A+A-

(czytaj też

(zasady

Komunikat
dotyczący zasad wyjazdów studentów Politechniki Łódzkiej na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ ” Mobilność edukacyjna pomiędzy krajami programu”, Akcja 1, projekt KA103

 

Zasady wyjazdow na studia Erasmus+ pdf

 

I. Zasady ogólne


1. Student ubiega się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ będąc na tym samym stopniu studiów, w ramach którego planuje wyjazd zrealizować. Nieuprawniona jest kwalifikacja na wyjazd realizowany na kolejnym stopniu studiów.

W wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci Politechniki Łódzkiej (dotyczy studentów pierwszego, drugiego stopnia studiów oraz uczestników studiów doktoranckich), którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:

  • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (w czasie całego pobytu w instytucji partnerskiej),
  • mają zaliczony co najmniej drugi rok studiów (dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia),
  • mają zaliczony semestr poprzedzający wyjazd.

W przypadkach szczególnych decyzje indywidualne podejmuje Dziekan.

 

2. Każdy kandydat dysponuje na każdym cyklu kształcenia kapitałem 360 dni (12 miesięcy)[1], które może przeznaczyć na wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w ramach programu Erasmus+.  Oznacza to, że podczas jednego stopnia studiów całkowita długość pobytu na studiach i/lub praktykach zagranicznych odbytych przez Studenta nie może przekroczyć sumy 360 dni. Do sumy tej wliczana jest także liczba dni kształcenia za granicą (studia i/lub praktyki) w ramach programu LLP Erasmus.

 

Uwaga: suma dni uwzględnia cały okres pobytu za granicą ze statusem Uczestnika Erasmus+/LLP Erasmus, zarówno okres finansowany, jak i ze stypendium zerowym.

 

3. Pobyt na studiach nie może być krótszy niż 90 dni i dłuższy niż 360 dni w ramach jednego roku akademickiego i musi zostać zakończony do końca roku akademickiego, w którym realizowany jest wyjazd. 

4. W chwili podpisywania umowy wyjazdowej oraz podczas całego pobytu na stypendium beneficjent posiadać musi status studenta Politechniki Łódzkiej. 

5. Kandydat kwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju świata. O uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt bycia studentem Politechniki Łódzkiej. Jeżeli Student posiada obywatelstwo inne niż państw uczestniczących w programie Erasmus+, powinien sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem jako Uczestnika Programu Erasmus+.


6. Student nie może przebywać w trakcie realizacji mobilności na urlopie okolicznościowym lub dziekańskim.


7. Uczelnia przyjmująca musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+ (państwa członkowskie, Turcja, FYROM-była Jugosłowiańska Republika Macedonii, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein, Norwegia) oraz posiadać kartę „Erasmus Charter for Higher Education”. Współpracę między uczelnią przyjmująca a Politechniką Łódzką reguluje umowa międzyinstytucjonalna w ramach programu Erasmus+.

 

8. Pobyt na studiach w uczelni zagranicznej musi się rozpocząć i zakończyć w ramach jednego roku akademickiego.

 

9. Student otrzymuje stypendium z programu Erasmus+:

- przy wyjeździe na jeden semestr – maksymalnie na 150 dni,

- przy wyjeździe na dwa semestry – maksymalnie na 300 dni.

 

Stypendium naliczane jest z dokładnością co do jednego dnia.

Jeśli w dyspozycji Uczelni znajdą się wolne środki finansowe, Rektor może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu wypłaty stypendium.

 

10. W przypadku wcześniejszego powrotu ze studiów za granicą niż okres finansowania zakładany w umowie z Uczelnią, kwota stypendium, które otrzyma Student zostaje odpowiednio obniżona.


11. Kraje docelowe, do których wyjeżdżają studenci zostały podzielone na 3 grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Miesięczne stawki stypendialne podane są w Załączniku nr 1.

