A+A-

(czytaj też

(zasady

alt

KOMUNIKAT

dotyczący zasad wyjazdów studentów i absolwentów Politechniki Łódzkiej 
na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ „Mobilność z Krajami Programu”
w roku akademickim 2019/2020

I. Zasady ogólne

1. W wyjazdach na praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą uczestniczyć:

a. studenci Politechniki Łódzkiej, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej),
 • mają zaliczony co najmniej drugi rok studiów (dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia),
 • mają zaliczony pierwszy semestr drugiego lub trzeciego stopnia studiów (dotyczy studentów studiów drugiego i trzeciego stopnia),
 • mają zaliczony semestr poprzedzający wyjazd,
 • odbędą praktykę w czasie studiów, a obrona pracy dyplomowej nastąpi najwcześniej po zakończeniu praktyki.

W przypadkach szczególnych decyzje indywidualne podejmuje Dziekan.

b. niedawni absolwenci Politechniki Łódzkiej, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • przystąpią do rekrutacji na ostatnim roku studiów przed złożeniem egzaminu dyplomowego i zostaną zakwalifikowani na wyjazd na praktyki Erasmus+ ze statusem „ABSOLWENTA”,
 • przedłożą do Sekcji Mobilności Studenckiej CWM PŁ zaświadczenie o ukończeniu studiów przed wyjazdem na praktykę,
 • zakończą praktyki w ciągu 1 roku od ukończenia studiów, czyli od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.

2. Student nie może przebywać w trakcie realizacji mobilności na urlopie okolicznościowym lub dziekańskim.

3. Każdy kandydat dysponuje kapitałem 360 dni, które może przeznaczyć na wyjazd na studia i/lub praktyki Erasmus+ na każdym stopniu studiów. Oznacza to, że w ramach jednego stopnia studiów całkowita długość pobytu studenta na studiach i/lub praktykach zagranicznych nie może przekroczyć sumy 360 dni. Do sumy tej wliczane są ewentualne wcześniejsze wyjazdy tj. liczba dni kształcenia za granicą (studia i/lub praktyki) w ramach programu LLP Erasmus (Lifelong Learning Programme) i Erasmus+ na danym stopniu studiów.

UWAGA: suma ta obejmuje całkowity okres pobytu za granicą w ramach programu LLP Erasmus lub Erasmus+, a także część, która odbyła się z dofinansowaniem zerowym. W przypadku niedawnych absolwentów, długość pobytu jest doliczana do łącznego czasu trwania wyjazdów na tym stopniu studiów, na którym kandydat został zakwalifikowany na wyjazd.

4. Kandydat kwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju świata. O uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt rejestracji jako studenta Politechniki Łódzkiej. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd jest zobowiązany do sprawdzenia zasad wjazdu oraz pobytu na terytorium kraju przyjmującego.

5. Praktyka realizowana w ramach programu Erasmus+ musi gwarantować możliwość uzyskania efektów kształcenia związanych ze studiowanym kierunkiem. Praktyka wymaga pracy w pełnym wymiarze godzin pracy. Wymagana liczba godzin pracy musi zostać uzgodniona z instytucją przyjmującą i potwierdzona w Porozumieniu o programie praktyk.

      Student dowolnego kierunku może również aplikować o praktykę „digital boosting skills” polegającą na podniesieniu umiejętności cyfrowych[1] Uczestnika.

6. Kandydat może ubiegać się o wyjazd na praktykę do organizacji mieszczącej się i zarejestrowanej w dowolnym kraju (poza Polską) uczestniczącym w programie Erasmus+ jako Programme Country, tzn.:

 • w jednym z krajów Unii Europejskich,
 • w jednym z państw EFTA/Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegia, Islandia, Liechtenstein
 • Turcja, Macedonia, Serbia.

7. Organizacją przyjmującą może być każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

Przykładowe organizacje przyjmujące na praktykę to:

 • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwo społeczne);
 • organ publiczny na szczeblu: lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • partner społeczny lub inny przedstawiciel danego zawodu, w tym izby handlowe; stowarzyszenia rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
 • instytut badawczy;
 • fundacja;
 • szkoła/instytut/centrum edukacyjne;
 • organ oferujący poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
 • instytucja szkolnictwa wyższego kraju uczestniczącego w programie posiadająca kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego;
 • instytucja szkolnictwa wyższego kraju uczestniczącego w programie posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Praktyka nie może odbywać się w instytucjach Unii Europejskiej, w instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej, ani placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju uczestnika programu.

