A+A-

(czytaj też

(mobilność erasmus+ poza ue

Zapraszamy pracowników uczelni do zgłaszania się na tygodniowe wyjazdy szkoleniowe oraz w celu prowadzenia zajęć do krajów partnerskich Erasmus+.

Wyjazd odbyć się musi do końca listopada 2018.

Składanie wniosków: do 5 lutego 2018 w Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych, Centrum Współpracy Międzynarodowej, Żwirki 36, pok. 110.

 

 

Komunikat dot. kwalifikacji na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć

Komunikat dot. kwalifikacji na wyjazdy szkoleniowe

 

Wniosek o wyjazd w celu prowadzenia zajęć

Wniosek o wyjazd szkoleniowy

 

Porozumienie o programie nauczania

Porozumienie o programie szkolenia

 

 

 

Harmonogram kwalifikacji na wyjazdy pracowników z obowiązkiem prowadzenia zajęć oraz na wyjazdy szkoleniowe

do krajów partnerskich

w ramach programu Erasmus+

w roku akademickim 2017/2018

 

15.01.2018 – 5.02.2018                 składanie aplikacji na wyjazd

6.02.2018 – 7.02.2018                   weryfikacja złożonych aplikacji

8.02.2018 – 16.02.2018                 rozmowy kwalifikacyjne

21.02.2018                                    ogłoszenie wyników kwalifikacji

 

Zasady finansowania wyjazdów pracowników naukowych i wyjazdów szkoleniowych

w ramach programu Erasmus + współpraca z krajami partnerskimi

w roku akademickim 2017/2018

 

 

 1. Wsparcie indywidualne i podróż wypłacane na wyjazdy celem prowadzenia zajęć i na wyjazdy szkoleniowe w ramach Programu Erasmus+ mają formę stypendium.

 1. Wsparcie indywidualne wypłacane jest na 5 dni pobytu w uczelni zagranicznej oraz dodatkowo, w zależności od dostępności środków, maksymalnie na 2 dni podróży.

 1. Wysokość wsparcia indywidualnego dla każdego wyjazdu jest taka sama i wynosi 160 EUR na dzień.

 1. Wysokość stypendium na podróż uzależniona jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe i jest określona przez Komisję Europejską. Do obliczenia odległości należy wykorzystać kalkulator udostępniony na stronie programu Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Odległość

Kwota

Zasady alokacji

Odległość od 100 do 499 km

180 €

Odległość musi być obliczana za pomocą kalkulatora.

Odległość od 500 do 1999 km

275 €

Odległość musi być obliczana za pomocą kalkulatora.

Odległość od 2000 do 2999 km

360 €

Odległość musi być obliczana za pomocą kalkulatora.

Odległość od 3000 do 3999 km

530 €

Odległość musi być obliczana za pomocą kalkulatora.

Odległość od 4000 do 7999 km

820 €

Odległość musi być obliczana za pomocą kalkulatora.

Odległość 8 000 km lub więcej

1100 €

Odległość musi być obliczana za pomocą kalkulatora.

UWAGA!

Ze względu na fakt, iż rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązuje do dnia 31.12.1017 roku, po tym okresie przepisy podatkowe odnoszące się do wyjazdów w ramach programu Erasmus + mogą ulec zmianie.

 

*******************************

 

 

 

Zapraszamy do zgłaszania się na wyjazdy studenckie  w ramach projektu mobilności Erasmus+ z krajami partnerskimi.

W roku akademickim 2017/2018 możliwe są wyjazdy na semestralne studia w Rosji, Serbii, Ukrainie i USA.

Miesięczna wysokość stypendium to 650 EUR. Uczestnicy otrzymują też dofinansowanie kosztów podróży.

Decyzję musicie podjąć do 20 listopada br.

 

Szczegóły dotyczące zasad wyjazdów i kwalifikacji znajdziecie w Komunikacie poniżej:

 

 

KOMUNIKAT 

dotyczący zasad wyjazdów studentów na studia do krajów partnerskich (Rosji, Serbii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych) w roku akademickim 2017/2018

 

I. Zasady ogólne

 

1. Mobilność Studentów do krajów partnerskich w celu realizacji studiów jest realizowana w ramach projektu współfinansowanego z programu Erasmus+ nr 2017-1-PL01-KA107-036913. Projekt jest koordynowany przez Sekcję Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych (SMPE), działającą w ramach Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.

 

2. W wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ do uczelni krajów partnerskich mogą uczestniczyć studenci zarejestrowani w Politechnice Łódzkiej - w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej - na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Studenci studiów pierwszego stopnia winni posiadać rejestrację pełną co najmniej na piąty semestr studiów pierwszego stopnia. Studenci studiów drugiego stopnia powinni posiadać rejestracje pełną co najmniej na drugi semestr studiów drugiego stopnia. W wyjątkowych wypadkach decyzje indywidualne podejmie Dziekan.

 

3. Każdy kandydat dysponuje na każdym cyklu kształcenia kapitałem 12 miesięcy, które może przeznaczyć na wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w ramach programu Erasmus+. Oznacza to, że podczas jednego stopnia studiów całkowita długość pobytu na studiach i/lub praktykach zagranicznych odbytych przez Studenta nie może przekroczyć sumy 12 miesięcy. Do sumy tej wliczana jest także liczba miesięcy kształcenia za granicą (studia i/lub praktyki) w ramach programu LLP Erasmus.
UWAGA: podana suma miesięcy uwzględnia cały okres pobytu za granicą ze statusem Uczestnika programu Erasmus+/LLP Erasmus, zarówno okres finansowany, jak i tzw. grant zerowy.

 

4. Kandydat kwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ do uczelni kraju partnerskiego może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju świata. O uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt bycia Studentem Politechniki Łódzkiej. Jeżeli Student posiada obywatelstwo inne niż państw uczestniczących w programie Erasmus+, powinien sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem jako stypendysta programu Erasmus+.

 

5. Student nie może przebywać w trakcie realizacji mobilności na urlopie okolicznościowym lub dziekańskim.

 

6. Pobyt na studiach w uczelni zagranicznej musi się zakończyć do dnia 30 września 2018. Minimalny okres pobytu Studenta na uczelni zagranicznej musi wynieść 90 dni.