 

12. Studenci otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 250 euro z funduszy Uczelni. W przypadku uzyskania zgody na dwukrotny wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ podczas jednego roku akademickiego, stypendium wypłacane jest jednokrotnie – tylko dla pierwszego wyjazdu. W przypadku powtórnego wyjazdu w ramach jednego roku akademickiego student chcący ponownie otrzymać wsparcie finansowe powinien zwrócić się z podaniem o takie wsparcie. Decyzję podejmuje Dziekan właściwego Wydziału, a w przypadku studentów IFE - Dyrektor IFE.

 

13. Do kontaktów ze Studentem Uczelnia wykorzystywać będzie uczelniany adres poczty elektronicznej. Student zobowiązany jest do regularnego sprawdzania swojego konta pocztowego na serwerze Uczelni.

 

II. Procedura rekrutacji

 

1. Rekrutacja odbywa się poprzez aplikację mobility.p.lodz.pl z adresu poczty elektronicznej PŁ (nr Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


2. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach, z możliwością uruchomienia dodatkowego etapu dla kandydatów na wyjazd w semestrze letnim, którzy nie brali udziału w poprzednich etapach, lub nie zostali zakwalifikowani w nich do wyjazdu.


3. I etap: studenci mają możliwość wyboru uczelni z listy udostępnionej przez Opiekuna Umowy dla danego kierunku studiów. Opiekun definiuje listę uczelni w aplikacji mobility.p.lodz.pl. 


4. II etap: studenci mają możliwość wyboru uczelni spośród wszystkich uczelni partnerskich, z którymi Politechnika Łódzka ma podpisaną umowę z zastrzeżeniem, że studia w tej uczelni umożliwiają uzyskanie wymaganych efektów kształcenia (odpowiednich dla programu studiów).  Lista uczelni partnerskich będzie ograniczona tylko do tych, w których zostały wolne miejsca po I etapie rekrutacji.

 

5. Decyzję w sprawie programu studiów za granicą podejmuje Koordynator Programu Studiów w PŁ.


6. Aby wziąć udział w rekrutacji student zgłasza się do Opiekuna Umowy oraz Koordynatora Programu Studiów w trakcie trwania rekrutacji. 


7. Na każdym etapie rekrutacji student może wybrać maksymalnie 3 uczelnie zagraniczne (uwzględniając preferencje) i za każdym razem zaznacza okres wymiany (semestr zimowy/letni/rok).


8.  I etap rekrutacji - zobacz aktualny harmonogram (Załącznik nr 2)


A. Studenci są zobowiązani dostarczyć do Sekretariatu Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (na poziomie min. B1), w którym będą odbywały się studia w uczelni partnerskiej (zgodnie z listą certyfikatów udostępnioną przez Centrum Językowe). Studenci, którzy nie posiadają takiego certyfikatu przystępują do egzaminów językowych organizowanych w Centrum Językowym. Zapisy na egzaminy i informacje dostępne są na stronie cj.p.lodz.pl oraz  erasmus.p.lodz.pl.

 

B. Centrum Językowe wprowadza do aplikacji mobility.p.lodz.pl oceny z języków obcych.

 

C. Uprawnieni pracownicy Dziekanatów  wprowadzają średnie ocen studentów lub odpowiednio ocenę Kierownika studiów doktoranckich (składnik a).

 

D.  Opiekun Umów wprowadzają do aplikacji mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne (patrz  składnik c).

 

E. Wyniki I etapu rekrutacji studenci otrzymają drogą elektroniczną.


F. Wynik rekrutacji jest wiążący - studenci zakwalifikowani na wyjazd w I etapie nie mogą brać udziału w etapie II.


G. II etap rekrutacji odbędzie się dla studentów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej uczelni lub nie wzięli udziału w I etapie rekrutacji. 