8. Pobyt na praktyce nie może być krótszy niż 60 dni (jeden miesiąc liczy się jako 30 dni) i dłuższy niż 360 dni w ramach jednego roku akademickiego. Pobyt na praktyce może zacząć się najwcześniej 1 lipca 2019 oraz musi się zakończyć najpóźniej 31 marca 2021.

9. Praktyka nie może być realizowana jednocześnie w dwóch różnych organizacjach i krajach.

10. Dofinansowywanie jest przyznawane maksymalnie na 150 dni.

Miesięczne dofinansowanie praktyk w ramach programu Erasmus+ jest uzależnione od kraju wyjazdu i wynosi w roku akademickim 2019/2020:

 • grupa I - 600 Euro 

(Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania);

 • grupa II - 550 Euro

(Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy);

 • grupa III - 500 Euro

(Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM – była republika Jugosławii Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja, Serbia).

11. Wyjazdy na studia Erasmus+ i praktykę Erasmus+ mogą odbyć się w tym samym roku akademickim, ale w różnych okresach.

12. W roku akademickim 2019/2020 studenci PŁ otrzymają dodatkowo jednorazowe wsparcie finansowe wysokości 250 euro z funduszy Uczelni. W przypadku dwukrotnego i kolejnego wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus+ podczas jednego roku akademickiego na studia i/lub praktykę, decyzję podejmuje Dziekan lub Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ na podstawie podania złożonego przez studenta. Dodatkowe wsparcie nie przysługuje studentom wyjeżdżającym na praktykę ze statusem absolwenta.

13. Do kontaktów ze studentem Uczelnia wykorzystywać będzie uczelniany adres poczty elektronicznej. Student zobowiązany jest do regularnego sprawdzania swojego konta pocztowego na serwerze Uczelni.

II. Procedura rekrutacji

1. Student ubiega się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ będąc na tym samym stopniu studiów, w ramach którego planuje wyjazd zrealizować. Nieuprawniona jest kwalifikacja na wyjazd realizowany na kolejnym stopniu studiów oraz studentów ubiegających się o wyjazd w czasie drugiego lub kolejnego powtarzania semestru dyplomowego. W przypadku wyjazdów dla niedawnych absolwentów, studenci biorą udział w rekrutacji na ostatnim semestrze studiów danego stopnia.

2. Studenci PŁ chcący wyjechać na praktyki w ramach programu Erasmus+ poszukują indywidualnie miejsca odbycia praktyki. Studenci mogą skorzystać z ofert praktyk znajdujących na stronie: http://facebook.com/Erasmus Politechnika Łódzka.

3. Kandydat wnioskuje o wyjazd na praktykę składając komplet dokumentów aplikacyjnych do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ ds. Praktyk. Dokumenty powinny być złożone 2 miesiące przed rozpoczęciem praktyk zgodnie z harmonogramem w pkt. 6.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

a. podanie studenta lub podanie uczestnika studiów doktoranckich o zgodę na wyjazd na praktyki zagraniczne

Podanie kierowane jest do Dziekana. Uczestnicy studiów doktoranckich mogą zawrzeć w podaniu prośbę o kontynuację wypłaty stypendium doktoranckiego w czasie wyjazdu. Prośba tam musi zostać poparta przez Kierownika Studium Doktoranckiego. Zgody udziela Dziekan.

b. formularz zgłoszeniowy na wyjazd wraz z oświadczeniem o dotychczasowych wyjazdach zagranicznych w ramach programu LLP-Erasmus, Erasmus+.

c. list motywacyjny

List motywacyjny (max. 400 słów) w języku polskim lub angielskim powinien zawierać opis firmy, czas praktyk, miejsce praktyk, język praktyk wraz z uzasadnieniem wyboru firmy i kraju wyjazdu oraz zakładanego wpływu praktyki na kompetencje i możliwość uzyskania zatrudnienia po ukończeniu studiów. Adresatem listu motywacyjnego jest Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ ds. Praktyk (również dla studentów CKM).

d. Porozumienie o programie praktyki

Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships - LAT) musi zawierać potwierdzoną podpisami akceptację studenta, uczelni macierzystej oraz przedstawiciela instytucji przyjmującej. LAT w oryginale lub w formie zeskanowanego dokumentu musi zostać dostarczony przez studenta do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmusa+ ds. Praktyk.