 

7. Student otrzymuje wsparcie finansowe z budżetu programu Erasmus+ maksymalnie na okres 5 miesięcy (150 dni). Wsparcie naliczane jest z dokładnością co do jednego dnia. Wsparcie finansowe wynosi 650 Euro na miesiąc.8. Student otrzymuje ryczałt na koszty podróży w wysokości uzależnionej od odległości wyliczonej wg kalkulatora odległości Komisji Europejskiej.

 

9. W przypadku wcześniejszego powrotu ze studiów za granicą niż okres finansowania zakładany w umowie z Uczelnią, kwota wsparcia finansowego, które otrzyma Student zostaje odpowiednio obniżona.

 

10. Do kontaktów ze Studentem Uczelnia wykorzystywać będzie uczelniany adres poczty elektronicznej. Student zobowiązany jest do regularnego sprawdzania swojego konta pocztowego na serwerze Uczelni.

 

II. Procedura rekrutacji

1. Każdy Student Politechniki Łódzkiej ma prawo wnioskować o wyjazd na studia do uczelni w kraju partnerskim w ramach programu Erasmus+.

 

2. Uczelnia dysponuje ograniczoną liczbą miejsc na wyjazdy do uczelni z danego kraju, zgodnie z założeniami projektu.

 

3. Wyjazd na studia do krajów partnerskich programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 może odbyć się do następujących uczelni:

 

kraj

uczelnia

liczba miejsc

dziedzina nauki

koordynator ze strony PŁ

Rosja

Southern Federal University

1

Management

dr inż. Piotr Józwiak – Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji / ZiIP (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Serbia

University of Novi Sad Faculty of Sciences

1

Engineering and engineering trades

kontakt z Sekcją Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych / Centrum Współpracy Międzynarodowej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Ukraina

Kharkiv National Automobile and Highway University

1 do wybranej uczelni dla Studenta III stopnia

Engineering and engineering trades

kontakt z Sekcją Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych / Centrum Współpracy Międzynarodowej

(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

National Technical University of Ukraine I. Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Lviv Polytechnic National University

National Aviation University

T. Shevchenko National University of Kyiv

I. Franco National University of Lviv

Ukrainian Academy of Printing

V.N. Karazin Kharkiv National University

O.M. Beketov National Univerity of Urban Economy in Kharkiv

USA

Ball State University

1

Architecture

dr hab. inż. arch. Anetta Kępczyńska-Walczak - Instytut Architektury i Urbanistyki / BAIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

University of Miami

1

Architecture

dr inż. Michał Domińczak - Instytut Architektury i Urbanistyki / BAIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)


 

4. Wyjazdy Studentów do ich własnego kraju macierzystego będą miały niski priorytet.

 

5. Zasady zapisów na wyjazd do uczelni partnerskiej:


a) Student zgłasza swoją chęć wyjazdu wraz z potwierdzeniem średniej z dziekanatu do koordynatora umowy bilateralnej do dnia 20 listopada 2017.
b) Koordynator umowy bilateralnej w oparciu o algorytm wymieniony w punkcie 6 dokonuje kwalifikacji kandydatów w terminie do 4 grudnia 2017.
c) Koordynatorzy umów bilateralnych przekazują protokoły kwalifikacyjne do SMPE.

 

6. Kwalifikacja na wyjazd do uczelni partnerskiej odbywa się w oparciu o następujący algorytm: ax2+b+c gdzie:

 

składnik a (max. 5 pkt.) obliczany jest na podstawie:
• w przypadku Studentów co najmniej 2. roku studiów I i II stopnia: średnia arytmetyczna liczona ze średnich ocen za dwa ostatnie zaliczone semestry,
• w przypadku Studentów 1. roku studiów II stopnia: średnia arytmetyczna liczona ze średniej ocen ze studiów I stopnia i wyniku ukończenia studiów I stopnia,
• w przypadku uczestników 1. roku studiów III stopnia: średnia arytmetyczna liczona ze średniej ocen ze studiów II stopnia i wyniku ukończenia studiów II stopnia),
• w przypadku uczestników co najmniej 3. semestru studiów III stopnia: ocena Kierownika studiów doktoranckich w skali 1 – 5.

 

składnik b (max. 5 pkt.) - ocena z języka obcego
• ocena z języka obcego wystawiona jest na podstawie okazanego przez Studenta certyfikatu językowego na poziomie min. B2.
Uwaga: studenci proszeni są o sprawdzenie, czy uczelnia partnerska nie wymaga potwierdzenia zdania międzynarodowego egzaminu językowego.

 

składnik c (skala 0-5 pkt.) - ocena Koordynatora Umowy
• ocena dokonana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem,
• w trakcie trwania rekrutacji Student zobowiązany jest zgłosić się do Koordynatora Umowy z uczelnią, o wyjazd do której aplikuje. W przeciwnym wypadku Koordynator nie będzie miał podstaw do wystawienia Studentowi oceny, co równoznaczne jest z otrzymaniem przez Studenta oceny Koordynatora równej „0”.
• wystawiając ocenę Koordynator bierze pod uwagę zgodność oferty uczelni partnerskiej udostępnionej Studentom PŁ w ramach umowy międzyinstytucjonalnej ze stopniem oraz kierunkiem studiów kandydata do wyjazdu. W przypadku braku takiej zgodności kandydat otrzymuje ocenę równą „0”.
• w przypadku, gdy uwzględniając dotychczasowy przebieg studiów kandydata (obiektywna średnia ocen) Koordynator ocenia, iż kandydat nie rokuje uzyskania w uczelni partnerskiej zamierzonych efektów uczenia się, czyli zgromadzenia wymaganej liczby kredytów ECTS, wystawia kandydatowi ocenę „0”.

 

Student może uzyskać łącznie maksymalnie 20 punktów.

 

7. W procesie rekrutacji pierwszeństwo w rankingu kwalifikacyjnym na wyjazd mają studenci posiadający rejestrację pełną na aktualny semestr studiów. W przypadku gdy Student ma rejestrację warunkową, wpływ na miejsce Studenta w rankingu ma liczba brakujących punktów.

