A+A-

(czytaj też

(zasady

Zasady ogólne dot. uczestnictwa w mobilności w ramach programu Erasmus+ znajdują się na stronie Agencji Narodowej http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/

 

 prezentacja ze spotkania organizacyjnego dla studentów zakwalifikowanych na studia Erasmus+

 

co trzeba zrobić po kwalifikacji przed wyjazdem na Erasmusa

 

co trzeba zrobić po kwalifikacji przed wyjazdem na Erasmusa - dotyczny studentów z dodatkiem socjalnym oraz studentów niepełnosprawnych

co trzeba zrobić po powrocie z Erasmusa

 

 

KOMUNIKAT
dotyczący zasad wyjazdów studentów Politechniki Łódzkiej zakwalifikowanych na wyjazd
na studia w uczelniach znajdujących się w krajach programu Erasmus+
w roku akademickim 2016/2017

 

 

I. Zasady ogólne


1.    W wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci zarejestrowani w Politechnice Łódzkiej - w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej - na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Studenci studiów pierwszego stopnia winni posiadać rejestrację pełną co najmniej na piąty semestr studiów pierwszego stopnia. Studenci studiów drugiego stopnia powinni posiadać rejestracje pełną co najmniej na drugi semestr studiów drugiego stopnia. W wyjątkowych wypadkach decyzje indywidualne podejmie Dziekan.
2. Każdy kandydat dysponuje na każdym cyklu kształcenia kapitałem 12 miesięcy, które może przeznaczyć na wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w ramach programu Erasmus+.  Oznacza to, że podczas jednego stopnia studiów całkowita długość pobytu na studiach i/lub praktykach zagranicznych odbytych przez Studenta nie może przekroczyć sumy 12 miesięcy (360 dni). Do sumy tej wliczana jest także liczba miesięcy kształcenia za granicą (studia i/lub praktyki) w ramach programu LLP Erasmus. UWAGA: suma miesięcy uwzględnia cały okres pobytu za granicą ze statusem Uczestnika Erasmus+/LLP Erasmus, zarówno okres finansowany, jak i z dofinansowaniem zerowym.
3. Kandydat kwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju świata. O uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt bycia studentem Politechniki Łódzkiej. Jeżeli Student posiada obywatelstwo inne niż państw uczestniczących w programie Erasmus+, powinien sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem jako stypendysta programu Erasmus+.
4. Student nie może przebywać w trakcie realizacji mobilności na urlopie okolicznościowym lub dziekańskim.
5. Uczelnia przyjmująca musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+ (państwa członkowskie, Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein, Norwegia) oraz posiadać kartę „Erasmus Charter for Higher Education”. Współpracę między uczelnią przyjmująca a Politechniką Łódzką reguluje umowa międzyinstytucjonalna w ramach programu Erasmus+.
6. Pobyt na studiach w uczelni zagranicznej musi się rozpocząć i zakończyć pomiędzy 1 czerwca 2015 a 30 września 2016.
7. Student otrzymuje wsparcie finansowe z budżetu programu Erasmus+

- przy wyjeździe na jeden semestr – maksymalnie na 4,5 miesiąca
- przy wyjeździe na dwa semestry – maksymalnie na 9 miesięcy
Wsparcie naliczane jest z dokładnością co do jednego dnia.
Jeśli w dyspozycji Uczelni znajdą się wolne środki finansowe, Rektor może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu wypłaty wsparcia finansowego.
8. W przypadku wcześniejszego powrotu ze studiów za granicą niż okres finansowania zakładany w umowie z Uczelnią, kwota wsparcia finansowego, które otrzyma Student zostaje odpowiednio obniżona.
9. Kraje docelowe, do których wyjeżdżają studenci w roku 2015/2016 zostały podzielone na 3 grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Miesięczna kwota dofinansowania otrzymywana przez Studenta wynosi odpowiednio:
• 500 euro - grupa I (Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy);
• 400 euro - grupa II (Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja);
• 300 euro - grupa III (Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry)
10. Studenci otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 250 euro z funduszy Uczelni. W przypadku uzyskania zgody na dwukrotny wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ podczas jednego roku akademickiego, dofinansowanie wypłacane jest jednokrotnie – tylko dla pierwszego wyjazdu. W przypadku powtórnego wyjazdu w ramach jednego roku akademickiego student chcący ponownie otrzymać wsparcie finansowe zwraca się z podaniem o takie wsparcie do Dziekana właściwego Wydziału.
11. Do kontaktów ze Studentem Uczelnia wykorzystywać będzie uczelniany adres poczty elektronicznej. Student zobowiązany jest do regularnego sprawdzania swojego konta pocztowego na serwerze Uczelni.


II. Procedura aplikacji


1. Dokumenty wymagane przed wyjazdem za granicę to:
• formularz PŁ - podanie studenta lub doktoranta o zgodę na wyjazd za granicę. Zgody udziela Dziekan danego Wydziału. W podaniu słuchacze studiów doktoranckich składają prośbę o kontynuację wypłaty stypendium doktoranckiego poparte przez Kierownika studium doktoranckiego. Zgody udziela Dziekan danego Wydziału. Decyzję podejmuje Prorektor ds. Edukacji
• dokumenty ECTS: Application Form, Learning Agreement for Studies (Porozumienie o programie studiów), Transcript of Records (wypis z indeksu w języku obcym potwierdzony przez Dziekanat) - wszystkie z wymaganymi podpisami.
2.    Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji (lub Centrum Kształcenia Międzynarodowego w przypadku wyjazdów w ramach umów tej jednostki) przesyła do uczelni partnerskich nominacje studentów zakwalifikowanych na wyjazd.
3. Student uzgadnia z uczelnią przyjmującą, w porozumieniu z Koordynatorem umowy, program studiów za granicą (część „Before the Mobility” dokumentu „Learning Agreement for Studies”). Student powinien dokonać wyboru modułów opiewających na 30 pkt. ECTS. Program ten zatwierdzony zostaje przez Koordynatora umowy/opiekuna kierunku studiów, a następnie przez Dziekana. Jeżeli program studiów realizowany przez Studenta za granicą nie obejmuje wymaganych w danym semestrze/roku studiów efektów kształcenia, Dziekan wymaga ich uzupełnienia na zasadach uzgodnionych indywidualnie przed wyjazdem Studenta za granicę w Aneksie do porozumienia o programie studiów. Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełnienia „Learning Agreement for Studies” znajdują się w przewodniku do tego dokumentu.  Obowiązujący formularz dokumentu „Learning Agreement for Studies” dostępny jest na stronie http://erasmus.p.lodz.pl/studia/dokumenty-do-pobrania-77272
4. Student dostarcza dokumenty wymienione w pkt. II.1 i II.3 do właściwego Dziekanatu (kopia) oraz do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji (oryginał i kopia) albo Centrum Kształcenia Międzynarodowego w przypadku wyjazdów w ramach umów tej jednostki.
3. Jeśli uczelnia partnerska wymaga dostarczenia dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej, Student wysyła ww. dokumenty drogą elektroniczną w terminie zgodnym z wymaganiami ww. uczelni dla aplikacji na dany semestr studiów. W zależności od wymagań poszczególnych uczelni dokumenty mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem systemu on-line uczelni partnerskiej. Wysyłając dokumenty do uczelni partnerskiej Student przesyła kopię swojej korespondencji do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji (ewentualnie także do Centrum Kształcenia Międzynarodowego w przypadku wyjazdu w ramach umów partnerskich tej jednostki). Odpowiedzialność za dotrzymanie terminu składania dokumentów w uczelni partnerskiej leży po stronie Studenta.
4. Jeśli uczelnia partnerska wymaga przesłania do niej dokumentów w oryginale, dokumenty te przesyłane są do niej przez Sekcję Umiędzynarodowienia Edukacji (lub Centrum Kształcenia Międzynarodowego w przypadku wyjazdów w ramach umów tej jednostki).
5. Umowa wyjazdowa pomiędzy Politechniką Łódzką a Studentem przygotowana zostaje przez Sekcję Umiędzynarodowienia Edukacji na podstawie listu akceptacyjnego otrzymanego z uczelni zagranicznej przez Studenta oraz „Learning Agreement for Studies” zatwierdzonego przez tę uczelnię. Umowa obejmuje okres, na który opiewa list akceptacyjny.
6. Z chwilą podpisania umowy wyjazdowej Student staje się Uczestnikiem Programu Erasmus+.

