A+A-

(ogólne zasady finansowania

Zasady finansowania wyjazdów pracowników w ramach akcji Mobilność edukacyjna pomiędzy krajami programu (KA 103) realizowanej w ramach programu Erasmus+

 

1. Poniższe zasady finansowania dotyczą wyjazdów pracowników uczestniczących w kwalifikacji w roku akademickim 2019/2020, realizujących mobilność w ramach umowy 2019-1-PL01-KA103-062221.

2. Wsparcie finansowe w formie udziału ryczałtowego przeznaczone na wsparcie indywidualne i podróż wypłacane na wyjazdy z obowiązkiem prowadzenia zajęć i na wyjazdy szkoleniowe w ramach Programu Erasmus+ mają formę stypendium.

3. Wysokość wsparcia indywidualnego uzależniona jest od grupy krajów, do której należy kraj instytucji przyjmującej.  

Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendiów w EURO przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni 
GRUPA 1. Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 180
GRUPA 2. Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160
GRUPA 3. Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Turcja, Węgry, Polska 140

 

4. Wysokość stypendium na podróż uzależniona jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe i jest określona przez Komisję Europejską. Do obliczenia odległości należy wykorzystać kalkulator udostępniony na stronie programu Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

 

Odległość Kwota Zasady alokacji
od 10 do 99 km 20 EUR na uczestnika Odległość musi być obliczona za pomocą kalkulatora
od 100 do 499 km 180 EUR na uczestnika Odległość musi być obliczona za pomocą kalkulatora
od 500 do 1999 km 275 EUR na uczestnika Odległość musi być obliczona za pomocą kalkulatora
od 2000 do 2999 km 360 EUR na uczestnika Odległość musi być obliczona za pomocą kalkulatora
od 3000 do 3999 km 530 EUR na uczestnika Odległość musi być obliczona za pomocą kalkulatora
od 4000 do 7999 km 820 EUR na uczestnika Odległość musi być obliczona za pomocą kalkulatora
8000 km lub więcej 1500 EUR na uczestnika Odległość musi być obliczona za pomocą kalkulatora

 

UWAGA!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+”, ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającym decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 50 oraz Dz. Urz. UE L 250 z 04.10.2018, str. 1), przez osoby fizyczne:
1) na wyjazdy zagraniczne, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.3));
2) przyjeżdżające do Rzeczypospolitej Polskiej z państw partnerskich uczestniczących w programie „Erasmus+”..

 

POBIERZ:

Ogólne zasady finansowania 2019/2020

2019-1-PL01-KA103-062221
ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Mobilności Studenckiej

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 638 38 68 - praktyki
tel. (+48 42) 638 38 66 / (+48 42) 638 38 67 - studia
tel. (+48 42) 638 38 60 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pn: 9–11; 12-14
wt: 9–11; 14-16
śr: nieczynne
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11; 12–14