 

III. Procedura aplikacji

 

1. Dokumenty wymagane przed wyjazdem za granicę to:
• formularz PŁ - podanie Studenta lub Doktoranta o zgodę na wyjazd za granicę. Zgody udziela Dziekan danego Wydziału. W podaniu słuchacze studiów doktoranckich składają prośbę o kontynuację wypłaty stypendium doktoranckiego poparte przez Kierownika studium doktoranckiego. Zgody udziela Dziekan danego Wydziału.

 

• dokumenty ECTS: Application Form, Learning Agreement for Studies (Porozumienie o programie studiów), Transcript of Records (wypis z indeksu w języku obcym potwierdzony przez Dziekanat) - wszystkie z wymaganymi podpisami (dokumenty są dostępne na stronie erasmus.p.lodz.pl).

 

2. SMPE przesyła do uczelni partnerskich nominacje Studentów zakwalifikowanych na wyjazd.

 

3. Student uzgadnia z uczelnią przyjmującą, w porozumieniu z Koordynatorem umowy, program studiów do zrealizowania za granicą (część „Before the Mobility” dokumentu „Learning Agreement for Studies”). Student powinien dokonać wyboru modułów opiewających łącznie na 30 pkt. ECTS. Program ten zatwierdzony zostaje przez Koordynatora umowy, a następnie przez Dziekana. Jeżeli program studiów realizowany przez Studenta za granicą nie obejmuje wymaganych w danym semestrze/roku studiów efektów kształcenia, Dziekan wymaga ich uzupełnienia na zasadach uzgodnionych indywidualnie przed wyjazdem Studenta za granicę w Aneksie do porozumienia o programie studiów. Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełnienia „Learning Agreement for Studies” znajdują się w przewodniku do tego dokumentu.

 

4. Student dostarcza dokumenty wymienione w pkt. III.1 i III.3 do właściwego Dziekanatu (kopie) oraz do SMPE (oryginały) - ul. Żwirki 36, I piętro, pokój 110 - p. Małgorzata Świt.

5. Dokumenty wysyłane są do uczelni partnerskiej przez SMPE.

6. Umowa wyjazdowa pomiędzy Politechniką Łódzką a Studentem przygotowana zostaje przez SMPE na podstawie listu akceptacyjnego otrzymanego z uczelni przyjmującej przez Studenta oraz „Learning Agreement for Studies” zatwierdzonego przez tę uczelnię. Umowa obejmuje okres, na który opiewa list akceptacyjny.

7. Z chwilą podpisania umowy wyjazdowej Student staje się Uczestnikiem Programu Erasmus+.

IV. Realizacja wyjazdu

1. Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów wymienionych w pkt. III.1 oraz podpisaniu umowy wyjazdowej, Uczestnik wyjeżdżający na jeden semestr otrzyma pierwszą ratę dofinansowania - 70% całości kwoty stypendium.

2. Pozostała kwota wsparcia finansowego zostanie wypłacona Uczestnikowi z uwzględnieniem faktycznego okresu pobytu Studenta za granicą. Odbędzie się to po powrocie Uczestnika z zagranicy oraz spełnieniu przez Uczestnika warunków wymienionych w pkt. VII.

3. Uczestnik programu Erasmus+ jest zwolniony z czesnego za studia w uczelni zagranicznej i przebywa w niej na zasadach obowiązujących Studentów tej uczelni. Z uwagi na fakt, iż uczestnik projektu traktowany jest na równi ze Studentami lokalnymi, obowiązują go także ewentualne koszty ponoszone przez tych Studentów.

4. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania co najmniej podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres pobytu za granicą. Kopia posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego zostanie załączona do umowy wyjazdowej podpisanej przez Studenta. Zaleca się aby Uczestnik posiadał również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. Uczestnik sam pokrywa koszty ubezpieczenia.

5. Wszystkie zmiany wprowadzane do programu studiów wymagają potwierdzenia i akceptacji uczelni zagranicznej, Politechniki Łódzkiej i Uczestnika programu. Wprowadzenie ewentualnych zmian jest możliwe w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu Uczestnika do uczelni zagranicznej i dokonane jest na formularzu „Learning Agreement for Studies”, część „During the Mobility”.

V. Rezygnacja z wyjazdu i wcześniejszy powrót

1. Student rezygnujący z wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ niezwłocznie po podjęciu ww. decyzji składa w SMPE rezygnację na specjalnym formularzu rezygnacji, skierowanym do Prorektora ds. Kształcenia po uprzednim uzyskaniu na nim akceptacji Koordynatora umowy z uczelnią partnerska i potwierdzenia Dziekanatu, iż ten został poinformowany o rezygnacji Studenta.2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po podpisaniu umowy wyjazdowej oraz ewentualnym otrzymaniu pierwszej raty wsparcia finansowego Uczestnik programu zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej kwoty wsparcia.

3. W przypadku wcześniejszego powrotu z uczelni zagranicznej skutkującego niespełnieniem przez Uczestnika warunków uzgodnionych w umowie z Uczelnią oraz w „Learning Agreement for Studies” (brak zaliczeń przedmiotów), Uczestnik zobowiązany jest jak najwcześniej, jeśli to możliwe, jeszcze przed powrotem z zagranicy, zgłosić ten fakt do Koordynatora umowy, Dziekana oraz SMPE.

4. Decyzja dotycząca zwrotu stypendium lub jego części przez Studenta podejmowana jest przez Prorektora ds. Kształcenia w porozumieniu z Dziekanem oraz Agencją Narodową programu Erasmus+ w zależności od powodów wcześniejszego powrotu Uczestnika z zagranicy.

VI. Przedłużenie pobytu

1. Przedłużenie pobytu w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+ na kolejny semestr (semestr zimowy roku ak. 2018/2019) nie jest możliwe.