W Porozumieniu o programie praktyki, instytucja przyjmująca potwierdza:

 • gotowość przyjęcia studenta na praktykę
 • okres planowanej praktyki (daty dzienne od,, do...)
 • tytuł projektu realizowanego w czasie praktyki
 • wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne, które nabędzie praktykant
 • szczegółowy program praktyk
 • zadania do wykonania w czasie praktyki
 • liczbę godzin pracy tygodniowo – praca w pełnym wymiarze godzin
 • język, w którym będzie odbywać się praktyka i wymagany poziom kompetencji językowych
 • sposób monitorowania postępów praktykanta
 • sposób oceny praktykanta
 • imię i nazwisko opiekuna praktykanta w instytucji przyjmującej.

Student ma obowiązek skonsultować program praktyki i zadania zapisane w Porozumieniu o programie praktyki z Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus+ ds. Praktyk przed złożeniem wniosku. Wydziałowy Koordynator na podstawie programu praktyk wpisuje zakładane efekty kształcenia, które powinien osiągnąć student na koniec praktyki.

Porozumienie o programie praktyki jest zatwierdzane przez właściwego Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ ds. praktyk i właściwego Prodziekana lub Dyrektora Kolegium.

e. CV wypełnione w języku polskim lub angielskim w formacie EUROPASS, dostępnym na stronie:

europass.frse.org.pl/europass-cv

f. zaświadczenie z Centrum Językowego PŁ potwierdzające znajomość języka, w którym będzie odbywać się praktyka. Dokument poświadcza ocenę z egzaminu językowego lub ocenę równoważną certyfikatowi językowemu. Minimalny poziom języka uprawniający do kwalifikacji to B1.

Wzory dokumentów zamieszczone są na stronie http://erasmus.p.lodz.pl/praktyki/dokumenty-do-pobrania.

4. Wstępna kwalifikacja kandydatów na wyjazd w ramach programu Erasmus+ odbywa się w macierzystej jednostce studenta (Wydział/Kolegium). Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ ds. Praktyk przeprowadza weryfikację kandydatów według kryteriów zawartych w części II, p. 5 oraz tworzy protokół kwalifikacyjny. Protokół jest przekazywany do Sekcji Mobilności Studenckiej CWM PŁ wraz z załącznikami zgodnie z harmonogramem w punkcie części II, p. 6.

5. Przy kwalifikacji kandydatów brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. a.Składnik a: ocena listu motywacyjnego (1÷5),
 2. b.Składnik b: zgodność programu praktyk z programem studiów na podstawie Porozumienia o programie praktyki przesłanego przez zagraniczną instytucję przyjmującą (1÷10)

c. Składnik c: ocena ze znajomości języka, w którym będzie odbywać się praktyka. Uzyskana ocena ze znajomości języka obcego (3÷5) powinna być przemnożona w zależności od poziomu języka zgodnie z poniższym przelicznikiem. Obowiązuje skala 3÷10.Stosuje się następujący przelicznik:

- poziom B1 x 1,0

- poziom B2 x 1,2

- poziom B2+ x 1,4

- poziom C1 x 1,6

- poziom C2 x 2

d. składnik d: wyniki w nauce

- w przypadku studentów co najmniej 2. roku studiów I i II stopnia:

średnia ważona ze wszystkich ocen z przedmiotów nominalnych (przedmioty nominalne są to przedmioty wynikające z zatwierdzonego programu nauczania, IPPS lub IOS na dany rok) z dwóch ostatnich rozliczonych semestrów. (Średnia liczona jest jako średnia arytmetyczna ze średnich ważonych z dwóch ostatnich rozliczonych semestrów). Wagi stanowią liczby punktów ECTS, które są przypisane danym przedmiotom.

- w przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia: średnia ze studiów pierwszego stopnia

- w przypadku uczestników 1 roku studiów III stopnia: średnia ze studiów drugiego stopnia

- w przypadku uczestników co najmniej 3 semestru studiów III stopnia: ocena Kierownika studiów doktoranckich w skali 1÷10

Dla kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim punktacja końcowa jest sumą składników a+b+c.