 

III. Realizacja wyjazdu


1. Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów wymienionych w pkt. II oraz podpisaniu umowy wyjazdowej, Uczestnik wyjeżdżający na jeden semestr otrzyma pierwszą ratę dofinansowania w wys. 80% całości kwoty.
2. Pierwsza rata dla Uczestnika wyjeżdżającego na cały rok akademicki wyniesie 40 % całości kwoty stypendium. Druga rata w wys. 40% zostanie wypłacona po dostarczeniu przez Studenta do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach w semestrze pierwszym wystawionego przez uczelnię zagraniczną.
3. Pozostała kwota wsparcia finansowego zostanie wypłacona Uczestnikowi z uwzględnieniem faktycznego okresu pobytu Studenta za granicą, jednakże maksymalnie na odpowiednio 4,5 (wyjazd na semestr) lub 9 (wyjazd na rok) miesięcy.  Odbędzie się to po powrocie Uczestnika z zagranicy, spełnieniu przez Uczestnika warunków wymienionych w pkt. VI i otrzymaniu przez Sekcję Umiędzynarodowienia Edukacji z właściwego Dziekanatu „Dokumentu o uznaniu okresu studiów”. UWAGA: po powrocie z zagranicy uczelnia nie może podjąć decyzji o wypłaceniu studentowi dodatkowych środków z racji potwierdzonego dłuższego pobytu w uczelni partnerskiej niż ten zapisany w umowie.
4. Wsparcie finansowe Erasmus+ otrzymane przez Uczestnika jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. W związku z powyższym Student zgłaszający się na wyjazd musi brać pod uwagę poniesienie części kosztów z własnych funduszy.
5. Uczestnik programu Erasmus+ jest zwolniony z czesnego za studia w uczelni zagranicznej i przebywa w niej na zasadach obowiązujących studentów tej uczelni. Ponieważ traktowany jest na równi z jej lokalnymi studentami, obowiązują go także ewentualne koszty ponoszone przez tych studentów.
6. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub równoważnego ubezpieczenia. Zaleca się wykupienie przez Uczestnika dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju.
7. Uczestnik zobowiązuje się do ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. Uczestnik sam pokrywa koszty ubezpieczenia.

8. Uczestnik jest zobowiązany zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo  Spraw Zagranicznych.
9. Wszystkie zmiany wprowadzane do programu studiów wymagają potwierdzenia i akceptacji uczelni zagranicznej, Politechniki Łódzkiej i Uczestnika programu . Wprowadzenie ewentualnych zmian jest możliwe w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu Uczestnika do uczelni zagranicznej i dokonane jest na formularzu „Learning Agreement for Studies”, część „During the Mobility”.

 

IV. Rezygnacja z wyjazdu i wcześniejszy powrót

 

1. Student rezygnujący z wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ niezwłocznie po podjęciu ww. decyzji składa w Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji rezygnację na specjalnym formularzu rezygnacji, skierowanym do Uczelnianego Koordynatora Programu Programu Erasmus+ po uprzednim uzyskaniu na nim akceptacji Koordynatora umowy z uczelnią partnerska i potwierdzenia Dziekanatu, iż został poinformowany o rezygnacji Studenta.  Formularz rezygnacji dostępny jest na stronie http://erasmus.p.lodz.pl/studia/dokumenty-do-pobrania-77272

2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po podpisaniu umowy wyjazdowej oraz ewentualnym otrzymaniu pierwszej raty wsparcia finansowego , Uczestnik programu zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej kwoty wsparcia.
3. W przypadku wcześniejszego powrotu z uczelni zagranicznej skutkującego niespełnieniem przez Uczestnika warunków uzgodnionych w umowie z Uczelnią oraz w Learning Agreement for Studies” (brak zaliczeń przedmiotów), Uczestnik zobowiązany jest jak najwcześniej, jeśli to możliwe jeszcze przed powrotem z zagranicy, zgłosić ten fakt do Koordynatora umowy, Dziekana oraz Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji. Decyzja dotycząca zwrotu stypendium lub jego części przez Studenta podejmowana jest przez Prorektora ds. Edukacji w porozumieniu z Dziekanem, Uczelnianym Koordynatorem oraz Agencją Narodową programu Erasmus+ w zależności od powodów wcześniejszego powrotu Uczestnika z zagranicy.