9. II etap rekrutacji - zobacz aktualny harmonogram (Załącznik nr 2)


A. Studenci, którzy nie brali udziału w I etapie rekrutacji zobowiązani są dostarczyć do Sekretariatu Centrum Językowego certyfikat, o którym mowa w pkt. 8. A.

 

B.   Centrum Językowe wprowadza do aplikacji mobility.p.lodz.pl oceny z języków obcych.

 

C. Uprawnieni pracownicy Dziekanatów  wprowadzają średnie ocen studentów lub odpowiednio ocenę Kierownika studiów doktoranckich (składnik a).

 

D. Opiekunowie Umów wprowadzają do aplikacji mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne (patrz  składnik c).


E. Wyniki II etapu rekrutacji studenci otrzymają drogą elektroniczną.


10. Kwalifikacja na wyjazd do uczelni partnerskiej odbywa się w oparciu o algorytm:
ax2+b+c.

 

Składnik a (max. 5 pkt.) obliczany jest na podstawie:

- w przypadku studentów co najmniej 2. roku studiów I i II stopnia - średnia ważona ze wszystkich ocen z przedmiotów nominalnych (przedmioty nominalne są to przedmioty wynikające z zatwierdzonego programu nauczania, IPPS lub IOS na dany rok) z dwóch ostatnich semestrów. (Średnia liczona jest jako średnia arytmetyczna ze średnich ważonych z dwóch ostatnich semestrów). Wagi stanowią liczby punktów ECTS, które są przypisane danym przedmiotom;

- w przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia - średnia ze studiów pierwszego stopnia;

- w przypadku uczestników 1 roku studiów III stopnia - średnia ze studiów drugiego stopnia;

- w przypadku uczestników co najmniej 3 semestru studiów III stopnia - ocena Kierownika studiów doktoranckich w skali 1-5.

 

Składnik b (max. 10 pkt.) – ocena z języka obcego.

Ocena z języka obcego wystawiona jest na podstawie egzaminu językowego Erasmus+ organizowanego przez Centrum Językowe (poziom B1/B2) lub na podstawie okazanego przez studenta w Centrum Językowym certyfikatu językowego. Studentom, którzy posiadają ocenę z lektoratu prowadzonego w PŁ lub studiują w języku, w którym prowadzone są zajęcia  w uczelni przyjmującej ocenę wpisuje CJ na podstawie dotychczasowych osiągnięć studentów - egzamin na poziomie minimum B1, w tym ocena z Business English lub z jego odpowiednika w j. francuskim dla studentów CKM.

Stosuje przelicznik zgodnie z Załącznikiem nr 3.

 

Uwaga: studenci proszeni są o sprawdzenie poziomu znajomości języka wymaganego przez uczelnię partnerską oraz czy uczelnia partnerska nie wymaga potwierdzenia zdania międzynarodowego egzaminu językowego (np. TOEFL) na stronach uczelni zagranicznych.

 

Składnik c (skala 0-5 pkt.) - ocena Opiekuna Umowy.

Ocena dokonana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem.

W trakcie trwania rekrutacji student zobowiązany jest zgłosić się do Opiekuna Umowy z uczelnią, o wyjazd do której aplikuje oraz do Koordynatora Programu Studiów. W przeciwnym wypadku Opiekuna nie będzie miał podstaw do wystawienia studentowi oceny, co równoznaczne jest z otrzymaniem przez studenta oceny Koordynatora równej „0”.

 

Student może uzyskać maksymalnie 25 punktów.


11. W procesie rekrutacji pierwszeństwo w rankingu kwalifikacyjnym na wyjazd mają studenci posiadający rejestrację pełną na aktualny semestr studiów. W przypadku gdy student posiada rejestrację warunkową, wpływ na miejsce studenta w rankingu ma liczba brakujących punktów.

Rekrutacja jest nieuprawniona jeżeli student posiada więcej niż 12 ECTS braków.