Dla kierunków studiów o profilu praktycznym punktacja końcowa jest sumą składników a+b+c przemnożona przez 1,2.

Dla absolwentów punktacja końcowa jest sumą składników a+b+c

Wyniki w nauce (składnik d) są brane pod uwagę przy przyznawaniu dofinansowania na wyjazd w sytuacji, kiedy liczba osób zakwalifikowanych na wyjazd od początku roku akademickiego 2019/2020 przekracza kwotę środków przeznaczonych na wyjazdy na praktyki Erasmus+, którymi dysponuje uczelnia.

W takim przypadku zostanie przygotowana lista rankingowa kandydatów na podstawie ich wyników w nauce. Studenci, którzy nie otrzymają dofinansowania, mogą wyjechać na praktykę ze stypendium „zerowym”. Jeśli uczelnia uzyska dodatkowe fundusze, na podstawie listy rankingowej Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania uczestnikom programu, którzy wyjechali z dofinansowaniem „zerowym”.

W sytuacji opisanej powyżej studenci posiadający niepełną rejestrację mogą zostać zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania w następnej kolejności po studentach z pełną rejestracją. Wyjątek stanowi rejestracja warunkowa, której jedynym powodem jest brak uzyskania zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego w semestrze poprzedzającym, wywołany udokumentowaną zwolnieniem lekarskim długotrwałą (przez okres co najmniej 6 tygodni) ciągłą niezdolnością studenta do uczestniczenia w zajęciach.
W takim przypadku brak zaliczenia z wychowania fizycznego nie jest traktowany jako „niepełna rejestracja”.

6. Rekrutacja kandydatów na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2019/2020, realizowanych od października 2019 do marca 2021 będzie odbywać się w poniżej wymienionych terminach według kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków.

Kandydat powinien złożyć wniosek z załącznikami (część II, p. 3) 2 miesiące przed rozpoczęciem praktyki:

 • składanie wniosków przez studentów do 10.09.19
  przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SMS do 17.09.19
  ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 20.09.19
 • składanie wniosków przez studentów do 15.11.19
  przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SMS do 22.11.19
  ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 29.11.19
 • składanie wniosków przez studentów do 17.01.20
  przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SMS do 24.01.20
  ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 31.01.20
 • składanie wniosków przez studentów do 13.03.20
  przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SMS do 20.03.20
  ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 31.03.20
 • składanie wniosków przez studentów do 17.04.20
  przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SMS do 24.04.20
  ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 30.04.20
 • składanie wniosków przez studentów do 15.05.20
  przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SMS do 22.05.20
  ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 29.05.20
 • składanie wniosków przez studentów do 15.06.20
  przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SMS do 22.06.20
  ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 30.06.20

7. Na podstawie przesłanych protokołów z Wydziałów/CKM, Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ podejmuje decyzję w sprawie kwalifikacji studentów i sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego. Protokół zawiera ogólnouczelnianą listę rankingową kandydatów do dofinansowania Erasmus+ na praktyki zagraniczne w postaci wykazu wszystkich kandydatów ubiegających się o wyjazd na praktykę z informacją o wyniku procesu rekrutacji: kandydaci zaakceptowani i umieszczeni na liście głównej, kandydaci zaakceptowani i umieszczeni na liście rezerwowej, kandydaci zakwalifikowani warunkowo z podaniem przyczyny oraz kandydaci niezaakceptowani z podaniem przyczyny odrzucenia.

8. Studenci otrzymują decyzję o wynikach kwalifikacji drogą elektroniczną w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji (część II, punkt 6) na adresy studenckie na serwerze Politechniki Łódzkiej.

9. Studentowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+ w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Odwołanie musi zostać złożone na piśmie a organem odwoławczym jest Prorektor ds. Kształcenia.

10. W przypadku nie zakwalifikowania po ostatnim terminie kwalifikacji do otrzymania dofinansowania wystarczającej liczby kandydatów, w sytuacji, kiedy uczelnia dysponować będzie jeszcze środkami do przeznaczenia na dofinansowanie wyjazdów na praktyki, zostanie ustalony dodatkowy termin kwalifikacji. 

11. W szczególnych przypadkach Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ ma możliwość dokwalifikowania studentów poza terminami rekrutacji pod warunkiem dostępności środków finansowych.