V. Przedłużenie pobytu


1. Uczestnicy, którzy podpisali umowę na studia w uczelni zagranicznej w semestrze zimowym mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu za granicą na okres semestru letniego, czyli maksymalnie do dnia 30 września 2017.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgoda na przedłużenie pobytu na studiach nie jest równoznaczna z otrzymaniem dofinansowania na okres wynikający z przedłużenia.
3. W celu przedłużenia pobytu należy dostarczyć następujące dokumenty:
• zaświadczenie z uczelni partnerskiej ze zgodą na przedłużenie pobytu, zawierające potwierdzenie udziału w zajęciach w pierwszym semestrze pobytu za granicą, zgodnie z podpisanym programem studiów lub, jeżeli to możliwe, Transcript of Records za pierwszy semestr. Zaświadczenie powinno zawierać datę zakończenia pobytu w drugim semestrze,
• podanie studenta o przedłużenie pobytu za granicą ze zgodą Dziekana,
• „Learning Agreement for Studies” na drugi semestr zatwierdzony przez Koordynatora umowy/opiekuna kierunku studiów i Dziekana.
4. Dokumenty należy złożyć w Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2017, jednakże co najmniej 3 tygodnie przed terminem zakończenia pobytu studenta w uczelni partnerskiej w semestrze zimowym. Decyzja o zgodzie na przedłużenie pobyty za granicą oraz o ewentualnym dofinansowaniu pobytu Studenta w drugim semestrze powinna zostać podjęta jeszcze podczas pobytu studenta za granicą w ramach semestru zimowego, jednakże nie później niż w marcu 2017.
5. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania na drugi semestr studiów mają studenci, którzy podpisali umowę na wyjazd na dwa semestry przed rozpoczęciem mobilności.

 

VI. Rozliczenie wyjazdu

 

1. W terminie 30 dni od zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej Uczestnik jest zobowiązany:
• dostarczyć do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji oryginał zaświadczenia z uczelni partnerskiej potwierdzającego faktyczny okres pobytu w uczelni partnerskiej (,,Potwierdzenie pobytu” – Confirmation of Stay);
• rozliczyć wyjazd w Dziekanacie dostarczając do niego otrzymany z uczelni zagranicznej oryginalny wykaz zaliczeń (Transcript of Records) i wypełniając wymagane przez Dziekanat dokumenty; kopię wykazu zaliczeń Student dostarcza do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji. Wykaz zaliczeń stanowi podstawę do zaliczenia okresu studiów, ;
• wypełnić „Indywidualny Raport Uczestnika” w systemie Mobility Tool+ (Student otrzyma link do ankiety w korespondencji wygenerowanej przez system). Student powinien zgłosić ewentualne wątpliwości dotyczące wypełnienia raportu do Koordynatora wyjazdu w PŁ.
2. Uczestnik zobowiązany jest złożyć egzamin językowy w narzędziu Online Linguistic Support (patrz także pkt. X Zasad: wsparcie językowe on-line) po otrzymaniu elektronicznego wezwania w terminie wyznaczonym przez system OLS.

[ Red. Centrum Współpracy Międzynarodowej: UWAGA Studenci IFE http://ife.p.lodz.pl/pl/po-powrocie ]

 

VII. Uznanie okresu studiów


1. Okres studiów za granicą zostaje uznany, jeżeli Student uzyska pozytywne oceny z przedmiotów uzgodnionych w Porozumieniu o programie studiów. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, w zależności od liczby uzyskanych punktów ECTS, odpowiedni Dziekan podejmuje decyzję o uznaniu bądź o nieuznaniu okresu studiów za granicą.
2. W przypadku niespełnienia uzgodnionych w „Learning Agreement for Studies” warunków, Prorektor ds. Edukacji może zdecydować, po zasięgnięciu opinii Dziekana odpowiedniego Wydziału oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, o konieczności zwrotu części lub całości otrzymanego przez Uczestnika wsparcia finansowego.


VIII. Zasady przyznawania „dodatku socjalnego”


1. Dodatek socjalny przysługuje studentom wyjeżdzającym na studia w ramach programu Erasmus+:
• w przypadku studentów wyjeżdżających na semestr zimowy i na cały rok akademicki - jeśli posiadali prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w chwili kwalifikacji na wyjazd przez komisję rekrutacyjną PŁ;
• w przypadku studentów wyjeżdżających na semestr letni - jeśli posiadali prawo do otrzymywania stypendium w chwili kwalifikacji na wyjazd lub nabędą to prawo do dnia 30 listopada 2016 r.
2. Dodatek wynosi 200 euro na każdy miesiąc pobytu.
3. Całość wsparcia finansowego wyjazdu Uczestnika otrzymującego „dodatek socjalny” wraz z dodatkiem wypłacana jest w złotówkach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
4. Uczelnia zawiera ze Studentem otrzymującym „dodatek socjalny” umowę w ramach programu PO WER, jednakże z zachowaniem statusu Uczestnika programu Erasmus+.
3. Dodatek wypłacany jest na okres odpowiadający długości pobytu, jednakże maksymalnie przez 4,5 m-ca w przypadku wyjazdu na jeden semestr i 9 miesięcy w przypadku wyjazdu na dwa semestry.
4. Począwszy od roku ak. 2016/2017 wsparcie z funduszy PO WER wypłacane jest studentowi tylko dla jednej mobilności. Student chcący ponownie ubiegać się o „dodatek socjalny” musi uzyskać indywidualną zgodę Agencji Narodowej na jego przyznanie.  


IX. Warunki przyznawania dofinansowania wyjazdów osób ze specjalnymi potrzebami


1. Studenci z niepełnosprawnością realizujący mobilność w ramach programu Erasmus+ mają prawo otrzymać dodatkową kwotę „wsparcia Uczestników ze specjalnymi potrzebami”.
2. Co najmniej sześć tygodni przed terminem wyjazdu Student zakwalifikowany na wyjazd składa w Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji wniosek o dodatkowe dofinansowanie z kategorii „wsparcie Uczestników ze specjalnymi potrzebami”. We wniosku Student szczegółowo określa potrzeby wynikające bezpośrednio z niepełnosprawności. Formularz wniosku dostępny jest na stronie: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/#power
3. Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ponoszenia określonych kosztów.
4. Decyzję o wysokości dodatkowego dofinansowania podejmuje Agencja Narodowa programu Erasmus+.
5. Po pozytywnej decyzji Agencji Narodowej całość wsparcia finansowego wyjazdu Studenta ze specjalnymi potrzebami wraz z dofinansowaniem wypłacana jest w złotówkach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
6. Uczelnia zawiera ze Studentem umowę w ramach programu POWER, jednakże z zachowaniem statusu Uczestnika programu Erasmus+.
7. Wsparcie finansowe Studenta ze specjalnymi potrzebami wraz z dodatkiem wypłacane jest na okres odpowiadający długości pobytu, jednakże maksymalnie przez 4.5 m-ca w przypadku wyjazdu na jeden semestr i 9 miesięcy w przypadku wyjazdu na dwa semestry.
8. Począwszy od roku ak. 2016/2017 wsparcie z funduszy PO WER wypłacane jest studentowi tylko dla jednej mobilności. Student chcący ponownie ubiegać się o dofinansowanie z tytułu „specjalnych potrzeb” musi uzyskać indywidualną zgodę Agencji Narodowej na jego przyznanie.  
9. Niezwłocznie po zakończeniu okresu mobilności Uczestnik składa w Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji oryginalne rachunki potwierdzające poniesione z tytułu niepełnosprawności koszty. Na podstawie rozliczenia rzeczywistych kosztów Agencja Narodowa podejmuje decyzję o ich uznaniu, ewentualnie o konieczności zwrotu części otrzymanego przez Studenta dodatkowego dofinansowania.