VII. Rozliczenie wyjazdu

1. Aby rozliczyć wyjazd Uczestnik zobowiązany jest:


• dostarczyć do SMPE oryginał zaświadczenia z uczelni partnerskiej potwierdzającego faktyczny okres pobytu w uczelni partnerskiej (,,Potwierdzenie pobytu” – Confirmation of Stay),
• rozliczyć wyjazd w Dziekanacie, dostarczając do niego otrzymany z uczelni zagranicznej oryginalny wykaz zaliczeń (Transcript of Records) i wypełniając wymagane przez Dziekanat dokumenty. Kopię wykazu zaliczeń Student dostarcza do SMPE. Wykaz zaliczeń stanowi podstawę do zaliczenia okresu studiów,
• wypełnić „Indywidualny Raport Uczestnika” w systemie Mobility Tool+ (Student otrzyma link do ankiety w korespondencji wygenerowanej przez system). Student powinien zgłosić ewentualne wątpliwości dotyczące wypełnienia raportu do Koordynatora wyjazdu w PŁ.

VIII. Uznanie okresu studiów

1. Okres studiów za granicą zostaje uznany, jeżeli Student uzyska pozytywne oceny z przedmiotów uzgodnionych w Porozumieniu o programie studiów. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, w zależności od liczby uzyskanych punktów ECTS, Dziekan podejmuje decyzję o uznaniu bądź o nieuznaniu okresu studiów za granicą.

2. W przypadku niespełnienia uzgodnionych w „Learning Agreement for Studies” warunków, Prorektor ds. Kształcenia może zdecydować, po zasięgnięciu opinii Dziekana Wydziału, o konieczności zwrotu części lub całości otrzymanego przez Uczestnika wsparcia finansowego.

Łódź, dn. 07.11.2017

Prof. dr hab. Grzegorz Bąk

Prorektor ds. Kształcenia

Komunikat dot. wyjazdów nauczycieli 2016/2017

Komunikat dot. wyjazdów szkoleniowych 2016/2017

 

 

KOMUNIKAT dotyczący zasad wyjazdów studentów Politechniki Łódzkiej na studia w uczelniach krajów partnerskich (Ukraina, Rosja) w roku akademickim 2016/2017 w ramach programu Erasmus+ mobilność z krajami partnerskimi.


I. Zasady ogólne

1.    W wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ do uczelni krajów partnerskich mogą uczestniczyć studenci zarejestrowani w Politechnice Łódzkiej - w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej - na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Studenci studiów pierwszego stopnia winni posiadać rejestrację pełną co najmniej na piąty semestr studiów pierwszego stopnia. Studenci studiów drugiego stopnia powinni posiadać rejestracje pełną co najmniej na drugi semestr studiów drugiego stopnia. W wyjątkowych wypadkach decyzje indywidualne podejmie Dziekan.

2. Każdy kandydat dysponuje na każdym cyklu kształcenia kapitałem 12 miesięcy, które może przeznaczyć na wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w ramach programu Erasmus+.  Oznacza to, że podczas jednego stopnia studiów całkowita długość pobytu na studiach i/lub praktykach zagranicznych odbytych przez Studenta nie może przekroczyć sumy 12 miesięcy. Do sumy tej wliczana jest także liczba miesięcy kształcenia za granicą (studia i/lub praktyki) w ramach programu LLP Erasmus. UWAGA: suma miesięcy uwzględnia cały okres pobytu za granicą ze statusem Uczestnika Erasmus+/LLP Erasmus, zarówno okres finansowany, jak i z dofinansowaniem zerowym.

3. Kandydat kwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ do uczelni kraju partnerskiego może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju świata. O uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt bycia studentem Politechniki Łódzkiej. Jeżeli Student posiada obywatelstwo inne niż państw uczestniczących w programie Erasmus+, powinien sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem jako stypendysta programu Erasmus+.

4. Student nie może przebywać w trakcie realizacji mobilności na urlopie okolicznościowym lub dziekańskim.

5. Pobyt na studiach w uczelni zagranicznej musi się zakończyć do dnia 30 września 2017. Minimalny okres pobytu studenta na uczelni zagranicznej musi wynieść 90 dni.

6. Student otrzymuje wsparcie finansowe z budżetu programu Erasmus+ maksymalnie na okres 5 miesięcy (150 dni). Wsparcie naliczane jest z dokładnością co do jednego dnia. Wsparcie finansowe wynosi 650 Euro na miesiąc.

7. Student otrzymuje ryczałt na koszty podróży w wysokości uzależnionej od odległości wyliczonej wg kalkulatora odległości Komisji Europejskiej.

8. W przypadku wcześniejszego powrotu ze studiów za granicą niż okres finansowania zakładany w umowie z Uczelnią, kwota wsparcia finansowego, które otrzyma Student zostaje odpowiednio obniżona.

9. Do kontaktów ze Studentem Uczelnia wykorzystywać będzie uczelniany adres poczty elektronicznej. Student zobowiązany jest do regularnego sprawdzania swojego konta pocztowego na serwerze Uczelni.


II. Procedura rekrutacji

1.Każdy student Politechniki Łódzkiej ma prawo wnioskować o wyjazd na studia do uczelni w kraju partnerskim w ramach programu Erasmus+.

2.    Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ może odbyć się w roku ak. 2016/2017 do następujących uczelni w krajach partnerskich:

- Rosja: Novgorod State University – 2 miejsca (Koordynator: dr inż. Piotr Józwiak, Wydział Organizacji i Zarządzania)

- Ukraina: Ukraińska Akademia Druku – 1 miejsce (Koordynator: dr inż. Svitlana Khadzhynova, Instytut Papiernictwa i Poligrafii).

3. Wyjazdy studentów do ich własnego kraju macierzystego będą miały niski priorytet.

4.    Zasady zapisów na wyjazd do uczelni partnerskiej:

 1. Student zgłasza swoją chęć wyjazdu wraz z potwierdzeniem średniej z dziekanatu do koordynatora umowy bilateralnej do dnia 5 grudnia 2016.
 2. Koordynator umowy bilateralnej w oparciu o algorytm wymieniony w punkcie 6 dokonuje kwalifikacji kandydatów w terminie do 12 grudnia 2016.
 3. Koordynatorzy przekazują protokoły kwalifikacyjne do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych.

