A+A-

(czytaj też

(zasady

alt

Zasady wyjazdów studentów i absolwentów Politechniki Łódzkiej
na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ "Mobilność z Krajami Programu" 


I. Zasady ogólne

 

1. W wyjazdach na praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą uczestniczyć:

a. studenci Politechniki Łódzkiej (dotyczy studentów pierwszego, drugiego stopnia studiów oraz uczestników studiów doktoranckich), którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (w czasie całego pobytu w instytucji partnerskiej),
 • mają zaliczony co najmniej drugi rok studiów (dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia),
 • mają zaliczony semestr poprzedzający wyjazd
 • odbędą praktykę w czasie studiów, a obrona pracy dyplomowej nastąpi najwcześniej po zakończeniu praktyki.


W przypadkach szczególnych decyzje indywidualne podejmuje Dziekan.

b. niedawni absolwenci Politechniki Łódzkiej (10 miejsc w roku akademickim 2016/2017), którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • przystąpią do rekrutacji i zostaną zakwalifikowani na wyjazd na praktyki Erasmus+ ze statusem "ABSOLWENTA" na ostatnim roku studiów przed złożeniem egzaminu dyplomowego,
 • przedłożą do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji DWZ PŁ zaświadczenie o ukończeniu studiów przed wyjazdem na praktykę,
 • zakończą praktyki w ciągu 1 roku od ukończenia studiów, czyli od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.

2. Student nie może przebywać w trakcie realizacji mobilności na urlopie okolicznościowym lub dziekańskim.

3. Każdy kandydat dysponuje kapitałem 360 dni, które może przeznaczyć na wyjazd na studia lub praktyki Erasmus+ na każdym stopniu studiów. Oznacza to, że w ramach jednego stopnia studiów całkowita długość pobytu studenta na studiach i/lub praktykach zagranicznych nie może przekroczyć całkowi-tej sumy 360 dni. Do sumy tej wliczane są ewentualne wcześniejsze wyjazdy tj. liczba dni kształcenia za granicą (studia i/lub praktyki) w ramach programu LLP Erasmus (Lifelong Learning Programme) i Erasmus+ na danym stopniu studiów.

UWAGA: suma ta obejmuje całkowity okres pobytu za granicą w ramach programu LLP Erasmus lub Erasmus+, a także część, która odbyła się z dofinansowaniem zerowym. W przypadku niedawnych absolwentów, długość pobytu jest doliczana do łącznego czasu trwania wyjazdów na tym stopniu studiów, na którym kandydat został zakwalifikowany na wyjazd.

4. Kandydat kwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju świata. O uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt rejestracji jako studenta Politechniki Łódzkiej. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd jest zobowiązany do sprawdzenia zasad wjazdu oraz pobytu na terytorium kraju przyjmującego.

5. Praktyka realizowana w ramach programu Erasmus+ musi gwarantować możliwość uzyskania efektów kształcenia związanych ze studiowanym kierunkiem. Praktyka wymaga pracy w pełnym wymiarze godzin pracy. Wymagana liczba godzin pracy musi zostać uzgodniona z instytucją przyjmującą i potwierdzona w Porozumieniu o programie praktyk.

6. Kandydat może ubiegać się o wyjazd na praktykę do organizacji mieszczącej się i zarejestrowanej w dowolnym kraju (poza Polską) uczestniczącym w programie Erasmus+ jako Programme Country, tzn.:

 • w jednym z 28 krajów Unii Europejskich,
 • w jednym z państw EFTA/Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegia, Islandia, Liechtenstein
 • w jednym z państw kandydujących do UE: Turcja, Macedonia.

Szwajcaria nie uczestniczy w programie Erasmus+, dlatego wyjazdy do Szwajcarii w programie Erasmus+ nie są uprawnione i mogą się odbywać na odmiennych zasadach.

7. Organizacją przyjmującą może być każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

Przykładowe organizacje przyjmujące na praktykę to:

 • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwo społeczne);
 • organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • partner społeczny lub inny przedstawiciel danego zawodu, w tym izby handlowe; stowarzysze-nia rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
 • instytut badawczy;
 • fundacja;
 • szkoła/instytut/centrum edukacyjne;
 • organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa; 
 • organ oferujący poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
 • instytucja szkolnictwa wyższego kraju uczestniczącego w programie posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Praktyka nie może odbywać się w instytucjach Unii Europejskiej, w instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej, ani placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju uczestnika programu.

8. Pobyt na praktyce nie może być krótszy niż 60 dni (jeden miesiąc liczy się jako 30 dni) i dłuższy niż 360 dni w ramach jednego roku akademickiego. 