12. Dodatkowe informacje na temat uczelni partnerskich oraz przedmiotów, które te uczelnie oferują można uzyskać za pośrednictwem:

- strony http://erasmus.p.lodz.pl/studia/uczelnie-partnerskie,

- stron internetowych uczelni zagranicznych, 

- Opiekunów Umów,

- przedstawicieli organizacji ESN.


13.W przypadku wyjazdów finansowanych z programu Erasmus+ w ramach umowy o podwójnym dyplomie, student musi spełnić dodatkowe kryteria i podlega ocenie zgodnie z ustaleniami z uczelnią partnerską.

 

14. Ostateczna decyzja o przyjęciu studenta podejmowana jest przez uczelnię zagraniczną na podstawie otrzymanej przez nią z Politechniki Łódzkiej nominacji studenta do wyjazdu oraz dokumentów studenta.

 

 15. Przypadki nieuwzględnione w części II rozpatrywane są indywidualnie na wniosek studenta przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.


III. Procedura aplikacji


1. Dokumenty wymagane przed wyjazdem za granicę:

• formularz PŁ - podanie studenta lub doktoranta o zgodę na wyjazd za granicę. Zgody udziela Dziekan właściwego Wydziału. W podaniu słuchacze studiów doktoranckich składają prośbę o kontynuację wypłaty stypendium doktoranckiego poparte przez Kierownika studium doktoranckiego. Zgody udziela Dziekan właściwego Wydziału. Decyzję podejmuje Prorektor ds. Kształcenia.

• dokumenty ECTS: Application Form, Learning Agreement for Studies (Porozumienie o programie studiów), Transcript of Records (wykaz ocen w języku obcym potwierdzony przez Dziekanat) - wszystkie z wymaganymi podpisami.

 

2. Sekcja Mobilności Studenckiej (SMS) Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) przesyła do uczelni partnerskich nominacje studentów zakwalifikowanych na wyjazd.

 

3. Student uzgadnia z uczelnią przyjmującą, w porozumieniu z Koordynatorem Programu Studiów oraz Opiekunem Umowy, program studiów za granicą (część „Before the Mobility” dokumentu „Learning Agreement for Studies”). Student powinien dokonać wyboru modułów opiewających na 30 pkt. ECTS. Program ten zatwierdzony zostaje przez Koordynatora Programu Studiów oraz Opiekuna Umowy, a następnie przez Dziekana. Jeżeli program studiów realizowany przez Studenta za granicą nie obejmuje wymaganych w danym semestrze/roku studiów efektów kształcenia, Dziekan wymaga ich uzupełnienia na zasadach uzgodnionych indywidualnie przed wyjazdem Studenta za granicę. Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełnienia „Learning Agreement for Studies” znajdują się w przewodniku do tego dokumentu.  Obowiązujący formularz dokumentu „Learning Agreement for Studies” dostępny jest na stronie internetowej.

 

4. Student dostarcza dokumenty wymienione w pkt. III.1 i III.3 do właściwego Dziekanatu (kopia) oraz do Sekcji Mobilności Studenckiej (kopia lub oryginał - patrz dalej).

 

5. Jeśli uczelnia partnerska wymaga dostarczenia dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej, Student wysyła ww. dokumenty drogą elektroniczną w terminie zgodnym z wymaganiami ww. uczelni dla aplikacji na dany semestr studiów.

W zależności od wymagań poszczególnych uczelni dokumenty mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem systemu on-line uczelni partnerskiej. Odpowiedzialność za dotrzymanie terminu składania dokumentów w uczelni partnerskiej leży po stronie Studenta. Wysyłając skany dokumentów do uczelni partnerskiej Student jest zobowiązany dostarczyć ich oryginały do Sekcji Mobilności Studenckiej.

 

6. Jeśli uczelnia partnerska wymaga przesłania do niej dokumentów w oryginale, dokumenty te przesyłane są do niej przez Sekcję Mobilności Studenckiej. W tym przypadku oryginały dokumentów oraz ich kopię należy dostarczyć do SMS.