X. Wsparcie językowe on-line


1. Wsparcie językowe on-line dotyczy mobilności, dla których językiem wykładowym jest język angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki, włoski; z obowiązku tego zwolnieni są „native speakers”.
2. Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności Uczestnik, z wyjątkiem osób, dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Sekcję Umiędzynarodowienia Edukacji narzędziu Online Linguistic Support test biegłości językowej z języka, w którym odbywać będzie studia w uczelni partnerskiej. Wypełnienie tego zobowiązania jest konieczne do pozytywnego rozliczenia Studenta z wyjazdu.
3. Po złożeniu pierwszego egzaminu językowego on-line Uczestnik otrzymuje za pośrednictwem Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji licencję na uczestnictwo w kursie on-line z języka, z którego zdawał egzamin lub, jeśli student tak wybierze, z języka lokalnego właściwego dla uczelni partnerskiej . Kurs należy rozpocząć niezwłocznie po otrzymaniu licencji.

 

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+                          Prorektor ds. Edukacji
  

 

 

 

KOMUNIKAT 
dotyczący zasad wyjazdów studentów Politechniki Łódzkiej zakwalifikowanych na wyjazd
na studia w uczelniach znajdujących się w krajach programu Erasmus+
w roku akademickim 2015/2016


I. Zasady ogólne

1.    W wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci zarejestrowani w Politechnice Łódzkiej - w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej - na studiach pierwszego, dru-giego i trzeciego stopnia. Studenci studiów pierwszego stopnia winni posiadać rejestrację pełną co naj-mniej na piąty semestr studiów pierwszego stopnia. Studenci studiów drugiego stopnia powinni posia-dać rejestracje pełną co najmniej na drugi semestr studiów drugiego stopnia. W wyjątkowych wypad-kach decyzje indywidualne podejmie Dziekan.

2. Każdy kandydat dysponuje na każdym cyklu kształcenia kapitałem 12 miesięcy, które może przeznaczyć na wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w ramach programu Erasmus+.  Oznacza to, że podczas jednego stopnia studiów całkowita długość pobytu na studiach i/lub praktykach zagranicznych odbytych przez Studenta nie może przekroczyć sumy 12 miesięcy. Do sumy tej wliczana jest także liczba miesięcy kształcenia za granicą (studia i/lub praktyki) w ramach programu LLP Erasmus. UWAGA: suma miesięcy uwzględnia cały okres pobytu za granicą ze statusem Uczestnika Erasmus+/LLP Erasmus, zarówno okres finansowany, jak i z dofinansowaniem zerowym.

3. Kandydat kwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju świata. O uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt bycia studentem Politechniki Łódzkiej. Jeżeli Student posiada obywatelstwo inne niż państw uczestniczących w programie Erasmus+, powinien sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem jako stypendysta programu Erasmus+.

4. Student nie może przebywać w trakcie realizacji mobilności na urlopie okolicznościowym lub dziekań-skim.

5. Uczelnia przyjmująca musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+ (państwa członkowskie, Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein, Norwegia) oraz posiadać kartę „Erasmus Charter for Higher Education”. Współpracę między uczelnią przyjmująca a Politechniką Łódzką reguluje umowa międzyinstytucjonalna w ramach programu Erasmus+.

6. Pobyt na studiach w uczelni zagranicznej musi się rozpocząć i zakończyć pomiędzy 1 czerwca 2015 a 30 września 2016.

7. Student otrzymuje wsparcie finansowe z budżetu programu Erasmus+ 

- przy wyjeździe na jeden semestr – maksymalnie na 4 miesiące
- przy wyjeździe na dwa semestry – maksymalnie na 8 miesięcy

Wsparcie naliczane jest z dokładnością co do jednego dnia.
Jeśli w dyspozycji Uczelni znajdą się wolne środki finansowe, Rektor może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu wypłaty wsparcia finansowego. 

8. W przypadku wcześniejszego powrotu ze studiów za granicą niż okres finansowania zakładany w umowie z Uczelnią, kwota wsparcia finansowego, które otrzyma Student zostaje odpowiednio obniżona.

9. Kraje docelowe, do których wyjeżdżają studenci w roku 2015/2016 zostały podzielone na 3 grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Miesięczna kwota dofinansowania otrzymywana przez Studenta wynosi odpowiednio:
• 500 euro - grupa I (Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy);
• 400 euro - grupa II (Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksem-burg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja);
• 300 euro - grupa III (Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry) 

10. Studenci otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 250 euro z funduszy Uczelni. W przypadku uzyskania zgody na dwukrotny wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ podczas jednego roku akademickiego, dofinansowanie wypłacane jest jednokrotnie – tylko dla pierwszego wyjazdu.

11. Do kontaktów ze Studentem Uczelnia wykorzystywać będzie uczelniany adres poczty elektronicznej. Student zobowiązany jest do regularnego sprawdzania swojego konta pocztowego na serwerze Uczelni.


II. Procedura aplikacji

1. Dokumenty wymagane przed wyjazdem za granicę to: 
• formularz PŁ - podanie studenta lub doktoranta o zgodę na wyjazd za granicę. Zgody udziela Dziekan danego Wydziału. W podaniu słuchacze studiów doktoranckich składają prośbę o kontynuację wypłaty stypendium doktoranckiego poparte przez Kierownika studium doktoranckiego. Zgody udziela Dziekan danego Wydziału. Decyzję podejmuje Prorektor ds. Edukacji
• dokumenty ECTS: Application Form, Learning Agreement for Studies (Porozumienie o programie stu-diów), Transcript of Records (wypis z indeksu w języku obcym potwierdzony przez Dziekanat) - wszystkie z wymaganymi podpisami.

2.    Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji (lub Centrum Kształcenia Międzynarodowego w przypadku wyjazdów w ramach umów tej jednostki) przesyła do uczelni partnerskich nominacje studentów zakwalifikowanych na wyjazd.