9. Praktyka nie może być realizowana jednocześnie w dwóch różnych organizacjach i krajach.

10. Dofinansowywanie jest przyznawane maksymalnie na 90 dni.

Miesięczne dofinansowanie praktyk w roku akademickim 2016/2017 w ramach programu Erasmus+ jest uzależnione od kraju wyjazdu i wynosi:

 • grupa I - 600 Euro w roku akademickim 2016/2017 i 2017/2018
  (Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy);

 • grupa II - 500 Euro w roku akademickim 2016/2017 i 550 Euro w roku akademickim 2017/2018 (wyjazdy realizowane od 01.10.17)

  (Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja);

 • grupa III - 400 Euro w roku akademickim 2016/2017 i 450 Euro w roku akademickim 2017/2018 (wyjazdy realizowane od 01.10.17)

  (Bułgaria, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry).


11. Wyjazdy na studia Erasmus+ i praktykę Erasmus+ mogą odbyć się w tym samym roku akademickim, ale w różnych okresach.

12. W roku akademickim 2016/2017 studenci PŁ otrzymają dodatkowo jednorazowe wsparcie finansowe wysokości 250 euro z funduszy Uczelni. W przypadku dwukrotnego i kolejnego wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus+ podczas jednego roku akademickiego na studia i/lub praktykę, decyzję podejmuje Dziekan lub Dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ na podstawie podania złożonego przez studenta.


13. Przewidywana łączna liczba miejsc na praktyki, wynikającą z przyznanych PŁ środków przez Agencję Narodową Programu Erasmus+ wynosi 102. W tym liczba miejsc przewidywana dla absolwentów wynosi 10.

14. Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji dołoży wszelkich starań, aby pozyskać dodatkowe środki na wyjazdy na praktykę Erasmus+ z Agencji Narodowej Programu Erasmus+.


15. Do kontaktów ze studentem Uczelnia wykorzystywać będzie uczelniany adres poczty elektronicznej. Student zobowiązany jest do regularnego sprawdzania swojego konta pocztowego na serwerze Uczelni.
II. Procedura rekrutacji


III. Procedura podpisywania umowy wyjazdowej


1. Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji DWZ PŁ wystawi studentowi zaświadczenie do Narodowego Funduszu Zdrowia o zakwalifikowaniu na praktyki celem złożenia wniosku przez studenta o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).


2. Studenci zakwalifikowani na wyjazd na praktyki powinni złożyć najpóźniej na miesiąc przed wyjazdem następujące dokumenty:

 • oświadczenie finansowe (z potwierdzonym przez bank numerem konta, na które ma być przelewane dofinansowanie). W przypadku kont internetowych student/absolwent przedstawia oświad-czenie finansowe wraz z potwierdzeniem otwarcia rachunku zawierającym numer rachunku. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie http://erasmus.p.lodz.pl/praktyki/dokumenty-do-pobrania

 • potwierdzenie ubezpieczenia – oryginał i kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz oryginał i kopię ubezpieczenia OC i NW. W przypadku ubezpieczenia studenta/absolwenta przez instytucję przyjmująca kandydat przedstawia odpowiednie poświadczenie instytucji przyjmującej

3. Na podstawie złożonych przez studenta/absolwenta dokumentów Sekcja Umiędzynarodowienia Eduka-cji DWZ PŁ przygotowuje umowę wyjazdową na praktyki.

4. Kandydat na wyjazd staje się Uczestnikiem Programu Erasmus+ z chwilą podpisania umowy wyjazdowej.

IV. Realizacja wyjazdu

1. Student otrzyma wypłatę 1 raty dofinansowania w wysokości 80% całkowitego, przewidywanego dofinansowania, a absolwent otrzyma wypłatę 1 raty dofinansowania w wysokości 70% całkowitego przewidywanego dofinansowania:

 • po podpisaniu umowy wyjazdowej na praktyki pomiędzy Politechniką Łódzką, a Uczestnikiem,
 • po przystąpieniu do testu na platformie OLS 
 • jeśli dotyczy – po rozliczeniu i uznaniu wcześniejszego pobytu na studiach lub praktyce Erasmus+ przez wydział (na podstawie Dokumentu o uznaniu studiów lub Dokumentu o uznaniu praktyk). 

2. Dodatkowo, przed dokonaniem wypłaty 1 raty, Uczestnik cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie kraju odbywania praktyki przez cały okres praktyk (wiza, karta pobytu).