12. W przypadku rezygnacji studenta z wyjazdu, dofinansowanie otrzymuje student zajmujący najwyższe miejsce na liście rankingowej, pod warunkiem że, termin zakończenia praktyk jeszcze nie upłynął (w przypadku studenta z listy rankingowej, który wyjechał na praktyki z dofinansowaniem zerowym) lub praktyki jeszcze się nie rozpoczęły (w przypadku studenta, który swój wyjazd uzależnia od otrzymania dofinansowania). Jeśli pierwsza osoba na liście rankingowej nie spełnia powyższych warunków, dofinansowanie przyznawane jest kolejnej osobie z listy rezerwowej, która je spełnia.

13. W przypadku rezygnacji kandydata wnioskującego o wyjazd po zakończeniu studiów, dofinansowanie otrzymuje kandydat na wyjazd po studiach zajmujący najwyższe miejsce na liście rankingowej. W przypadku braku kandydatów na wyjazd po studiach, dofinansowanie otrzymuje student wnioskujący o wyjazd w czasie studiów spełniający warunki wymienione w p. 11.

III. Procedura podpisywania umowy wyjazdowej

1. Sekcji Mobilności Studenckiej CWM PŁ wystawi studentowi zaświadczenie do Narodowego Funduszu Zdrowia o zakwalifikowaniu na praktyki celem złożenia wniosku przez studenta o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

2. Studenci zakwalifikowani na wyjazd na praktyki powinni złożyć najpóźniej na miesiąc przed wyjazdem następujące dokumenty:

3. Na podstawie złożonych przez studenta/absolwenta dokumentów Sekcji Mobilności Studenckiej CWM PŁ przygotowuje umowę wyjazdową na praktyki.

4. Kandydat na wyjazd staje się Uczestnikiem Programu Erasmus+ z chwilą podpisania umowy wyjazdowej.

IV. Realizacja wyjazdu

1. Student otrzyma wypłatę 1 raty dofinansowania w wysokości 80% całkowitego, przewidywanego dofinansowania, a absolwent otrzyma wypłatę 1 raty dofinansowania w wysokości 70% całkowitego przewidywanego dofinansowania:

 • po podpisaniu umowy wyjazdowej na praktyki pomiędzy Politechniką Łódzką, a Uczestnikiem,
 • po przystąpieniu do testu na platformie OLS
 • jeśli dotyczy - po rozliczeniu i uznaniu wcześniejszego pobytu na studiach lub praktyce Erasmus+ przez wydział (na podstawie Dokumentu o uznaniu studiów lub Dokumentu o uznaniu praktyk).

2. Dodatkowo, przed dokonaniem wypłaty 1 raty, Uczestnik cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie kraju odbywania praktyki przez cały okres praktyk (wiza, karta pobytu).

3. Wypłata 2 raty dofinansowania w wysokości 20% całkowitego, przewidywanego dofinansowania – w przypadku studenta albo 30% całkowitego dofinansowania – w przypadku absolwenta, następuje po uznaniu praktyki przez właściwego Prodziekana lub Dyrektora Kolegium (na podstawie Dokumentu o uznaniu praktyk).

4. Wypłacenie dofinansowania będzie następowało w formie przelewu na konto osobiste Uczestnika. Walutą przelewu jest EURO. Zalecane jest aby Uczestnik posiadał konto w EURO, gdyż w innym wypadku ponosić będzie koszty wynikające z różnic kursowych przy przewalutowaniu.

5. Okres pobytu na praktykach w instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia dofinansowania jest określany z dokładnością co do jednego dnia. Wysokość dofinansowania kalkulowana jest za pomocą systemu– Mobility Tool zarządzanego przez Komisję Europejską.

6. Dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. Zwykle dofinansowanie jest niższe, niż koszty utrzymania w krajach docelowych. Uczestnik wnioskujący o wyjazd musi brać pod uwagę konieczność pokrycia części kosztów z innych źródeł niż dofinansowanie programu Erasmus+.

7. W czasie pobytu na praktyce student ma prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej (stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów).

8. Uczestnictwo w programie Erasmus+ nie zwalnia studenta wnoszącego opłaty za naukę w Politechnice Łódzkiej z wnoszenia tych opłat podczas pobytu za granicą.