3. Student uzgadnia z uczelnią przyjmującą, w porozumieniu z Koordynatorem umowy, program studiów za granicą (część „Before the Mobility” dokumentu „Learning Agreement for Studies”). Student powinien dokonać wyboru modułów opiewających na 30 pkt. ECTS. Program ten zatwierdzony zostaje przez Koordynatora umowy/opiekuna kierunku studiów, a następnie przez Dziekana. Jeżeli program studiów realizowany przez Studenta za granicą nie obejmuje wymaganych w danym semestrze/ roku studiów efektów kształcenia, Dziekan wymaga ich uzupełnienia na zasadach uzgodnionych indywidualnie przed wyjazdem Studenta za granicę w Aneksie do porozumienia o programie studiów. Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełnienia „Learning Agreement for Studies” znajdują się w przewodniku do tego dokumentu.

4. Student dostarcza dokumenty wymienione w pkt. II.1 i II.3 do właściwego Dziekanatu (kopia) oraz do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji (oryginały i kopia) albo Centrum Kształcenia Międzynarodowego w przypadku wyjazdów w ramach umów tej jednostki.

3. Jeśli uczelnia partnerska wymaga dostarczenia dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej, Stu-dent wysyła ww. dokumenty drogą elektroniczną w terminie zgodnym z wymaganiami ww. uczelni dla aplikacji na dany semestr studiów. W zależności od wymagań poszczególnych uczelni dokumenty mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem systemu on-line uczelni partnerskiej. Wysyłając dokumenty do uczelni partnerskiej Student przesyła kopię swojej korespondencji do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji (ewentualnie także do Centrum Kształcenia Międzynarodowego w przypadku wyjazdu w ramach umów partnerskich tej jednostki). Odpowiedzialność za dotrzymanie terminu składania dokumentów w uczelni partnerskiej leży po stronie Studenta.

4. Jeśli uczelnia partnerska wymaga przesłania do niej dokumentów w oryginale, dokumenty te przesyłane są do niej przez Sekcję Umiędzynarodowienia Edukacji (lub Centrum Kształcenia Międzynarodowego w przypadku wyjazdów w ramach umów tej jednostki).

5. Umowa wyjazdowa pomiędzy Politechniką Łódzką a Studentem przygotowana zostaje przez Sekcję Umiędzynarodowienia Edukacji na podstawie listu akceptacyjnego otrzymanego z uczelni zagranicznej przez Studenta oraz „Learning Agreement for Studies” zatwierdzonego przez tę uczelnię. Umowa obejmuje okres, na który opiewa list akceptacyjny. 

6. Z chwilą podpisania umowy wyjazdowej Student staje się Uczestnikiem Programu Erasmus+.


III. Realizacja wyjazdu

1. Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów wymienionych w pkt. II oraz podpisaniu umowy wyjazdowej, Uczestnik wyjeżdżający na jeden semestr otrzyma pierwszą ratę dofinansowania - 80% całości kwoty.

2. Pierwsza rata dla Uczestnika wyjeżdżającego na cały rok akademicki wyniesie 40 % całości kwoty stypendium. Druga rata w wys. 40% zostanie wypłacona po dostarczeniu przez Studenta do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach w semestrze pierwszym wystawionego przez uczelnię zagraniczną.

3. Pozostała kwota wsparcia finansowego zostanie wypłacona Uczestnikowi z uwzględnieniem faktycznego okresu pobytu Studenta za granicą. Odbędzie się to po powrocie Uczestnika z zagranicy, spełnieniu przez Uczestnika warunków wymienionych w pkt. VI i otrzymaniu przez Sekcję Umiędzynarodowienia Edukacji z właściwego Dziekanatu „Dokumentu o uznaniu okresu studiów”.

4. Wsparcie finansowe Erasmus+ otrzymane przez Uczestnika jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. W związku z powyższym Student zgłaszający się na wyjazd musi brać pod uwagę poniesienie części kosztów z własnych funduszy.

5. Uczestnik programu Erasmus+ jest zwolniony z czesnego za studia w uczelni zagranicznej i przebywa w niej na zasadach obowiązujących studentów tej uczelni. Ponieważ traktowany jest na równi z jej lokal-nymi studentami, obowiązują go także ewentualne koszty ponoszone przez tych studentów.

6. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub równoważnego ubezpieczenia.

7. Uczestnik zobowiązuje się do ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzial-ności cywilnej na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej (np. karta ISEC, EURO 26, rozszerzenie ubezpieczenia w PŁ). Uczestnik sam pokrywa koszty ubezpieczenia. 

8. Wszystkie zmiany wprowadzane do programu studiów wymagają potwierdzenia i akceptacji uczelni zagranicznej, Politechniki Łódzkiej i Uczestnika programu . Wprowadzenie ewentualnych zmian jest możliwe w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu Uczestnika do uczelni zagranicznej i dokonane jest na formularzu „Learning Agreement for Studies”, część „During the Mobility”.


IV. Rezygnacja z wyjazdu i wcześniejszy powrót

1. Student rezygnujący z wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ niezwłocznie po podjęciu ww. decyzji składa w Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji rezygnację na specjalnym formularzu rezygnacji, skierowanym do Uczelnianego Koordynatora Programu Programu Erasmus+ po uprzednim uzyskaniu na nim akceptacji Koordynatora umowy z uczelnią partnerska i potwierdzenia Dziekanatu, iż został poinformowany o rezygnacji Studenta.  

2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po podpisaniu umowy wyjazdowej oraz ewentualnym otrzymaniu pierwszej raty wsparcia finansowego , Uczestnik programu zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej kwoty wsparcia.

3. W przypadku wcześniejszego powrotu z uczelni zagranicznej skutkującego niespełnieniem przez Uczestnika warunków uzgodnionych w umowie z Uczelnią oraz w Learning Agreement for Studies” (brak zaliczeń przedmiotów), Uczestnik zobowiązany jest jak najwcześniej, jeśli to możliwe, jeszcze przed powrotem z zagranicy, zgłosić ten fakt do Koordynatora umowy, Dziekana oraz Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji. Decyzja dotycząca zwrotu stypendium lub jego części przez Studenta podejmowana jest przez Prorektora ds. Edukacji w porozumieniu z Dziekanem, Uczelnianym Koordynatorem oraz Agencją Narodową programu Erasmus+ w zależności od powodów wcześniejszego powrotu Uczestnika z zagranicy. 


V. Przedłużenie pobytu

1. Uczestnicy, którzy podpisali umowę na studia w uczelni zagranicznej w semestrze zimowym mogą ubie-gać się o przedłużenie pobytu za granicą na okres semestru letniego, czyli maksymalnie do dnia 30 września danego roku.