3. Wypłata 2. raty dofinansowania w wysokości 20% całkowitego, przewidywanego dofinansowania – w przypadku studenta albo 30% całkowitego dofinansowania – w przypadku absolwenta, następuje po uznaniu praktyki przez właściwego Prodziekana lub Dyrektora Kolegium (na podstawie Dokumentu o uznaniu praktyk).

4. Wypłacenie dofinansowania będzie następowało w formie przelewu na konto osobiste Uczestnika prowadzone w banku na terytorium Polski. Walutą przelewu jest EURO. Zalecane jest aby Uczestnik posiadał konto w EURO, gdyż w innym wypadku ponosić będzie koszty wynikające z różnic kursowych przy przewalutowaniu.

5. Okres pobytu na praktykach w instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia dofinansowania jest określany z dokładnością co do jednego dnia. Wysokość dofinansowania kalkulowana jest za pomocą systemu – Mobility Tool zarządzanego przez Komisję Europejską.

6. Dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. Zwykle dofinansowanie jest niższe, niż koszty utrzymania w krajach docelowych. Uczestnik wnioskujący o wyjazd musi brać pod uwagę konieczność pokrycia części kosztów z innych źródeł niż dofinansowanie programu Erasmus+.

7. W czasie pobytu na praktyce student ma prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej (stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów).

8. Uczestnictwo w programie Erasmus+ nie zwalnia studenta wnoszącego opłaty za naukę w Politechnice Łódzkiej z wnoszenia tych opłat podczas pobytu za granicą.

9. Wszystkie zmiany wprowadzane do Porozumienia o programie praktyki (section to be completed during the mobility) wymagają akceptacji instytucji przyjmującej, uczelni macierzystej i Uczestnika. Wprowadzenie ewentualnych zmian do programu praktyki jest możliwe drogą elektroniczną w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu Uczestnika do instytucji przyjmującej.

10. Po 1 miesiącu pobytu na praktykach Uczestnik przesyła drogą elektroniczną sprawozdanie do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ ds. Praktyk. Jeśli praktyka trwa dłużej, niż 3 miesiące, Uczestnik przesyła kolejne sprawozdanie w połowie pobytu. Każde sprawozdanie powinno być podpisane przez opiekuna w instytucji przyjmującej. Uczestnik przed wyjazdem uzgadnia z Wydziałowym Koordynatorem formę i język przesłania sprawozdania.

11. W przypadku wcześniejszego powrotu z praktyki niż zapisano w umowie z Uczelnią, kwota dofinansowania, które otrzyma Uczestnik zostaje odpowiednio obniżona. Uwaga: obowiązuje tu zasada, iż całkowity okres pobytu za granicą nie jest krótszy niż 60 dni.

V. Zmiana okresu pobytu na praktykach

1. Uczestnik może złożyć podanie o przedłużenie praktyk w ramach Programu Erasmus+. Podanie należy złożyć do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ ds. Praktyk najpóźniej miesiąc przed terminem zakończenia praktyki zapisanym w umowie. W podaniu Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż zgoda na przedłużenie pobytu na praktyce nie jest jednoznaczna z przyznaniem Uczestnikowi dodatkowego dofinansowania z budżetu programu Erasmus+.

Do podania musi zostać załączone Porozumienie o programie praktyki podpisane przez instytucję przyjmującą, uczelnię macierzystą i Uczestnika. Porozumienie o programie praktyki jest zatwierdzane przez właściwego Prodziekana lub Dyrektora Kolegium i Wydziałowego Koordynatora Programu Era-smus+ ds. Praktyk.

2. Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji DWZ PŁ wystawi Uczestnikowi zaświadczenie do Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzającą przedłużenie pobytu na praktyce celem złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

3. Uczestnik przedstawia w Sekcji potwierdzenie ubezpieczenia na okres wynikający z przedłużenia – oryginał i kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (lub równoważnego ubezpieczenia w przypadku wyjazdów do Turcji) oraz oryginał i kopię ubezpieczenia OC i NW. Ubezpieczenie OC i NW jest zapewnione przez instytucję przyjmującą lub wykupione przez Uczestnika.

4. Uczestnik, który skróci lub przedłuży pobyt na praktyce jest zobowiązany do podpisania aneksu do umowy wyjazdowej.

VI. Rozliczenie pobytu

1. W terminie do 14 dni od zakończenia praktyki, Uczestnik jest zobowiązany:

a. dostarczyć do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji DWZ PŁ Potwierdzenie o odbyciu praktyki (Traineeship certificate, Learning Agreement for Traineeship), o okresie pobytu Uczestnika na praktyce w instytucji przyjmującej oraz o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki. Zaświadczenie powinno zostać wystawione najwcześniej z dniem zakończenia praktyk.