 

7. Umowa wyjazdowa pomiędzy Politechniką Łódzką a Studentem przygotowana zostaje przez Sekcję Mobilności Studenckiej na podstawie listu akceptacyjnego otrzymanego z uczelni zagranicznej przez Studenta oraz „Learning Agreement for Studies” zatwierdzonego przez tę uczelnię. Umowa obejmuje okres, na który opiewa list akceptacyjny. 

 

8. Z chwilą podpisania umowy wyjazdowej Student staje się Uczestnikiem Programu Erasmus+.

 

IV. Realizacja wyjazdu


1. Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów wymienionych w pkt. III oraz podpisaniu umowy wyjazdowej, Uczestnik wyjeżdżający na jeden semestr otrzyma pierwszą ratę stypendium w wys. 80% całości kwoty.

 

2. Pierwsza rata dla Uczestnika wyjeżdżającego na cały rok akademicki wyniesie 40 % całości kwoty stypendium. Druga rata w wys. 40% zostanie wypłacona po dostarczeniu przez Studenta do Sekcji Mobilności Studenckiej potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach w semestrze pierwszym wystawionego przez uczelnię zagraniczną (Certificate of Attendance lub Transcript of Records).

 

3. Pozostała kwota stypendium zostanie wypłacona Uczestnikowi z uwzględnieniem faktycznego okresu pobytu Studenta za granicą, jednakże maksymalnie na odpowiednio 150 (wyjazd na semestr) lub 300 dni (wyjazd na rok).  Odbędzie się to po powrocie Uczestnika z zagranicy, spełnieniu przez Uczestnika warunków wymienionych w pkt. VII i otrzymaniu przez Sekcję Mobilności Studenckiej z właściwego Dziekanatu „Dokumentu o uznaniu okresu studiów”.

 

Uwaga: po powrocie z zagranicy uczelnia nie może podjąć decyzji o wypłaceniu studentowi dodatkowych środków z racji potwierdzonego dłuższego pobytu w uczelni partnerskiej niż ten zapisany w umowie.


4. Stypendium Erasmus+ otrzymane przez Uczestnika jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. W związku z powyższym Student zgłaszający się na wyjazd musi brać pod uwagę poniesienie części kosztów z własnych funduszy.

 

5. Uczestnik programu Erasmus+ jest zwolniony z czesnego za studia w uczelni zagranicznej i przebywa w niej na zasadach obowiązujących studentów tej uczelni. Ponieważ traktowany jest na równi z jej lokalnymi studentami, obowiązują go także ewentualne koszty ponoszone przez tych studentów.

 

6. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub równoważnego ubezpieczenia. Zaleca się wykupienie przez Uczestnika dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju.


7. Uczestnik zobowiązuje się do ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. Uczestnik sam pokrywa koszty ubezpieczenia.

 

8. Uczestnik jest zobowiązany zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo  Spraw Zagranicznych. 


9. Wszystkie zmiany wprowadzane do programu studiów wymagają akceptacji i podpisu studenta, uczelni zagranicznej oraz Koordynatora Programu Studiów w PŁ. Wprowadzenie ewentualnych zmian jest możliwe w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu Uczestnika do uczelni zagranicznej i powinno być dokonane na formularzu „Learning Agreement for Studies”, część „During the Mobility”. Dokument ten należy przesłać bezpośrednio do Koordynatora Programu Studiów w PŁ (w przypadku studentów IFE – do Sekcji Mobilności Studenckiej).

 

10. Student ma obowiązek powiadomić Sekcję Mobilności Studenckiej jeszcze w trakcie pobytu w uczelni zagranicznej jeśli zamierza przedłużyć okres studiowania w ramach Programu Erasmus+ o więcej niż 5 dni w stosunku do okresu pobytu wpisanego w umowie Erasmus+. Wymagane jest podanie nowego okresu pobytu wraz z potwierdzeniem takiej informacji ze strony internetowej lub biura z uczelni zagranicznej. W takim przypadku zostanie wystawiony aneks do umowy uwzględniający zwiększenie stypendium.

