A+A-

(czytaj też

(wyjazdy nauczycieli

 Wyjazdy nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus +

 
Program Erasmus+, Akcja 1, Mobilność,  oferuje nauczycielom akademickim wyjazdy do uczelni w innych krajach uczestniczących w programie w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych - Teaching Staff Mobility,

Korzyści
Wyjazdy wykładowców w  ramach Erasmusa + dają nauczycielom akademickim możliwość wymiany doświadczeń z kadrą odwiedzanych uczelni, porównania i polepszenia jakości kształcenia, poznania i skorzystania ze sprawdzonych innych metod nauczania.
Intensyfikacja istniejącej współpracy oraz nawiązywanie nowych kontaktów skutkuje podejmowaniem przygotowań mających na celu wspólną realizację nowych projektów europejskich.
 

Informacje szczegółowe
 
W wyjazdach mogą brać udział  pracownicy Uczelni:
* władający językiem obcym na poziomie B2,
* zatrudnieni na umowę o pracę.
 
Przed wyjazdem musi być uzgodniony program nauczania: Staff Mobility for teaching, Mobility Agreement  zawierający: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.


Z każdym wyjeżdżającym pracownikiem musi zostać zawarta umowa.
 
Nauczyciel musi otrzymać w uczelni partnerskiej potwierdzenie okresu pobytu oraz liczby godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. Potwierdzenie powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni partnerskiej. (Wzór potwierdzenia dostępny jest w zakładce formularze).
 
Po powrocie ze szkolenia beneficjent zobowiązany jest wypełnić ankietę on line w systemie Komisji Europejskiej Mobility Tool.

 
Formularze zgłoszeniowe należy składać do dnia 30 listopada 2016 roku do Działu Kształcenia, Sekcja Edukacyjnych Projektów Międzynarodowych, ul. Ks. Skorupki 10/12 (dawne IFE), pokój nr 105 a,  tel. 42 631 20 88, Agnieszka Michałowska-Dutkiewicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zasady finansowania wyjazdów pracowników naukowych i wyjazdów szkoleniowych

w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2016/2017

 • Wsparcie indywidualne i podróż wypłacane na wyjazdy celem prowadzenia zajęć i na wyjazdy szkoleniowe w ramach Programu Erasmus + mają formę stypendium.
 • Wysokość wsparcia indywidualnego uzależniona jest od grupy krajów, do której należy kraj uczelni przyjmującej.
Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendiów w Euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni
Grupa 1. Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania. 130
Grupa 2. Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy. 110
Grupa 3. Hiszpania, Łotwa, Malta, FYROM, Niemcy, Portugalia, Słowacja. 100
Grupa 4. Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia. 80
 • Wysokość stypendium na podróż uzależniona jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe i jest określona przez Komisję Europejską. Do obliczenia odległości należy wykorzystać kalkulator udostępniony na stronie programu Komisji Europejskiej. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Odległość Kwota Zasady alokacji
Odległość od 100 do 499 km 180 Euro Odległość musi być obliczana za pomocą kalkulatora.
Odległość od 500 do 1999 km 275 Euro Odległość musi być obliczana za pomocą kalkulatora.
Odległość od 2000-2999 km 360 Euro Odległość musi być obliczana za pomocą kalkulatora.
Odległość od 3000-3999 km 530 Euro Odległość musi być obliczana za pomocą kalkulatora.
Odległość od 4000- 7999 km 820 Euro Odległość musi być obliczana za pomocą kalkulatora.
Odległość powyżej 8000 km 1100 Euro Odległość musi być obliczana za pomocą kalkulatora.

UWAGA!
Ze względu na fakt, iż rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązuje do dnia 31.12.1016 roku, po tym okresie przepisy podatkowe odnoszące się do wyjazdów w ramach programu Erasmus + mogą ulec zmianie. 

 

Komunikat dotyczący zasad naboru na wyjazdy nauczycieli akademickich celem prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2016/2017.

 

W wyjazdach nauczycieli akademickich mogą brać udział pracownicy Politechniki Łódzkiej zatrudnieni na umowę o pracę lub na umowę mianowania, władający językiem obcym (używanym w czasie wyjazdu zagranicznego) na poziomie przynajmniej B2.