W zaświadczeniu instytucja przyjmująca potwierdza faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki, program praktyki, efekty kształcenia, liczbę przepracowanych godzin i przyznaje ocenę ogólną za praktykę. Zaświadczenie podpisane i podstemplowane przez instytucję przyjmującą musi być wystawione w języku angielskim.

Oryginał dokumentu Uczestnik przedstawia w Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji DWZ PŁ. Oryginał zostaje przekazany przez Sekcję do Dziekanatu odpowiedniego Wydziału lub do Biura CKM PŁ ds. Studenckich. Uwierzytelniona kopia o realizacji praktyk zagranicznych pozostaje w aktach Uczestnika w Sekcji. Druga uwierzytelniona kopia o realizacji praktyk zagranicznych zostaje przekazana Uczestnikowi.

b. dostarczyć do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ ds. Praktyk:

 • uwierzytelnioną kopię Potwierdzenia o odbyciu praktyki (Traineeship Certificate)
 • szczegółowe sprawozdanie z praktyki zatwierdzone przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej.

W sprawozdaniu Uczestnik opisuje zrealizowane zadania i kompetencje zdobyte w czasie praktyki. Uczestnik sporządza sprawozdanie w języku angielskim lub po uzgodnieniu z Wydziałowym Koordynatorem w języku odbywaniu praktyki.

Zakres sprawozdania, forma i język, w którym zostanie sporządzone sprawozdanie Uczestnik uzgadnia z Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus+ ds. Praktyk przed wyjazdem na praktykę.

c. wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmusa+ on-line w systemie Mobility Tool. Złożenie przez beneficjenta ankiety stypendysty po powrocie z praktyki będzie traktowane jako wniosek o wypłatę drugiej raty dofinansowania.

d. przystąpić do testu językowego na platformie OLS po zakończeniu praktyki. Zaproszenie do wypełnienia testu wraz z linkiem do niego Uczestnik otrzymuje za pośrednictwem Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji.

Wzory zaświadczeń i sprawozdań są dostępne na stronie

http://erasmus.p.lodz.pl/praktyki/dokumenty-do-pobrania

2. W zależności od decyzji władz wydziału, Uczestnik będzie sprawozdawać praktykę w formie prezentacji posterowej.

VII. Uznanie pobytu na praktyce


1. Warunkiem uznania praktyki jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w Porozumieniu o programie praktyk (Learning Agreement for Traineeship).

2. Za praktykę obowiązkową student uzyskuje punkty ECTS wynikające z programu studiów. W przypadku praktyki nieobowiązkowej jest to liczba ECTS wynikająca z oszacowania przez Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ ds. Praktyk nakładu pracy studenta, potrzebnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. Ostateczną decyzję w każdym przypadku podejmuje odpowiedni Prodziekan lub Dyrektor Kolegium.

3. Praktyka obowiązkowa i nieobowiązkowa zostanie uznana poprzez wpisanie jej do wykazu zaliczeń studenta (Transcript of Records) oraz do Suplementu do Dyplomu.

4. Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ ds. Praktyk wnioskuje do Dziekana lub Dyrektora Kolegium o uznanie praktyki za granicą na podstawie Potwierdzenia o odbyciu praktyki w instytucji przyjmującej (Traineeship Certificate, Learning Agreement for Traineeship), sprawozdania z praktyki i jeśli dotyczy prezentacji posterowej. Wnioskuje także o przyznanie punktów ECTS za odbytą praktykę wypełniając odpowiednią część Dokumentu o uznaniu praktyki Erasmusa+. Dokument ten powinien być następnie przekazany do Dziekanatu odpowiedniego Wydziału lub Administracyjnego Koordynatora w CKM PŁ.

5. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika wymagań uzgodnionych w Porozumieniu o programie praktyk, Prorektor ds. Edukacji może zdecydować po zasięgnięciu opinii odpowiedniego Prodziekana lub Dyrektora Kolegium oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ o konieczności zwrotu części lub całości otrzymanego dofinansowania.

6. Dziekanat odpowiedniego Wydziału lub Biuro CKM ds. Studenckich przekazuje wypełniony i podpisany przez odpowiedniego Prodziekana lub Dyrektora Kolegium Dokument o uznaniu praktyki Erasmusa+ do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji DWZ PŁ w terminie 14 dni od zaliczenia praktyki.

VIII. Warunki przyznawania dofinansowania wyjazdów osób ze specjalnymi potrzebami


1. Student z niepełnosprawnością realizujący mobilność w ramach programu Erasmus+ ma prawo do otrzymania dodatkowej kwoty „wsparcia Uczestników ze specjalnymi potrzebami”.