Po zakończeniu mobilności wydłużenie okresu finansowania nie będzie możliwe.

Uwaga: nie dotyczy to studentów, których umowa przewiduje maksymalne stypendium, czyli na 150 dni przy wyjazdach na semestr lub na 300 dni przy wyjazdach na rok.

 

V. Rezygnacja z wyjazdu i wcześniejszy powrót

 

1. Student rezygnujący z wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ niezwłocznie po podjęciu ww. decyzji składa w Sekcji Mobilności Studenckiej rezygnację na specjalnym formularzu rezygnacji, skierowanym do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ po uprzednim uzyskaniu na nim akceptacji Opiekuna Umowy i potwierdzenia Dziekanatu, iż został poinformowany o rezygnacji Studenta.  Formularz rezygnacji dostępny jest na stronie internetowej

 

2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po podpisaniu umowy wyjazdowej oraz otrzymaniu pierwszej raty stypendium , Uczestnik programu zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej kwoty wsparcia.


3. W przypadku wcześniejszego powrotu z uczelni zagranicznej skutkującego niespełnieniem przez Uczestnika warunków uzgodnionych w umowie z Uczelnią oraz w „Learning Agreement for Studies”, Uczestnik zobowiązany jest jak najwcześniej, jeśli to możliwe jeszcze przed powrotem z zagranicy, zgłosić ten fakt do Opiekuna Umowy, Koordynatora Programu Studiów, Dziekana oraz Sekcji Mobilności Studenckiej. Decyzja dotycząca zwrotu stypendium lub jego części przez Studenta podejmowana jest przez Prorektora ds. Kształcenia w porozumieniu z Dziekanem, Uczelnianym Koordynatorem oraz Agencją Narodową programu Erasmus+ w zależności od powodów wcześniejszego powrotu Uczestnika z zagranicy.


VI. Przedłużenie pobytu na semestr letni


1. Uczestnicy, którzy podpisali umowę na studia w uczelni zagranicznej w semestrze zimowym mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu za granicą na okres semestru letniego, czyli maksymalnie do końca danego roku akademickiego.


2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgoda na przedłużenie pobytu na studiach nie jest równoznaczna z otrzymaniem stypendium na okres wynikający z przedłużenia.

 

3. W celu przedłużenia pobytu należy dostarczyć następujące dokumenty:

• zaświadczenie z uczelni partnerskiej ze zgodą na przedłużenie pobytu, zawierające potwierdzenie udziału w zajęciach w pierwszym semestrze pobytu za granicą, zgodnie z podpisanym programem studiów lub, jeżeli to możliwe, Transcript of Records za pierwszy semestr. Zaświadczenie powinno zawierać datę zakończenia pobytu w drugim semestrze,

• podanie studenta o przedłużenie pobytu za granicą ze zgodą Dziekana,

•„Learning Agreement for Studies” na drugi semestr zatwierdzony przez Koordynatora Programu Studiów, Opiekuna Umowy i Dziekana.

 

4. Dokumenty należy złożyć w Sekcji Mobilności Studenckiej w nieprzekraczalnym terminie do końca stycznia danego roku akademickiego, jednakże co najmniej 3 tygodnie przed terminem zakończenia pobytu studenta w uczelni partnerskiej w semestrze zimowym. Decyzja o zgodzie na przedłużenie pobytu za granicą oraz o ewentualnym dofinansowaniu pobytu Studenta w drugim semestrze powinna zostać podjęta jeszcze podczas pobytu studenta za granicą w ramach semestru zimowego, jednakże nie później niż w marcu danego roku akademickiego. 