6.   Kwalifikacja na wyjazd do uczelni partnerskiej odbywa się w oparciu o następujący algorytm:
ax2+b+c

gdzie:

składnik a (max. 5 pkt.) obliczany jest na podstawie:
- w przypadku studentów co najmniej 2. roku studiów I i II stopnia:  średnia arytmetyczna liczona ze średnich ocen za dwa ostatnie zaliczone semestry,
- w przypadku studentów 1. roku studiów II stopnia: średnia arytmetyczna liczona ze średniej ocen ze studiów I stopnia i wyniku ukończenia studiów I stopnia,
- w przypadku uczestników 1. roku studiów III stopnia: średnia arytmetyczna liczona ze średniej ocen ze studiów II stopnia i wyniku ukończenia studiów II stopnia),
- w przypadku uczestników co najmniej 3. semestru studiów III stopnia: ocena Kierownika studiów doktoranckich w skali 1 – 5.

składnik b (max. 5 pkt.) – ocena z języka obcego
ocena z języka obcego wystawiona jest na podstawie okazanego przez studenta certyfikatu językowego na poziomie min. B2
Uwaga: studenci proszeni są o sprawdzenie, czy uczelnia partnerska nie wymaga potwierdzenia zdania międzynarodowego egzaminu językowego.

składnik c (skala 0-5 pkt.) - ocena Koordynatora Umowy
- ocena dokonana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem.
- w trakcie trwania rekrutacji student zobowiązany jest zgłosić się do Koordynatora Umowy z uczelnią, o wyjazd do której aplikuje. W przeciwnym wypadku Koordynator nie będzie miał podstaw do wystawienia studentowi oceny, co równoznaczne jest z otrzymaniem przez studenta oceny Koordynatora równej „0”.
- wystawiając ocenę koordynator bierze pod uwagę zgodność oferty uczelni partnerskiej udostępnionej studentom PŁ w ramach umowy międzyinstytucjonalnej ze stopniem oraz kierunkiem studiów kandydata do wyjazdu. W przypadku braku takiej zgodności kandydat otrzymuje ocenę równą  „0”.
- w przypadku, gdy, uwzględniając dotychczasowy przebieg studiów kandydata (obiektywna średnia ocen) Koordynator ocenia, iż kandydat nie rokuje uzyskania w uczelni partnerskiej zamierzonych efektów uczenia się, czyli zgromadzenia wymaganej liczby kredytów ECTS, wystawia  kandydatowi ocenę „0”.

Student może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

7.    W procesie rekrutacji pierwszeństwo w rankingu kwalifikacyjnym na wyjazd mają studenci 2 i 3 stopnia studiów, w następnej kolejności studenci posiadający rejestrację pełną na aktualny semestr studiów. W przypadku gdy student ma rejestrację warunkową, wpływ na miejsce studenta w rankingu ma liczba brakujących punktów.

III. Procedura aplikacji

1. Dokumenty wymagane przed wyjazdem za granicę to: 

• formularz PŁ - podanie studenta lub doktoranta o zgodę na wyjazd za granicę. Zgody udziela Dziekan danego Wydziału. W podaniu słuchacze studiów doktoranckich składają prośbę o kontynuację wypłaty stypendium doktoranckiego poparte przez Kierownika studium doktoranckiego. Zgody udziela Dziekan danego Wydziału. Decyzję podejmuje Prorektor ds. Kształcenia

• dokumenty ECTS: Application Form, Learning Agreement for Studies (Porozumienie o programie studiów), Transcript of Records (wypis z indeksu w języku obcym potwierdzony przez Dziekanat) - wszystkie z wymaganymi podpisami. (dokumenty dostępne na stronie erasmus.p.lodz.pl)

2.    Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych  przesyła do uczelni partnerskich nominacje studentów zakwalifikowanych na wyjazd.

3. Student uzgadnia z uczelnią przyjmującą, w porozumieniu z Koordynatorem umowy, program studiów za granicą (część „Before the Mobility” dokumentu „Learning Agreement for Studies”). Student powinien dokonać wyboru modułów opiewających na 30 pkt. ECTS. Program ten zatwierdzony zostaje przez Koordynatora umowy, a następnie przez Dziekana. Jeżeli program studiów realizowany przez Studenta za granicą nie obejmuje wymaganych w danym semestrze/ roku studiów efektów kształcenia, Dziekan wymaga ich uzupełnienia na zasadach uzgodnionych indywidualnie przed wyjazdem Studenta za granicę w Aneksie do porozumienia o programie studiów. Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełnienia „Learning Agreement for Studies” znajdują się w przewodniku do tego dokumentu.

4. Student dostarcza dokumenty wymienione w pkt. III.1 i III.3 do właściwego Dziekanatu (kopia) oraz do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych (oryginał). Dokumenty wysyłane są do uczelni partnerskiej przez Sekcję Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych .

5. Umowa wyjazdowa pomiędzy Politechniką Łódzką a Studentem przygotowana zostaje przez Sekcję Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych na podstawie listu akceptacyjnego otrzymanego z uczelni ukraińskiej przez Studenta oraz „Learning Agreement for Studies” zatwierdzonego przez tę uczelnię. Umowa obejmuje okres, na który opiewa list akceptacyjny. 

6. Z chwilą podpisania umowy wyjazdowej Student staje się Uczestnikiem Programu Erasmus+.


IV. Realizacja wyjazdu

1. Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów wymienionych w pkt. III.1 oraz podpisaniu umowy wyjazdowej, Uczestnik wyjeżdżający na jeden semestr otrzyma pierwszą ratę dofinansowania - 70% całości kwoty.

2. Pozostała kwota wsparcia finansowego zostanie wypłacona Uczestnikowi z uwzględnieniem faktycznego okresu pobytu Studenta za granicą. Odbędzie się to po powrocie Uczestnika z zagranicy oraz spełnieniu przez Uczestnika warunków wymienionych w pkt. VII.

3. Uczestnik programu Erasmus+ jest zwolniony z czesnego za studia w uczelni zagranicznej i przebywa w niej na zasadach obowiązujących studentów tej uczelni. Ponieważ traktowany jest na równi z jej lokalnymi studentami, obowiązują go także ewentualne koszty ponoszone przez tych studentów.

4. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania pełnego ubezpieczenia na okres pobytu za granicą. Ubezpieczenie to zostanie okazane do wglądu w Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych .

5. Uczestnik zobowiązuje się do ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. Uczestnik sam pokrywa koszty ubezpieczenia. 