2. Student zakwalifikowany na wyjazd co najmniej sześć tygodni przed terminem wyjazdu składa w Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji wniosek o dodatkowe dofinansowanie z kategorii „wsparcie Uczestników ze specjalnymi potrzebami”. We wniosku student szczegółowo określa potrzeby wynikające bezpośrednio z niepełnosprawności. Formularz wniosku dostępny jest na stronie:

http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/#power 

3. Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ponoszenia określonych kosztów.

4. Decyzję o przyznaniu dodatkowego dofinansowania oraz o jego wysokości podejmuje Agencja Narodowa programu Erasmus+.

5. Po pozytywnej decyzji Agencji Narodowej całość wsparcia finansowego wyjazdu studenta ze specjal-nymi potrzebami wraz z dofinansowaniem wypłacana jest w złotówkach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).


6. Uczelnia zawiera ze studentem umowę w ramach programu POWER, jednakże z zachowaniem statusu Uczestnika programu Erasmus+.


7. Wsparcie finansowe studenta ze specjalnymi potrzebami wraz z dodatkiem wypłacane jest na okres odpowiadający długości pobytu, jednakże maksymalnie przez 90 dni.


8. Począwszy od roku ak. 2016/2017 wsparcie z funduszy POWER wypłacane jest studentowi tylko dla jednej mobilności. Student chcący ponownie ubiegać się o dofinansowanie z tytułu „specjalnych potrzeb” musi uzyskać indywidualną zgodę Agencji Narodowej na jego przyznanie.


9. Niezwłocznie po zakończeniu okresu mobilności Uczestnik składa w Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji oryginalne rachunki potwierdzające koszty poniesione z tytułu niepełnosprawności. Na podstawie rozliczenia rzeczywistych kosztów Agencja Narodowa podejmuje decyzję o ich uznaniu, ewentualnie o konieczności zwrotu części otrzymanego przez studenta dodatkowego dofinansowania.

IX. Zasady przyznawania „dodatku socjalnego”

1. Dodatek socjalny przysługuje studentom wyjeżdzającym na praktykę w ramach programu Erasmus+, którzy w momencie kwalifikacji posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego.

2. Student, któremu przyznano dodatek socjalny otrzymuje stypendium miesięczne w kwocie odpowiadającej stawkom podanym w pkt. I. 10. podwyższone o równowartość 100 EUR.

3. Całość wsparcia finansowego wyjazdu Uczestnika otrzymującego „dodatek socjalny” wraz z dodatkiem wypłacana jest w złotówkach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

4. Uczelnia zawiera ze Studentem otrzymującym „dodatek socjalny” umowę w ramach programu POWER, jednakże z zachowaniem statusu Uczestnika programu Erasmus+.

3. Wsparcie finansowe studenta wraz z dodatkiem wypłacane jest na okres odpowiadający długości pobytu, jednakże maksymalnie przez 90 dni.

4. Począwszy od roku ak. 2016/2017 wsparcie z funduszy POWER wypłacane jest studentowi tylko dla jednej mobilności. Student chcący ponownie ubiegać się o „dodatek socjalny” musi uzyskać indywidualną zgodę Agencji Narodowej na jego przyznanie.

X. Wsparcie językowe on-line

1. Wsparcie językowe on-line dotyczy mobilności, dla których językiem wykładowym jest język angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki, włoski; z obowiązku tego zwolnieni są „native speakers”.

2. Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności Uczestnik, z wyjątkiem osób, dla których język praktyk jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić test biegłości językowej on-line. Licencja na test przesłana jest Uczestnikowi za pośrednictwem Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji. Język praktyk jest wskazany przez instytucję przyjmującą w Porozumieniu o programie praktyki. Przystąpienie do testów po i przed mobilnością jest warunkiem wypłaty dofinansowania.

3. Po złożeniu pierwszego egzaminu językowego on-line Uczestnik otrzymuje za pośrednictwem Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji licencję na uczestnictwo w kursie on-line z języka, z którego zdawał egzamin lub, jeśli student tak wybierze, z języka lokalnego właściwego dla uczelni partnerskiej. Kurs należy rozpocząć niezwłocznie po otrzymaniu licencji.

 

 

 

 

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 631 28 89 - praktyki
tel. (+48 42) 631 28 57 - studia
tel. (+48 42) 631 28 55 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pon–wt: 9–11; 12-14
śr: 14-16
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11

Więcej informacji w kontakcie »