 

VII. Rozliczenie wyjazdu

 

1. W terminie 30 dni od zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć do Sekcji Mobilności Studenckiej kopię wykazu zaliczeń (Transcript of Records) oraz kopię zaświadczenia z uczelni partnerskiej potwierdzającego faktyczny okres pobytu (,,Confirmation of Stay”).

Uwaga: dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 7 dni przed końcem pobytu.

 

2. Rozliczyć wyjazd w Dziekanacie dostarczając do niego otrzymany z uczelni zagranicznej wykaz zaliczeń i potwierdzenie pobytu oraz wypełniając inne dokumenty (jeśli są wymagane przez Dziekanat).

Wykaz zaliczeń stanowi podstawę do zaliczenia okresu studiów.

 

3.Wypełnić „Indywidualny Raport Uczestnika” w systemie Mobility Tool+ (Student otrzyma link do ankiety w korespondencji wygenerowanej przez system). Student powinien zgłosić ewentualne wątpliwości dotyczące wypełnienia raportu do Sekcji Mobilności Studenckiej.

 

4. Uczestnik zobowiązany jest złożyć egzamin językowy w narzędziu Online Linguistic Support (patrz także pkt. XI - wsparcie językowe on-line) po otrzymaniu elektronicznego wezwania w terminie wyznaczonym przez system OLS.

 

5. Uwaga: studenci IFE  - informacje na  stronie internetowej.

 

VIII. Uznanie okresu studiów


1. Okres studiów za granicą zostaje uznany, jeżeli Student uzyska pozytywne oceny z przedmiotów uzgodnionych w Porozumieniu o programie studiów. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, w zależności od liczby uzyskanych punktów ECTS, odpowiedni Dziekan podejmuje decyzję o uznaniu bądź o nieuznaniu okresu studiów za granicą.

 

2. W przypadku niespełnienia uzgodnionych w „Learning Agreement for Studies” warunków, Prorektor ds. Kształcenia może zdecydować, po zasięgnięciu opinii Dziekana odpowiedniego Wydziału oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, o konieczności zwrotu części lub całości otrzymanego przez Uczestnika stypendium.


IX. Zasady przyznawania „dodatku socjalnego”


1. Dodatek socjalny przysługuje studentom wyjeżdzającym na studia w ramach programu Erasmus+
posiadających prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w chwili kwalifikacji na wyjazd przez komisję rekrutacyjną PŁ lub studentom, którzy nabędą to prawo przed terminem wyjazdu do uczelni zagranicznej.


2. Student jest zobowiązany dostarczyć decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego do Sekcji Mobilności Studenckiej w czasie kwalifikacji lub niezwłocznie po jej otrzymaniu nie później niż przed rozpoczęciem mobilności.

 

3. Dodatek wynosi równowartość 200 euro na każdy miesiąc pobytu.

 

4. Całość stypendium wyjazdu Uczestnika otrzymującego „dodatek socjalny” wraz z dodatkiem wypłacana jest w złotówkach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

5. Uczelnia zawiera ze Studentem otrzymującym „dodatek socjalny” umowę w ramach programu PO WER, jednakże z zachowaniem statusu Uczestnika programu Erasmus+.

 

6. Dodatek wypłacany jest na okres odpowiadający długości pobytu, jednakże maksymalnie przez 150 dni w przypadku wyjazdu na jeden semestr i 300 dni w przypadku wyjazdu na dwa semestry.


7.  Począwszy od roku akademickiego 2016/2017 stypendium z funduszy PO WER wypłacane jest studentowi tylko dla jednej mobilności. Student chcący ponownie ubiegać się o „dodatek socjalny” musi uzyskać indywidualną zgodę Agencji Narodowej na jego przyznanie.  


X. Warunki o przyznaniu dodatkowych środków związanych z niepełnosprawnością dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+


1. Studenci z niepełnosprawnością realizujący mobilność w ramach programu Erasmus+ mają prawo otrzymać dodatkową kwotę „wsparcia Uczestników ze specjalnymi potrzebami”.