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgoda na przedłużenie pobytu na studiach nie jest równoznaczna z otrzymaniem dofinansowania na okres wynikający z przedłużenia.

3. W celu przedłużenia pobytu należy dostarczyć następujące dokumenty:
• zaświadczenie z uczelni partnerskiej ze zgodą na przedłużenie pobytu, zawierające potwierdzenie udziału w zajęciach w pierwszym semestrze pobytu za granicą, zgodnie z podpisanym programem studiów lub, jeżeli to możliwe, Transcript of Records za pierwszy semestr. Zaświadczenie powinno zawierać datę zakończenia pobytu w drugim semestrze,
• podanie studenta o przedłużenie pobytu za granicą ze zgodą Dziekana,
• „Learning Agreement for Studies” na drugi semestr zatwierdzony przez Koordynatora umo-wy/opiekuna kierunku studiów i Dziekana. 

4. Dokumenty należy złożyć w Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2016. Decyzja o ewentualnym dofinansowaniu pobytu Studenta w drugim semestrze zostanie podjęta w marcu 2016. 

5. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania na drugi semestr studiów mają studenci, którzy podpisali umowę na wyjazd na dwa semestry przed rozpoczęciem mobilności. 


VI. Rozliczenie wyjazdu

1. W terminie 30 dni od zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej Uczestnik jest zobowiązany:
• dostarczyć do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji oryginał zaświadczenia z uczelni partnerskiej potwierdzającego faktyczny okres pobytu w uczelni partnerskiej (,,Potwierdzenie pobytu” – Confirmation of Stay);
• rozliczyć wyjazd w Dziekanacie dostarczając do niego otrzymany z uczelni zagranicznej oryginalny wykaz zaliczeń (Transcript of Records) i wypełniając wymagane przez Dziekanat dokumenty; kopię wykazu zaliczeń Student dostarcza do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji. Wykaz zaliczeń stanowi podstawę do zaliczenia okresu studiów, ;
• wypełnić „Indywidualny Raport Uczestnika” w systemie Mobility Tool+ (Student otrzyma link do an-kiety w korespondencji wygenerowanej przez system). Student powinien zgłosić ewentualne wątpliwości dotyczące wypełnienia raportu do Koordynatora wyjazdu w PŁ. 

2. Uczestnik zobowiązany jest złożyć egzamin językowy w narzędziu Online Linguistic Support (patrz także pkt. X Zasad: wsparcie językowe on-line) po otrzymaniu elektronicznego wezwania w terminie wyzna-czonym przez system OLS.


VII. Uznanie okresu studiów

1. Okres studiów za granicą zostaje uznany, jeżeli Student uzyska pozytywne oceny z przedmiotów uzgod-nionych w Porozumieniu o programie studiów. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, w zależności od liczby uzyskanych punktów ECTS, odpowiedni Dziekan podejmuje decyzję o uznaniu bądź o nieuznaniu okresu studiów za granicą. 

2. W przypadku niespełnienia uzgodnionych w „Learning Agreement for Studies” warunków, Prorektor ds. Edukacji może zdecydować, po zasięgnięciu opinii Dziekana odpowiedniego Wydziału oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, o konieczności zwrotu części lub całości otrzymanego przez Uczestnika wsparcia finansowego.


VIII. Zasady przyznawania „dodatku socjalnego” 

1. Dodatek socjalny przysługuje studentom wyjeżdzającym na studia w ramach programu Erasmus+:
• w przypadku studentów wyjeżdżających na semestr zimowy i na cały rok akademicki - jeśli posiadali prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w chwili kwalifikacji na wyjazd przez komisję rekruta-cyjną PŁ;
• w przypadku studentów wyjeżdżających na semestr letni - jeśli nabędą prawo do otrzymywania sty-pendium socjalnego na rok akademicki 2015/2016 do dnia 30 listopada 2015 r.

2. Dodatek wynosi 200 euro na każdy miesiąc pobytu.

3. Całość wsparcia finansowego wyjazdu Uczestnika otrzymującego „dodatek socjalny” wraz z dodatkiem wypłacana jest w złotówkach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 

4. Uczelnia zawiera ze Studentem otrzymującym „dodatek socjalny” umowę w ramach programu POWER, jednakże z zachowaniem statusu Uczestnika programu Erasmus+.

3. Dodatek wypłacany jest na okres odpowiadający długości pobytu, jednakże maksymalnie przez 4 m-ce w przypadku wyjazdu na jeden semestr i 8 miesięcy w przypadku wyjazdu na dwa semestry.


IX. Warunki przyznawania dofinansowania wyjazdów osób ze specjalnymi potrzebami

1. Student z niepełnosprawnością realizujący mobilność w ramach programu Erasmus+ mają prawo otrzy-mać dodatkową kwotę „wsparcia Uczestników ze specjalnymi potrzebami”.

2. Co najmniej sześć tygodni przed terminem wyjazdu Student zakwalifikowany na wyjazd składa w Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji wniosek o dodatkowe dofinansowanie z kategorii „wsparcie Uczestni-ków ze specjalnymi potrzebami”. We wniosku Student szczegółowo określa potrzeby wynikające bezpośrednio z niepełnosprawności. Formularz wniosku dostępny jest na stronie: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/#power

3. Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ponoszenia określonych kosztów.

4. Decyzję o wysokości dodatkowego dofinansowania podejmuje Agencja Narodowa programu Erasmus+.

5. Po pozytywnej decyzji Agencji Narodowej całość wsparcia finansowego wyjazdu Studenta ze specjalnymi potrzebami wraz z dofinansowaniem wypłacana jest w złotówkach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

6. Uczelnia zawiera ze Studentem umowę w ramach programu POWER, jednakże z zachowaniem statusu Uczestnika programu Erasmus+.

7. Wsparcie finansowe Studenta ze specjalnymi potrzebami wraz z dodatkiem wypłacane jest na okres odpowiadający długości pobytu, jednakże maksymalnie przez 4 m-ce w przypadku wyjazdu na jeden semestr i 8 miesięcy w przypadku wyjazdu na dwa semestry.

8. Niezwłocznie po zakończeniu okresu mobilności Uczestnik składa w Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji oryginalne rachunki potwierdzające poniesione z tytułu niepełnosprawności koszty. Na podstawie rozliczenia rzeczywistych kosztów Agencja Narodowa podejmuje decyzję o ich uznaniu, ewentualnie o konieczności zwrotu części otrzymanego przez Studenta dodatkowego dofinansowania.