6. Wszystkie zmiany wprowadzane do programu studiów wymagają potwierdzenia i akceptacji uczelni zagranicznej, Politechniki Łódzkiej i Uczestnika programu . Wprowadzenie ewentualnych zmian jest możliwe w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu Uczestnika do uczelni ukraińskiej i dokonane jest na formularzu „Learning Agreement for Studies”, część „During the Mobility”.


V. Rezygnacja z wyjazdu i wcześniejszy powrót

1. Student rezygnujący z wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ niezwłocznie po podjęciu ww. decyzji składa w Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych rezygnację na specjalnym formularzu rezygnacji, skierowanym do Prorektora ds. Kształcenia po uprzednim uzyskaniu na nim akceptacji Koordynatora umowy z uczelnią partnerska i potwierdzenia Dziekanatu, iż ten został poinformowany o rezygnacji Studenta.  

2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po podpisaniu umowy wyjazdowej oraz ewentualnym otrzymaniu pierwszej raty wsparcia finansowego Uczestnik programu zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej kwoty wsparcia.

3. W przypadku wcześniejszego powrotu z uczelni zagranicznej skutkującego niespełnieniem przez Uczestnika warunków uzgodnionych w umowie z Uczelnią oraz w Learning Agreement for Studies” (brak zaliczeń przedmiotów), Uczestnik zobowiązany jest jak najwcześniej, jeśli to możliwe, jeszcze przed powrotem z zagranicy, zgłosić ten fakt do Koordynatora umowy, Dziekana oraz Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych .

Decyzja dotycząca zwrotu stypendium lub jego części przez Studenta podejmowana jest przez Prorektora ds. Kształcenia w porozumieniu z Dziekanem oraz Agencją Narodową programu Erasmus+ w zależności od powodów wcześniejszego powrotu Uczestnika z zagranicy. 


VI. Przedłużenie pobytu

1. Przedłużenie pobytu w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+ poza okres przewidziany w umowie nie jest możliwe.


VII. Rozliczenie wyjazdu

1. Aby rozliczyć wyjazd Uczestnik zobowiązany jest:

• dostarczyć do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych .
oryginał zaświadczenia z uczelni partnerskiej potwierdzającego faktyczny okres pobytu w uczelni partnerskiej (,,Potwierdzenie pobytu” – Confirmation of Stay),

• rozliczyć wyjazd w Dziekanacie dostarczając do niego otrzymany z uczelni zagranicznej oryginalny wykaz zaliczeń (Transcript of Records) i wypełniając wymagane przez Dziekanat dokumenty; kopię wykazu zaliczeń Student dostarcza do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych. Wykaz zaliczeń stanowi podstawę do zaliczenia okresu studiów,

• wypełnić „Indywidualny Raport Uczestnika” w systemie Mobility Tool+ (Student otrzyma link do ankiety w korespondencji wygenerowanej przez system). Student powinien zgłosić ewentualne wątpliwości dotyczące wypełnienia raportu do Koordynatora wyjazdu w PŁ. 

VIII. Uznanie okresu studiów

1. Okres studiów za granicą zostaje uznany, jeżeli Student uzyska pozytywne oceny z przedmiotów uzgodnionych w Porozumieniu o programie studiów. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, w zależności od liczby uzyskanych punktów ECTS, Dziekan podejmuje decyzję o uznaniu bądź o nieuznaniu okresu studiów za granicą. 

2. W przypadku niespełnienia uzgodnionych w „Learning Agreement for Studies” warunków, Prorektor ds. Kształcenia może zdecydować, po zasięgnięciu opinii Dziekana Wydziału, o konieczności zwrotu części lub całości otrzymanego przez Uczestnika wsparcia finansowego.


Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Łódzkiej,

Prof. dr hab. Grzegorz Bąk 

 

 

Komunikat dotyczący zasad naboru na wyjazdy nauczycieli akademickich do krajów partnerskich celem prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus+

w roku akademickim 2015/2016.

 

 1. 1. W wyjazdach nauczycieli akademickich mogą brać udział pracownicy Politechniki Łódzkiej zatrudnieni na umowę o pracę lub na umowę mianowania, władający językiem (używanym w czasie wyjazdu zagranicznego) na poziomie przynajmniej B2.

  2. Osoba zakwalifikowana na wyjazd w programie Erasmus+ może posiadać dowolne obywatelstwo. W przypadku posiadania innego obywatelstwa niż obywatelstwo kraju będącego członkiem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego osoba zakwalifikowana na wyjazd zobowiązana jest sprawdzić warunki wjazdu na terytorium kraju, w którym ubiega się o stypendium Erasmus +.

  3. Celem wyjazdu jest prowadzenie zajęć w uczelni partnerskiej. Jednakże osoba korzystająca z grantu Erasmus+ zobowiązana jest także do przedstawienia prezentacji o Politechnice Łódzkiej, a także do omówienia dalszych możliwości współpracy z uczelnią przyjmującą.

  4. Wyjazd powinien wpisywać się w strategię internacjonalizacji zawartą w Karcie Erasmusa (Erasmus Policy Statement) dostępną na stronie: http://www.erasmus.p.lodz.pl/o-programie/59-erasmus-policy-statement
  Osoba, której wyjazd będzie służył przygotowaniu projektu edukacyjnego w ramach programu Erasmus+ będą traktowane priorytetowo.

  5. Zajęcia muszą odbyć się w uczelni w Ukrainie, z którą Politechnika Łódzka podpisała umowę Erasmus+.

  6. Wyjazd musi być zakończony do dnia 15 września 2016 roku. W szczególnych przypadkach, na podstawie indywidualnej prośby beneficjenta i zgody Prorektora ds. Kształcenia dopuszcza się realizację wyjazdu w terminie do 30 kwietnia 2017.
  7. Pobyt pracownika za granicą trwa pięć dni + dwa dni przeznaczone na podróż.

  8. Beneficjent otrzymuje wsparcie indywidualne na cały okres pobytu oraz na pokrycie kosztów podróży.

  9. W czasie wyjazdu pracownik zobowiązany jest zrealizować minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych.

  10. Osoba niepełnosprawna, z udokumentowanym znacznym stopniem niepełnosprawności, może ubiegać się w Agencji Narodowej Programu Erasmus+ o dodatkowe środki pochodzące ze specjalnego funduszu dla osób niepełnosprawnych.