 

2. Co najmniej sześć tygodni przed terminem wyjazdu Student zakwalifikowany na wyjazd składa w Sekcji Mobilności Studenckiej wniosek o dodatkowe stypendium z kategorii „wsparcie Uczestników ze specjalnymi potrzebami”. We wniosku Student szczegółowo określa potrzeby wynikające bezpośrednio z niepełnosprawności. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej.

 

3. Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ponoszenia określonych kosztów.

 

4. Decyzję o wysokości dodatkowego dofinansowania podejmuje Agencja Narodowa programu Erasmus+.


5. Po pozytywnej decyzji Agencji Narodowej całość stypendium wraz z dodatkowymi środkami związanymi z niepełnosprawnościami  wypłacana jest w złotówkach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

6. Uczelnia zawiera ze Studentem umowę w ramach programu PO WER, jednakże z zachowaniem statusu Uczestnika programu Erasmus+.

 

7. Wsparcie finansowe Studenta ze specjalnymi potrzebami w wysokości kwoty ryczałtowej wypłacane jest na okres odpowiadający długości pobytu, jednakże maksymalnie przez 150 dni w przypadku wyjazdu na jeden semestr i 300 dni w przypadku wyjazdu na dwa semestry. Natomiast dodatkowe stypendium przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z niepełnosprawnością wypłacane jest z uwzględnieniem całego okresu pobytu za granicą.

 

8. Począwszy od roku ak. 2016/2017 stypendium z funduszy PO WER wypłacane jest studentowi tylko dla jednej mobilności. Student chcący ponownie ubiegać się o stypendium z tytułu „specjalnych potrzeb” musi uzyskać indywidualną zgodę Agencji Narodowej na jego przyznanie.  

 

9. Niezwłocznie po zakończeniu okresu mobilności Uczestnik składa w Sekcji Mobilności Studenckiej rachunki wystawione na imię i nazwisko studenta potwierdzające poniesione z tytułu niepełnosprawności koszty. Na podstawie rozliczenia rzeczywistych kosztów jest podejmowana decyzja o ich uznaniu, ewentualnie o konieczności zwrotu części otrzymanego przez Studenta dodatkowego dofinansowania.


XI. Wsparcie językowe on-line


1. Wsparcie językowe on-line dotyczy mobilności, dla których językiem wykładowym jest język angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rumuński, słowacki, szwedzki, węgierski, włoski; z obowiązku tego zwolnieni są „native speakers”.

 

2. Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności Uczestnik, z wyjątkiem osób, dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Sekcję Mobilności Studenckiej narzędziu Online Linguistic Support test biegłości językowej z języka, w którym odbywać będzie studia w uczelni partnerskiej. Wypełnienie tego zobowiązania jest konieczne do pozytywnego rozliczenia Studenta z wyjazdu.


3. Po złożeniu pierwszego egzaminu językowego on-line Uczestnik otrzymuje za pośrednictwem  Sekcji Mobilności Studenckiej licencję na uczestnictwo w kursie on-line z języka, z którego zdawał egzamin lub, jeśli student tak wybierze, z języka lokalnego właściwego dla uczelni partnerskiej. Kurs należy rozpocząć niezwłocznie po otrzymaniu licencji.


[1] Zgodnie z narzędziem Mobility Tool (służącym do obliczenia okresu pobytu) miesiąc kalendarzowy oznacza 30 dni.

 

Prorektor ds. Kształcenia 

prof. dr hab. Grzegorz Bąk

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Mobilności Studenckiej

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 638 38 68 - praktyki
tel. (+48 42) 638 38 66 / (+48 42) 638 38 67 - studia
tel. (+48 42) 638 38 60 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pn: 9–11; 12-14
wt: 9–11; 14-16
śr: nieczynne
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11; 12–14