podróży (maksymalnie 2 dni), jeśli liczba dni, na które beneficjent otrzymuje wsparcie nie przekracza liczby dni określonych w decyzji Rektora.
 10. Osoby niepełnosprawne, z udokumentowanym znacznym stopniem niepełnosprawności, mogę ubiegać się w Agencji Narodowej Programu Erasmus+ o dodatkowe środki pochodzące ze specjalnego funduszu dla osób niepełnosprawnych.
 11.  Pracownik ma prawo ubiegać się o więcej niż jeden wyjazd szkoleniowy.
 12. W skład Komisji Kwalifikacyjnej na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ wchodzą:
 • Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia, doc. dr inż. Marek Sekieta,
 • Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich, doc. dr inż. Bogdan Żółtowski
 • Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, prof. dr hab. Jacek Kucharski,
 • Pełnomocnik Rektora ds. Internacjonalizacji, dr inż. Dorota Piotrowska,
 • Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus+, doc. dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski,
 • Kierownik Działu Kształcenia, dr inż. Agnieszka Mrozek,
 • Administracyjny Koordynator ds. Programu Erasmus+, mgr Beata Ogrodowczyk.

Sekretarz Komisji: mgr Agnieszka Michałowska-Dutkiewicz, Dział Kształcenia.

 1. Podstawą kwalifikacji jest  ocena dokumentu Staff Mobility for Training,  Mobility Agreement. Dokument ten musi określać: cel mobilności, wartość dodaną mobilności (dla obydwu instytucji oraz dla beneficjenta), działania do zrealizowania oraz przewidywane rezultaty i wpływ zrealizowanej mobilności na jednostkę macierzystą oraz dalszą karierę zawodową, jak również związek ze strategią uczelni. Formularz należy dostarczać do Działu Kształcenia Politechniki Łódzkiej, ul. Księdza Skorupki  10/12, pokój nr 102, p. Agnieszka Michałowska-Dutkiewicz. Formularz musi być podpisany przez dziekana bądź kierownika jednostki,  stronę przyjmującą i osobę ubiegającą się o wyjazd. Termin składania aplikacji upływa 30 listopada 2016.
 2. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby ubiegające się o wyjazd po raz pierwszy lub realizujące dodatkowe zadania w obszarach priorytetowych dla rozwoju Politechniki Łódzkiej. Obszarami tymi są: organizacja biur wymiany międzynarodowej (procedury wyjazdowe, promocja mobilności, pozyskiwanie ofert, mobilność a rynek pracy, wsparcie dla wyjeżdżających studentów i pracowników), rekrutacja studentów obcokrajowców, obsługa i integracja studentów programu Erasmusa oraz innych studentów obcokrajowców, studencki ruch naukowy: organizacja i finansowanie, studenci niepełnosprawni na Uczelni.
 3. W procesie kwalifikacji Uczelnia zobowiązuje się przestrzegać zasad przejrzystości, sprawiedliwości i równego traktowania wszystkich kandydatów. Dołoży także wszelkich starań, aby nie doprowadzić do sytuacji określonych jako „konflikt interesów”.
 4. Harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej http://www.erasmus.p.lodz.pl/pracownicy
 5. W przypadku rezygnacji pracownika z wyjazdu szkoleniowego, na wyjazd zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. Decyzję o kwalifikacji podejmie Komisja. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd ma prawo do rezygnacji jedynie w nagłych przypadkach. O rezygnacji powinien poinformować Dział Kształcenia najpóźniej na 2 tygodnie przed wyjazdem.
 6. Zmiana uczelni przyjmującej wymaga uzyskania pisemnej zgody Prorektora ds. Edukacji. Zmiana terminu wyjazdu wymaga jedynie zawiadomienia Działu Kształcenia.
 7. Z każdym pracownikiem wyjeżdżającym na wyjazd w celu szkoleniowym podpisywana jest umowa.
 8. Pracownik otrzymuje ubezpieczenie od kosztów leczenia na pobyt za granicą na okres, który obejmuje umowa.
 9. Po powrocie ze szkolenia pracownik zobowiązany jest do:
 • Dostarczenia pisemnego potwierdzenia o okresie pobytu za granicą. Zaświadczenia powinno być sporządzone na papierze firmowym instytucji przyjmującej i zawierać daty pobytu w instytucji przyjmującej zawierające informację o charakterze odbytego szkolenia,
 • Rozliczenia finansowego w Dziale Współpracy z Zagranicą,
 • Wypełnienia raportu w serwisie Mobility Tool,
 1. Kandydatowi na wyjazd przysługuje odwołanie od decyzji Komisji w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Informacje o zakwalifikowaniu zostaną wysłane drogą mailową, a protokoły dostępne będą do wglądu w Dziale Kształcenia. Organem Odwoławczym jest Rektor Politechniki Łódzkiej.  
 2. Osoba ubiegająca się o wyjazd ma obowiązek złożyć podpisane oświadczenia o uzupełniającym charakterze środków przyznanych w ramach stypendium Programu Erasmus+.
 3. Zasady finansowania wyjazdu zawarte są w dokumencie „Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017”.
 4. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zarezerwowania puli trzech miejsc na tak zwane „wyjazdy celowe” poprzedzone  osobnym naborem. Wyjazdy te służyć będą bezpośrednio realizacji planu rozwojowego Politechniki Łódzkiej w zakresie ustalonym przez władze Uczelni. Zakres wyjazdu podany będzie to wiadomości wraz z harmonogramem naboru.

Prorektor ds. Kształcenia, prof. dr hab. Grzegorz Bąk

Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus +,  doc. dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski

                                          

Łódź, dn. 26.11.2016

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Mobilności Studenckiej

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 638 38 68 - praktyki
tel. (+48 42) 638 38 66 / (+48 42) 638 38 67 - studia
tel. (+48 42) 638 38 60 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pn: 9–11; 12-14
wt: 9–11; 14-16
śr: nieczynne
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11; 12–14