X. Wsparcie językowe on-line

1. Wsparcie językowe on-line dotyczy mobilności, dla których językiem wykładowym jest język: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, niderlandzki lub inne dodatkowe języki objęte wsparciem językowym on-line; z obowiązku tego zwolnieni są „native speakers”.

2. Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności Uczestnik, z wyjątkiem osób, dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Sekcję Umiędzynarodowienia Edukacji narzędziu Online Linguistic Support test biegłości językowej z języka, w którym odbywać będzie studia w uczelni partnerskiej. Wypełnienie tego zobowiązania jest konieczne do pozytywnego rozliczenia Studenta z wyjazdu.

3. Po złożeniu pierwszego egzaminu językowego on-line Uczestnik otrzymuje za pośrednictwem Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji licencję na uczestnictwo w kursie on-line z języka, z którego zdawał egzamin. Kurs należy rozpocząć niezwłocznie po otrzymaniu licencji.


Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+                          Prorektor ds. Edukacji

 

 

 

 

 

 

 KOMUNIKAT 
dotyczący zasad wyjazdów studentów Politechniki Łódzkiej 
na studia w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+  w roku akademickim 2014/2015 i ich finansowania z funduszy UE

I.    Zasady ogólne  
1.    Na każdym stopniu studiów student dysponuje kapitałem 12 m-cy, które może przeznaczyć na wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej  z programu Erasmus+. Oznacza to, że w ramach jednego stopnia studiów całkowita długość pobytu na studiach i/lub praktykach zagranicznych nie może przekroczyć całkowitej sumy 12 m-cy. Do sumy tej wliczana jest liczba miesięcy kształcenia za granicą  (studia i/lub praktyki) w ramach programu LLP Erasmus.
2.    W wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów w Politechnice Łódzkiej, którzy posiadają rejestrację pełną co najmniej na piąty semestr studiów pierwszego stopnia. W przypadku rejestracji warunkowej decyzję dla każdego przypadku indywidualnie podejmie odpowiedni Prodziekan. 
3.    Student ma prawo uczestniczyć w programie Erasmus+ niezależnie od posiadanego obywatelstwa. W przypadku innego obywatelstwa niż kraju UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, student zobowiązany jest sprawdzić warunki wjazdu na terytorium kraju o wyjazd do którego ubiega się.  
4.    Student nie może przebywać w trakcie realizacji mobilności na urlopie okolicznościowym lub dziekańskim.
5.    Uczelnia przyjmująca musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+  (28 państw członkowskich, Turcja oraz cztery kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein, Norwegia i na indywidualnych warunkach -Szwajcaria) oraz posiadać kartę „Erasmus Charter for Higher Education”.Współpracę między uczelnią  przyjmująca a Politechniką  Łódzką reguluje umowa międzyinstytucjonalna w ramach programu Erasmus+.
6.    Pobyt na studiach w uczelni zagranicznej musi się rozpocząć i zakończyć w ramach jednego roku akademickiego, tzn. pomiędzy 1 czerwca 2014 a 30 września 2015.
7.    Student otrzymuje dofinansowanie z budżetu programu Erasmus+ odpowiednio maksymalnie na:
- 4,5 m-ca pobytu przy wyjeździe trwającym jeden semestr,
- 9 m-cy pobytu przy wyjeździe trwającym dwa semestry.
8.    Kraje docelowe, do których wyjeżdżają studenci w roku 2014/ 2015 zostały podzielone na 3 grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Miesięczna kwota dofinansowania otrzymywana przez studenta wynosi odpowiednio:

    • 500 euro  -  grupa I (Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,     Szwecja, Wielka Brytania, Włochy);
    • 400 euro  -  grupa II (Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia,  Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja);
• 300 euro  -  grupa III (Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry) 

9.    W roku ak. 2014/2015 studenci PŁ otrzymają jednorazowe zryczałtowane dofinansowanie kosztów podróży w wysokości 250 euro z funduszy uczelni. W przypadku uzyskania zgody na dwukrotny wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ podczas jednego roku akademickiego, dofinansowanie wypłacane jest jednokrotnie – tylko dla pierwszego wyjazdu.

II. Procedura aplikacji
1.    Dokumenty, które student składa przed wyjazdem za granicę 
•    formularz PŁ - podanie studenta lub doktoranta o zgodę na wyjazd za granicę. Zgody udziela odpowiedni Prodziekan danego Wydziału. W podaniu słuchacze studiów doktoranckich składają prośbę o kontynuację wypłaty stypendium doktoranckiego poparte przez Kierownika studium doktoranckiego. Zgody udziela odpowiedni Prodziekan danego Wydziału. Decyzję zatwierdza Prorektor ds. Edukacji
•    dokumenty ECTS: Application Form, Learning Agreement for Studies (Porozumienie o programie studiów), Transcript of Records (wypis z indeksu w języku obcym potwierdzony przez dziekanat) 
2.    Przed wyjazdem student uzgadnia z uczelnią przyjmującą, w porozumieniu z Koordynatorem umowy, program studiów za granicą. Program ten zatwierdzony zostaje przez Koordynatora umowy/opiekuna kierunku studiów, a następnie przez odpowiedniego Prodziekana. Jeżeli program studiów realizowany przez studenta za granicą nie obejmuje wymaganych w danym semestrze/ roku studiów efektów kształcenia, Prodziekan wymaga ich uzupełnienia na zasadach uzgodnionych indywidualnie przed wyjazdem studenta za granicę w Aneksie do porozumienia o programie studiów.

3.    Na podstawie listu akceptacyjnego otrzymanego z uczelni zagranicznej przygotowana zostaje umowa wyjazdowa pomiędzy Politechniką Łódzką a studentem
4.    Z chwilą podpisania umowy wyjazdowej student staje się Uczestnikiem Programu Erasmus+


III. Realizacja wyjazdu
1.    Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów wymienionych w pkt. II oraz podpisaniu umowy wyjazdowej, Uczestnik wyjeżdżający na jeden semestr otrzyma pierwszą ratę dofinansowania  - 80% całości kwoty.
2.    Pierwsza rata dla Uczestnika wyjeżdżającego na cały rok akademicki wyniesie  40 % całości kwoty stypendium. Druga rata w wys. 40% zostanie wypłacona po dostarczeniu przez studenta do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach w semestrze pierwszym wystawionego przez uczelnię zagraniczną.
3.    Pozostała kwota  stypendium  zostanie wypłacona Uczestnikowi po powrocie z zagranicy i złożeniu dokumentów wymaganych przy rozliczeniu wyjazdu (patrz pkt. V)
4.    Stypendium w ramach programu Erasmus+ otrzymane przez studenta jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. W związku z powyższym student zgłaszający się na wyjazd musi brać pod uwagę poniesienie części kosztów z własnych funduszy.
5.    Uczestnik programu Erasmus+ jest zwolniony z czesnego za studia w uczelni zagranicznej i przebywa w niej na zasadach obowiązujących studentów tej uczelni.
6.    Student zobowiązuje się do wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
7.    Student zobowiązuje się do ubezpieczenia (następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilna) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. Studenci sami pokrywają koszty ubezpieczenia.
8.    Wszystkie zmiany wprowadzane do Porozumienia o programie studiów (Learning Agreement for Studies) wymagają potwierdzenia i akceptacji uczelni zagranicznej, uczelni macierzystej i studenta. Wprowadzenie ewentualnych zmian jest możliwe w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu studenta do uczelni zagranicznej.