9. Wszystkie zmiany wprowadzane do Porozumienia o programie praktyki (section to be completed during the mobility) wymagają akceptacji Uczestnika, uczelni macierzystej i instytucji przyjmującej. Wprowadzenie ewentualnych zmian do programu praktyki jest możliwe drogą elektroniczną w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu Uczestnika do instytucji przyjmującej.

10. Po 1 miesiącu pobytu na praktykach Uczestnik przesyła drogą elektroniczną sprawozdanie do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ ds. Praktyk. Sprawozdanie po zakończonej praktyce powinno być podpisane przez opiekuna w instytucji przyjmującej. Uczestnik przed wyjazdem uzgadnia z Wydziałowym Koordynatorem formę i język przesłania sprawozdania.

11. W przypadku wcześniejszego powrotu z praktyki niż zapisano w umowie z Uczelnią, kwota dofinansowania, które otrzyma Uczestnik zostaje odpowiednio obniżona. Zapis dotyczy jedynie skrócenia pobytu o więcej niż 5 dni. Uwaga: obowiązuje tu zasada, iż całkowity okres pobytu za granicą nie może być krótszy niż 60 dni.

V. Zmiana okresu pobytu na praktykach

1. Celem przedłużenia praktyki student powinien złożyć Porozumienie o programie praktykiDuring the Mobility Changes podpisane przez instytucję przyjmującą do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ ds. Praktyk przed terminem zakończenia praktyki zapisanym w umowie.

2. Sekcji Mobilności Studenckiej CWM PŁ wystawi Uczestnikowi zaświadczenie do Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzającą przedłużenie pobytu na praktyce celem złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

3. Uczestnik przedstawia w Sekcji potwierdzenie ubezpieczenia na okres wynikający z przedłużenia – oryginał i kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (lub równoważnego ubezpieczenia w przypadku wyjazdów do Turcji) oraz oryginał i kopię ubezpieczenia OC i NW. Ubezpieczenie OC i NW jest zapewnione przez instytucję przyjmującą lub wykupione przez Uczestnika.

4. Uczestnik, który przedłuży pobyt na praktyce jest zobowiązany do podpisania aneksu do umowy wyjazdowej jeżeli zmienia się wysokość dofinansowania praktyki.

VI. Rozliczenie pobytu

1. W terminie do 14 dni od zakończenia praktyki, Uczestnik jest zobowiązany:

a. dostarczyć do Sekcji Mobilności Studenckiej CWM PŁ Potwierdzenie o odbyciu praktyki (Traineeship certificate, Learning Agreement for Traineeship), o okresie pobytu Uczestnika na praktyce w instytucji przyjmującej oraz o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki. Zaświadczenie powinno zostać wystawione najwcześniej z dniem zakończenia praktyk.

W zaświadczeniu instytucja przyjmująca potwierdza faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki, program praktyki, efekty kształcenia, liczbę przepracowanych godzin i przyznaje ocenę ogólną za praktykę. Zaświadczenie podpisane i podstemplowane przez instytucję przyjmującą musi być wystawione w języku angielskim.

Skan dokumentu Uczestnik przesyła do Sekcji Mobilności Studenckiej CWM PŁ. Oryginał zostaje przekazany przez Studenta do Dziekanatu odpowiedniego Wydziału lub do Biura CKM PŁ ds. Studenckich.

b. dostarczyć do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ ds. Praktyk:

 • kopię Potwierdzenia o odbyciu praktyki (Traineeship Certificate)
 • szczegółowe sprawozdanie z praktyki zatwierdzone przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej.

W sprawozdaniu Uczestnik opisuje zrealizowane zadania i kompetencje zdobyte w czasie praktyki. Uczestnik sporządza sprawozdanie w języku angielskim lub po uzgodnieniu z Wydziałowym Koordynatorem w języku odbywaniu praktyki.

Zakres sprawozdania, forma i język, w którym zostanie sporządzone sprawozdanie Uczestnik uzgadnia z Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus+ ds. Praktyk przed wyjazdem na praktykę.

c. wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmusa+ - on-line w systemie Mobility Tool.

d. przystąpić do testu językowego na platformie OLS po zakończeniu praktyki. Zaproszenie do wypełnienia testu wraz z linkiem do niego Uczestnik otrzymuje za pośrednictwem Sekcji Mobilności Studenckiej CWM PŁ.