 1. Osoba zakwalifikowana na wyjazd w programie Erasmus + może posiadać dowolne obywatelstwo. W przypadku posiadania innego obywatelstwa niż obywatelstwo kraju będącego członkiem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego osoba zakwalifikowana na wyjazd zobowiązana jest sprawdzić warunki wjazdu na terytorium kraju, w którym ubiega się o stypendium Erasmus +.
 2. Celem wyjazdu jest prowadzenie zajęć w uczelni partnerskiej. Osoba korzystająca z grantu Erasmus+ zobowiązana jest do przedstawienia prezentacji o Politechnice Łódzkiej, a także do omówienia dalszych możliwości współpracy z uczelnią przyjmującą. Po powrocie beneficjent może zostać poproszony o prezentację podczas odrębnego spotkania przykładów dobrych praktyk w zakresie rozwiązań organizacyjnych lub w zakresie kształcenia. Każdorazowo przykłady te muszą zostać przekazane współpracownikom w jednostce macierzystej.
 3. Wyjazd musi wpisywać się w strategię internacjonalizacji zawartą w Karcie Erasmusa (Erasmus Policy Statement) dostępną na stronie: http://www.erasmus.p.lodz.pl/o-programie/59-erasmus-policy-statement

Osoby, których wyjazd będzie służył przygotowaniu projektu edukacyjnego w ramach programu Erasmus+ będą traktowane priorytetowo.

 1. Zajęcia muszą odbyć się w instytucji, która znajduje się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Instytucją tą może być inna uczelnia wyższa posiadająca kartę ECHE lub dowolna organizacja publiczna bądź prywatna aktywna na rynku pracy lub w dziedzinie edukacji, szkolenia i młodzieży.
 2. Wyjazd musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 01 czerwca 2016 do 15 września 2017 roku. W szczególnych przypadkach, na podstawie indywidualnej prośby beneficjenta i zgody Prorektora ds. Kształcenia dopuszcza się realizację wyjazdu w terminie do 30 września 2017.
 3. Pobyt pracownika za granicą może trwać minimum dwa dni (z wyłączeniem czasu podróży), a maksymalnie dwa miesiące.
 4. Liczba dni, na które zostanie przyznane wsparcie indywidualne zostanie przekazana do wiadomości publicznej na podstawie decyzji Prorektora ds. Kształcenia  podjętej na podstawie dostępnych środków finansowych.
 5. Beneficjentowi przysługuje prawo otrzymania wsparcia indywidualnego ze środków programu Erasmus+ na okres podróży (maksymalnie 2 dni), jeśli liczba dni, na które beneficjent otrzymuje wsparcie nie przekracza liczby dni określonych w decyzji Rektora.
 6. W czasie wyjazdu pracownik zobowiązany jest zrealizować minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych.
 7. Osoby niepełnosprawne, z udokumentowanym znacznym stopniem niepełnosprawności, mogę ubiegać się w Agencji Narodowej Programu Erasmus+ o dodatkowe środki pochodzące ze specjalnego funduszu dla osób niepełnosprawnych.
 8. W skład Komisji Kwalifikacyjnej na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ wchodzą:
 • Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia, doc. dr inż. Marek Sekieta,
 • Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich, doc. dr inż. Bogdan Żółtowski
 • Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, prof. dr hab. Jacek Kucharski,
 • Pełnomocnik Rektora ds. Internacjonalizacji, dr inż. Dorota Piotrowska,
 • Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus+, doc. dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski,
 • Kierownik Działu Kształcenia, dr inż. Agnieszka Mrozek.
 • Administracyjny Koordynator ds. Programu Erasmus+, mgr Beata Ogrodowczyk.

Sekretarz Komisji: mgr Agnieszka Michałowska-Dutkiewicz, Dział Kształcenia.