IV. Przedłużenie pobytu
1.    Studenci przebywający w semestrze zimowym na stypendium w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu na uczelni zagranicznej na okres semestru letniego, czyli maksymalnie do dnia 30 września danego roku.
2.    Student przyjmuje do wiadomości, że zgoda na przedłużenie pobytu na studiach nie jest równoznaczna z otrzymaniem dofinansowania na okres wynikający z przedłużenia.
3.    W celu przedłużenia pobytu należy dostarczyć następujące dokumenty:
•    zaświadczenie z uczelni partnerskiej ze zgodą na przedłużenie pobytu, zawierające potwierdzenie udziału w zajęciach w pierwszym semestrze pobytu za granicą, zgodnie z podpisanym programem studiów lub, jeżeli to możliwe, Transcript of Records za pierwszy semestr. Zaświadczenie powinno zawierać datę dzienną zakończenia pobytu w drugim semestrze,
•    podanie studenta o przedłużenie pobytu za granicą ze zgodą Prodziekana,
•    Learning Agreement for Studies na drugi semester zatwierdzony przez Koordynatora umowy i Prodziekana. 
4.    Dokumenty należy złożyć w Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego danego roku akademickiego. Decyzja o ewentualnym dofinansowaniu pobytu studenta w drugim semestrze zostanie podjęta w marcu 2015. 
5.    Łączny okres dofinansowania studenta przedłużającego pobyt w uczelni zagranicznej nie może przekroczyć  9 m-cy

V. Rozliczenie wyjazdu
1.    W terminie 30 dni od zakończeniu studiów student jest zobowiązany:
•    dostarczyć do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji zaświadczenie z uczelni partnerskiej potwierdzające okres pobytu w uczelni partnerskiej (,,Potwierdzenie pobytu” – Confirmation of Stay)
•    dostarczyć do odpowiedniego Dziekanatu otrzymany z uczelni zagranicznej oryginalny wykaz zaliczeń (Transcript of Records) a jego kopię do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji. Wykaz zaliczeń stanowi podstawę do zaliczenia okresu studiów.
•    wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmusa w systemie Mobility Tool (student otrzyma link do ankiety w korespondencji wygenerowanej przez system)

VI. Uznanie okresu studiów
1.    Okres studiów za granicą zostaje uznany, jeżeli student uzyska pozytywne oceny z przedmiotów uzgodnionych w Porozumieniu o programie studiów. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, w zależności od liczby uzyskanych punktów ECTS, odpowiedni Prodziekan podejmuje decyzję o uznaniu  bądź  o nieuznaniu okresu studiów za granicą. 
2.    W przypadku niespełnienia uzgodnionych w Porozumieniu o programie studiów warunków, Prorektor ds. Edukacji może zdecydować, po zasięgnięciu opinii Dziekana odpowiedniego Wydziału oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+,  o konieczności zwrotu części lub całości otrzymanego przez studenta stypendium.

VII. Zasady przyznawania „dodatku socjalnego” 
1. Dodatek socjalny przysługuje studentom wyjeżdzającym na studia w ramach programu Erasmus+:
- w przypadku studentów wyjeżdżających na semestr zimowy i na cały rok akademicki - jeśli posiadali prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w chwili kwalifikacji na wyjazd przez komisję rekrutacyjną PŁ;
- w przypadku studentów wyjeżdżających na semestr letni - jeśli nabędą prawo do otrzymywania stypendium socjalnego na rok ak. 2014/2015 do dnia 30 listopada 2014 r.

2.    Dodatek wynosi 200 euro na każdy miesiąc pobytu.

3.    Dodatek wypłacany jest na okres odpowiadający długości pobytu, jednakże maksymalnie przez 4,5 m-ca studentom wyjeżdżających na jeden semestr i 9 m-cy studentom wyjeżdżających na rok.

4.    Jeżeli student nabędzie prawo do otrzymywania stypendium socjalnego już w trakcie trwania okresu studiów za granicą, uczelnia może przyznać studentowi dodatek socjalny należny od dnia podjęcia przez Komisję Stypendialną decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego, o ile będzie posiadała środki na wypłatę  dodatku socjalnego wszystkim studentom znajdującym się w takiej samej sytuacji. Ostatecznym terminem podjęcia decyzji o przyznaniu dodatku jest 28 lutego 2015 r.


VIII. Warunki przyznawania dofinansowania wyjazdów osób ze specjalnymi potrzebami
1.    Studenci z niepełnosprawnością realizujący mobilność  w ramach programu Erasmus+ mają prawo otrzymać dodatkową kwotę „wsparcia uczestników ze specjalnymi potrzebami”.

2.    Przed podpisaniem umowy wyjazdowej student zakwalifikowany na wyjazd składa w Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji wniosek o dofinansowanie z kategorii „wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami”. We wniosku student szczegółowo określa potrzeby wynikające bezpośrednio z niepełnosprawności. Formularz wniosku dostępny jest na stronie: erasmus.p.lodz.pl

5.    Do wniosku załączyć należy kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

6.    Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje Prorektor ds. Edukacji  po uzyskaniu opinii Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ.

7.    Niezwłocznie po zakończeniu okresu mobilności student składa w Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji rozliczenie otrzymanego dofinansowania wraz z rachunkami potwierdzającymi poniesione koszty. Formularz rozliczenia dostępny jest na stronie Erasmus.p.lodz.pl

8.    Na podstawie rozliczenia rzeczywistych kosztów Prorektor ds. Edukacji  podejmuje decyzję o ich uznaniu, ewentualnie konieczności zwrotu części otrzymanego przez studenta dofinansowania.

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 631 28 89 - praktyki
tel. (+48 42) 631 28 57 - studia
tel. (+48 42) 631 28 55 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pon–wt: 9–11; 12-14
śr: 14-16
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11

Więcej informacji w kontakcie »