2. W zależności od decyzji władz wydziału, Uczestnik będzie sprawozdawać praktykę w formie prezentacji posterowej.

VII. Uznanie pobytu na praktyce

1. Warunkiem uznania praktyki jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w Porozumieniu o programie praktyk (Learning Agreement for Traineeship).

2. Za praktykę obowiązkową student uzyskuje punkty ECTS wynikające z programu studiów. W przypadku praktyki nieobowiązkowej jest to liczba ECTS wynikająca z oszacowania przez Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ ds. Praktyk nakładu pracy studenta, potrzebnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. Ostateczną decyzję w każdym przypadku podejmuje odpowiedni Prodziekan lub Dyrektor Kolegium.

3. Praktyka obowiązkowa i nieobowiązkowa zostanie uznana poprzez wpisanie jej do wykazu zaliczeń studenta (Transcript of Records) oraz do Suplementu do Dyplomu.

4. Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ ds. Praktyk wnioskuje do Dziekana lub Dyrektora Kolegium o uznanie praktyki za granicą na podstawie Potwierdzenia o odbyciu praktyki w instytucji przyjmującej (Traineeship Certificate, Learning Agreement for Traineeship), sprawozdania z praktyki i jeśli dotyczy prezentacji posterowej. Wnioskuje także o przyznanie punktów ECTS za odbytą praktykę wypełniając odpowiednią część Dokumentu o uznaniu praktyki Erasmusa+. Dokument ten powinien być następnie przekazany do Dziekanatu odpowiedniego Wydziału lub Administracyjnego Koordynatora w CKM PŁ.

5. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika wymagań uzgodnionych w Porozumieniu o programie praktyk, Prorektor ds. Edukacji może zdecydować po zasięgnięciu opinii odpowiedniego Prodziekana lub Dyrektora Kolegium oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ o konieczności zwrotu części lub całości otrzymanego dofinansowania.

6. Pozostała kwota stypendium zostanie wypłacona Uczestnikowi po uwzględnieniu faktycznego okresu pobytu studenta za granicą. Odbędzie się to po powrocie Uczestnika z zagranicy, spełnieniu warunków wymienionych w pkt. VI i otrzymaniu przez SMS CWM z właściwego Dziekanatu „Dokumentu o uznaniu praktyk Erasmus+”.

VIII. Warunki przyznawania dofinansowania wyjazdów osób ze specjalnymi potrzebami


1. Studenci z niepełnosprawnością realizujący mobilność w ramach programu Erasmus+ mają prawo otrzymać dodatkową kwotę „wsparcia Uczestników ze specjalnymi potrzebami”.

2. Co najmniej sześć tygodni przed rozpoczęciem mobilności student zakwalifikowany na wyjazd składa w SMS CWM wniosek o dodatkowe stypendium z kategorii „wsparcie Uczestników ze specjalnymi potrzebami”. We wniosku student szczegółowo określa potrzeby wynikające bezpośrednio z niepełnosprawności. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej - http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/#power

3. Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ponoszenia określonych kosztów.

4. Decyzję o wysokości dodatkowego dofinansowania podejmuje FRSE programu Erasmus+.

5. Po pozytywnej decyzji FRSE całość stypendium wraz z dodatkowymi środkami związanymi z niepełnosprawnościami wypłacana jest w złotówkach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

6. Uczelnia zawiera ze studentem umowę w ramach programu PO WER, jednakże z zachowaniem statusu Uczestnika programu Erasmus+.

7. Wsparcie finansowe studenta ze specjalnymi potrzebami w wysokości kwoty ryczałtowej oraz dodatkowe stypendium przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z niepełnosprawnością wypłacane jest z uwzględnieniem całego okresu pobytu za granicą.

8. Począwszy od roku ak. 2016/2017 stypendium z funduszy PO WER wypłacane jest studentowi tylko dla jednej mobilności. Student chcący ponownie ubiegać się o stypendium z tytułu „specjalnych potrzeb” musi uzyskać indywidualną zgodę FRSE na jego przyznanie.  

9. Niezwłocznie po zakończeniu okresu mobilności Uczestnik składa w SMS CWM rachunki wystawione na imię i nazwisko studenta potwierdzające poniesione z tytułu niepełnosprawności koszty. Na podstawie rozliczenia rzeczywistych kosztów podejmowana jest decyzja o ich uznaniu, ewentualnie o konieczności zwrotu części otrzymanego przez studenta dodatkowego dofinansowania.