  11. W skład Komisji Kwalifikacyjnej na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ wchodzą:

  - Prorektor ds. Edukacji, prof. dr hab. Sławomir Wiak

  - Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia, doc. dr inż. Marek Sekieta,
  - Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji, mgr Małgorzata Świt

  12. Podstawą kwalifikacji jest ocena dokumentu Staff Mobility for Teaching, Mobility Agreement. Dokument ten musi określać: liczbę zrealizowanych godzin dydaktycznych, cel mobilności, wartość dodaną mobilności, program nauczania, a także przewidywane rezultaty i wpływ zrealizowanej mobilności na jednostkę macierzystą oraz dalszą karierę zawodową oraz wskazywać na związek ze strategią uczelni. Formularz należy dostarczać do Działu Kształcenia Politechniki Łódzkiej, ul. Księdza Skorupki 10/12, pokój nr 102, p. Agnieszka Michałowska-Dutkiewicz. Formularz musi być podpisany przez dziekana lub kierownika jednostki i osobę ubiegającą się o wyjazd. Termin składania aplikacji upływa 23 listopada 2015 roku.

  13. W procesie kwalifikacji Uczelnia zobowiązuje się przestrzegać zasad przejrzystości, sprawiedliwości i równego traktowania wszystkich kandydatów. Dołoży także wszelkich starań, aby nie doprowadzić do sytuacji określonych jako „konflikt interesów”.

  14. Komisja podejmie decyzję o rekrutacji na wyjazd do dn. 1 grudnia 2015.

  15. W przypadku rezygnacji pracownika z wyjazdu celem prowadzenia zajęć, na wyjazd zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. Decyzję o kwalifikacji podejmie Komisja. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd ma prawo do rezygnacji jedynie w nagłych przypadkach. O rezygnacji powinien poinformować Dział Kształcenia najpóźniej na 2 tygodnie przed wyjazdem.

  16. Zmiana instytucji przyjmującej wymaga uzyskania pisemnej zgody Prorektora ds. Edukacji. Zmiana terminu wyjazdu wymaga jedynie zawiadomienia Działu Kształcenia w ramach obowiązujących okresów rozliczeniowych.
  17. Z pracownikiem wyjeżdżającym na wyjazd w celu prowadzenia zajęć podpisywana jest umowa.

  18. Pracownik otrzymuje ubezpieczenie od kosztów leczenia na pobyt za granicą na okres, który obejmuje umowa.

  19. Po powrocie pracownik zobowiązany jest do:

  - Dostarczenia pisemnego potwierdzenia okresu pobytu za granicą oraz liczby godzin przeprowadzonych zajęć. Zaświadczenia powinno być sporządzone na papierze firmowym instytucji przyjmującej i zawierać daty pobytu w instytucji przyjmującej zawierające informację o charakterze odbytych zajęć,
  - Wypełnienia raportu w serwisie Mobility Tool,

  20. Kandydatowi na wyjazd przysługuje odwołanie od decyzji Komisji w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Informacje o zakwalifikowaniu zostaną wysłane drogą mailową, a protokoły dostępne będą do wglądu w Dziale Kształcenia. Organem Odwoławczym jest Rektor Politechniki Łódzkiej


  Prorektor ds. Edukacji, prof. dr hab. Sławomir Wiak
  2 listopada 2015

 

 

 

 

KOMUNIKAT dotyczący zasad wyjazdów studentów Politechniki Łódzkiej zakwalifikowanych na wyjazd
na studia w uczelniach ukraińskich w roku akademickim 2015/2016 w ramach projektu mobilności z krajami partnerskimi

I. Zasady ogólne


1. W wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ do uczelni ukraińskich mogą uczestniczyć studenci zarejestrowani w Politechnice Łódzkiej - w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej - na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Studenci studiów pierwszego stopnia winni posiadać rejestrację pełną co najmniej na piąty semestr studiów pierwszego stopnia. Studenci studiów drugiego stopnia powinni posiadać rejestracje pełną co najmniej na drugi semestr studiów drugiego stopnia. W wyjątkowych wypadkach decyzje indywidualne podejmie Dziekan.


2. Każdy kandydat dysponuje na każdym cyklu kształcenia kapitałem 12 miesięcy, które może przeznaczyć na wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w ramach programu Erasmus+. Oznacza to, że podczas jednego stopnia studiów całkowita długość pobytu na studiach i/lub praktykach zagranicznych odbytych przez Studenta nie może przekroczyć sumy 12 miesięcy. Do sumy tej wliczana jest także liczba miesięcy kształcenia za granicą (studia i/lub praktyki) w ramach programu LLP Erasmus. UWAGA: suma miesięcy uwzględnia cały okres pobytu za granicą ze statusem Uczestnika Erasmus+/LLP Erasmus, zarówno okres finansowany, jak i z dofinansowaniem zerowym.


3. Kandydat kwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ na uczelnie ukraińskie może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju świata. O uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt bycia studentem Politechniki Łódzkiej. Jeżeli Student posiada obywatelstwo inne niż państw uczestniczących w programie Erasmus+, powinien sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem jako stypendysta programu Erasmus+. Wyjazdy studentów do swojego kraju macierzystego będą miały niski priorytet.


4. Student nie może przebywać w trakcie realizacji mobilności na urlopie okolicznościowym lub dziekańskim.


5. Student może ubiegać się o wyjazd do uczelni na Ukrainie, z którymi Politechnika Łódzka podpisała umowę międzyinstytucjonalną. Uczelnie partnerskie zostały wymienione w pkt. II.1.


6. Pobyt na studiach w uczelni zagranicznej musi się rozpocząć i zakończyć pomiędzy 1 marca 2016 a 30 września 2016. Minimalny okres pobytu studenta na uczelni zagranicznej musi wynieść minimum 90 dni.


7. Student otrzymuje wsparcie finansowe z budżetu programu Erasmus+ maksymalnie na okres 5 miesięcy (150 dni). Wsparcie naliczane jest z dokładnością co do jednego dnia. Wsparcie finansowe wynosi 650 Euro na miesiąc.