 1. Podstawą kwalifikacji jest ocena dokumentu Staff Mobility for Teaching, Mobility Agreement. Dokument ten musi określać: liczbę zrealizowanych godzin dydaktycznych, cel mobilności, wartość dodaną mobilności, program nauczania, a także przewidywane rezultaty i wpływ zrealizowanej mobilności na jednostkę macierzystą oraz dalszą karierę zawodową oraz wskazywać na związek ze strategią uczelni. Formularz należy dostarczać do Działu Kształcenia Politechniki Łódzkiej, ul. Księdza Skorupki 10/12, pokój nr 102, p. Agnieszka Michałowska-Dutkiewicz. Formularz musi być podpisany przez dziekana lub kierownika jednostki, stronę przyjmującą i osobę ubiegającą się o wyjazd. Termin składania aplikacji upływa 30 listopada 2016 roku.
 2. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby ubiegające się o wyjazd po raz pierwszy lub realizujące dodatkowe zadania w obszarach priorytetowych dla rozwoju Politechniki Łódzkiej. Obszarami tymi są: funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości kształcenia (w tym ocena jakości poprzez ankietyzację i raportowanie), internacjonalizacja (w tym systemy obsługujące mobilność studentów i pracowników, komunikacja międzykulturowa, włączanie firm w programy wymiany oraz w edukacyjne projekty międzynarodowe), citizenship skills - definiowanie, realizacja kształcenia i ocena kompetencji społecznych oraz Prior Learning Recognition - ewaluacja efektów osiągniętych na drodze nieformalnej i pozaformalnej, definiowanie kompetencji zdobywanych podczas realizacji praktyk, przypisywanie punktów ECTS do poszczególnych efektów, metody weryfikacji efektów kształcenia przypisanych praktykom.

W przypadku kolejnego wyjazdu tego samego pracownika rekomendowany jest wyjazd do innej instytucji przyjmującej.

 1. W procesie kwalifikacji Uczelnia zobowiązuje się przestrzegać zasad przejrzystości, sprawiedliwości i równego traktowania wszystkich kandydatów. Dołoży także wszelkich starań, aby nie doprowadzić do sytuacji określonych jako „konflikt interesów”.
 2. Harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej http://www.erasmus.p.lodz.pl/pracownicy
 3. W przypadku rezygnacji pracownika z wyjazdu celem prowadzenia zajęć, na wyjazd zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. Decyzję o kwalifikacji podejmie Komisja. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd ma prawo do rezygnacji jedynie w nagłych przypadkach. O rezygnacji powinien poinformować Dział Kształcenia najpóźniej na 2 tygodnie przed wyjazdem.
 4. Zmiana instytucji przyjmującej wymaga uzyskania pisemnej zgody Prorektora ds. Kształcenia. Zmiana terminu wyjazdu wymaga jedynie zawiadomienia Działu Kształcenia w ramach obowiązujących okresów rozliczeniowych.
 5. Z każdym pracownikiem wyjeżdżającym na wyjazd w celu prowadzenia zajęć podpisywana jest umowa.
 6. Pracownik otrzymuje ubezpieczenie od kosztów leczenia na pobyt za granicą na okres, który obejmuje umowa.
 7. Po powrocie pracownik zobowiązany jest do:
 • Dostarczenia pisemnego potwierdzenia okresu pobytu za granicą oraz liczby godzin przeprowadzonych zajęć. Zaświadczenia powinno być sporządzone na papierze firmowym instytucji przyjmującej i zawierać daty pobytu w instytucji przyjmującej zawierające informację o charakterze odbytych zajęć,
 • Wypełnienia ankiety w serwisie Mobility Tool,
 1. Kandydatowi na wyjazd przysługuje odwołanie od decyzji Komisji w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Informacje o zakwalifikowaniu zostaną wysłane drogą mailową, a protokoły dostępne będą do wglądu w Dziale Kształcenia. Organem Odwoławczym jest Rektor Politechniki Łódzkiej
 2. Osoba ubiegająca się o wyjazd ma obowiązek złożyć podpisane oświadczenia o uzupełniającym charakterze środków przyznanych w ramach stypendium Programu Erasmus+.
 3. Zasady finansowania wyjazdu zawarte są w dokumencie „Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2016/2017”.
 4. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zarezerwowania puli trzech miejsc na tak zwane „wyjazdy celowe” poprzedzone  osobnym naborem. Wyjazdy te służyć będą bezpośrednio realizacji planu rozwojowego Politechniki Łódzkiej w zakresie ustalonym przez władze Uczelni. Zakres wyjazdu podany będzie to wiadomości wraz z harmonogramem naboru.

Prorektor ds. Kształcenia, prof.  dr hab. Grzegorz Bąk

Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus +,  doc. dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski

Łódź, dnia 25 października 2016


 

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Mobilności Studenckiej

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 638 38 68 - praktyki
tel. (+48 42) 638 38 66 / (+48 42) 638 38 67 - studia
tel. (+48 42) 638 38 60 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pn: 9–11; 12-14
wt: 9–11; 14-16
śr: nieczynne
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11; 12–14