IX. Zasady przyznawania „dodatku socjalnego”

1. Dodatek socjalny przysługuje studentom wyjeżdzającym na praktykę w ramach programu Erasmus+
posiadających prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w chwili kwalifikacji na wyjazd przez komisję rekrutacyjną PŁ lub studentom, którzy nabędą to prawo przed terminem wyjazdu na praktykę.

2. Student, który posiada decyzję w trakcie kwalifikacji jest zobowiązany dostarczyć decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego do SMS CWM w trakcie rekrutacji. Studenci, którzy nabędą takie prawo po wynikach kwalifikacji są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o tym SMS CWM, ale nie później niż przed rozpoczęciem mobilności.

3. Dodatek wynosi równowartość 100 euro na każdy miesiąc pobytu.

4. Całość stypendium wyjazdu Uczestnika otrzymującego „dodatek socjalny” wraz z dodatkiem wypłacana jest w złotówkach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

5. Uczelnia zawiera ze studentem otrzymującym „dodatek socjalny” umowę w ramach programu PO WER, jednakże z zachowaniem statusu Uczestnika programu Erasmus+.

6. Dodatek wypłacany jest na okres odpowiadający długości pobytu, jednakże maksymalnie przez 150 dni.

7. Począwszy od roku akademickiego 2016/2017 stypendium z funduszy PO WER wypłacane jest studentowi tylko dla jednej mobilności. Student chcący ponownie ubiegać się o „dodatek socjalny” musi uzyskać indywidualną zgodę Agencji Narodowej na jego przyznanie.  

8. Studenci wyjeżdżający na praktykę absolwencką mogą ubiegać się o „dodatek socjalny” z programu Erasmus+ na podstawie decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego ważnej w trakcie kwalifikacji.

X. Wsparcie językowe on-line

1. Wsparcie językowe on-line dotyczy mobilności, dla których językiem wykładowym jest język angielski, buł- garski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, litewski, łotewski, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski; z obowiązku tego zwolnieni są „native speakers”.

2. Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności Uczestnik, z wyjątkiem osób, dla których język praktyk jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez SMS CWM narzędziu Online Linguistic Support test biegłości językowej on-line. Licencja na test przesłana jest Uczestnikowi za pośrednictwem Sekcji Mobilności Studenckiej CWM PŁ. Język praktyk jest wskazany przez instytucję przyjmującą w Porozumieniu o programie praktyki. Przystąpienie do testów po i przed mobilnością jest warunkiem wypłaty dofinansowania.

3. Po złożeniu pierwszego egzaminu językowego on-line Uczestnik może wziąć udział w kursie on-line z języka, z którego zdawał egzamin lub z języka lokalnego właściwego dla uczelni partnerskiej. Kurs należy rozpocząć niezwłocznie po otrzymaniu licencji. Uczestnictwo w kursie języka lokalnego jest rekomendowane przez PŁ.

Prorektor ds. Kształcenia

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk

 


[1] Praktyka zostanie uznana za „praktykę w dziedzinie umiejętności cyfrowych”, jeżeli praktykant przyucza się do jednej lub kilku z wymienionych poniżej działalności:

marketing cyfrowy (np. zarządzanie mediami społecznościowymi, analityka internetowa);

komputerowe projektowanie graficzne, mechaniczne lub architektoniczne;

tworzenie aplikacji, oprogramowania, skryptów lub stron internetowych; instalacja i konserwacja systemów i sieci IT oraz zarządzanie nimi;

cyberbezpieczeństwo; analiza, eksploracja i wizualizacja danych; programowanie robotów i aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Ogólne wsparcie dla użytkowników, realizacja zamówień, wpisywanie danych czy prace biurowe nie są zaliczane do tej kategorii.

Zasady wyjazdów na praktyki 2018/2019

Zasady wyjazdów na praktyki 2019/2020

 

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Mobilności Studenckiej

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 638 38 68 - praktyki
tel. (+48 42) 638 38 66 / (+48 42) 638 38 67 - studia
tel. (+48 42) 638 38 60 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pn: 9–11; 12-14
wt: 9–11; 14-16
śr: nieczynne
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11; 12–14