8. Student otrzymuje ryczałt na koszty podróży w wysokości 275,00 Euro.


9. W przypadku wcześniejszego powrotu ze studiów za granicą niż okres finansowania zakładany w umowie z Uczelnią, kwota wsparcia finansowego, które otrzyma Student zostaje odpowiednio obniżona.


10. Do kontaktów ze Studentem Uczelnia wykorzystywać będzie uczelniany adres poczty elektronicznej. Student zobowiązany jest do regularnego sprawdzania swojego konta pocztowego na serwerze Uczelni.

II. Procedura rekrutacji


1. W roku akademickim 2015/2016 możliwe są następujące wyjazdy:
• dla studentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach: zarządzanie, matematyka, informatyka, fizyka, chemia, elektronika, inżynieria procesowa, inżynieria środowiska lub na kierunkach pokrewnych- 1 wyjazd na 5 okres miesięcy do Uniwersytetu Lwowskiego,
• dla studentów studiów drugiego stopnia na kierunkach informatyka lub na kierunkach pokrewnych- 1 wyjazd na okres 5 miesięcy do Uniwersytetu Technicznego we Lwowie,
• dla studentów studiów trzeciego stopnia Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, 1 wyjazd na okres 5 miesięcy do Narodowego Uniwersytetu Lotnictwa w Kijowie.


2. Zasady zapisów na wyjazd do uczelni partnerskiej:
• Studenci mają możliwość wyboru uczelni z listy uczelni partnerskich wymienionych w pkt. II.1,
• Student zgłasza swoją chęć wyjazdu wraz z potwierdzeniem średniej z dziekanatu do koordynatora umowy bilateralnej do dnia 13 listopada 2015 roku,
• Koordynator umowy bilateralnej w oparciu o algorytm wymieniony w pkt. II.4 dokonuje wstępnej kwalifikacji kandydatów w terminie do 20 listopada 2015 roku,
• Koordynatorzy przekazują protokoły kwalifikacyjne do Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 27 listopada 2015 roku,
• ostatecznej selekcji kandydatów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.


3. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
• Koordynator Programu Erasmus + ds. Mobilności z Ukrainą , doc. dr Marek Sekieta,
• mgr Małgorzata Świt- Administracyjny Koordynator Programu Erasmus + w Politechnice Łódzkiej,
• mgr Agnieszka Michałowska-Dutkiewicz- Administracyjny Koordynator Programu Erasmus + ds. Mobilności z Ukrainą,
• przedstawiciel Samorządu Studenckiego.
Komisja Rekrutacyjna dokonuje ostatecznej kwalifikacji w terminie do 30 listopada 2015.


4. Kwalifikacja na wyjazd do uczelni partnerskiej odbywa się w oparciu o następujący algorytm:

2·a+b+c

gdzie:

• składnik a (max. 5 pkt.) obliczany jest na podstawie:


- w przypadku studentów co najmniej 2. roku studiów I i II stopnia: średnia arytmetyczna liczona ze średnich ocen za dwa ostatnie zaliczone semestry,
- w przypadku studentów 1. roku studiów II stopnia: średnia arytmetyczna liczona ze średniej ocen ze studiów I stopnia i wyniku ukończenia studiów I stopnia,
- w przypadku uczestników 1. roku studiów III stopnia: opinia opiekuna studiów.


• składnik b (max. 5 pkt.) – ocena z języka obcego
- ocena z języka obcego wystawiona jest na podstawie egzaminu językowego Erasmus zdanego przez studenta w PŁ (poziom B2) lub na podstawie okazanego przez studenta certyfikatu językowego.


• składnik c (skala 0-5 pkt.) - ocena Koordynatora Umowy


- ocena dokonana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem.
- w trakcie trwania rekrutacji student zobowiązany jest zgłosić się do Koordynatora Umowy z uczelnią, o wyjazd do której aplikuje. W przeciwnym wypadku Koordynator nie będzie miał podstaw do wystawienia studentowi oceny, co równoznaczne jest z otrzymaniem przez studenta oceny Koordynatora równej „0”.
- wystawiając ocenę koordynator bierze pod uwagę zgodność oferty uczelni partnerskiej udostępnionej studentom PŁ w ramach umowy międzyinstytucjonalnej z poziomem oraz kierunkiem studiów kandydata do wyjazdu. W przypadku braku takiej zgodności kandydat otrzymuje ocenę równą „0”.
- w przypadku, gdy, uwzględniając dotychczasowy przebieg studiów kandydata (obiektywna średnia ocen) Koordynator ocenia, iż kandydat nie rokuje uzyskania w uczelni partnerskiej zamierzonych efektów uczenia się, czyli zgromadzenia wymaganej liczby kredytów ECTS, wystawia kandydatowi ocenę „0”.


Student może uzyskać maksymalnie 20 punktów.


W czasie kwalifikacji brana jest pod uwagę znajomość języków obcych (angielskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) w zależności od oferty danej uczelni ukraińskiej.


5. W procesie rekrutacji pierwszeństwo w rankingu kwalifikacyjnym na wyjazd mają studenci posiadający rejestrację pełną na aktualny semestr studiów. W przypadku, gdy student ma rejestrację warunkową, wpływ na miejsce studenta w rankingu ma liczba brakujących punktów ECTS. Liczba brakujących punktów ECTS zostaje odjęta od wyniku otrzymanego z algorytmu wymienionego w pkt. II.4.


6. Informacje na temat uczelni partnerskich oraz przedmiotów, które te uczelnie oferują można uzyskać za pośrednictwem:

• stron internetowych uczelni ukraińskich,
• Koordynatorów Umów.


7. Po zakwalifikowaniu do danej uczelni ukraińskiej studenci wypełniają dokumenty wyjazdowe wymienione w pkt. III.1 oraz przygotowują inne dokumenty, jeżeli są one wymagane przez uczelnię ukraińską. Komplet (oryginał i 2 kopie) podpisanych dokumentów studenci składają w Dziale Kształcenia najpóźniej 2 tygodnie przed ostatecznym terminem złożenia ich w uczelni ukraińskiej.


8. Ostateczna decyzja o przyjęciu studenta podejmowana jest przez uczelnię ukraińską na podstawie otrzymanych dokumentów studenta, poprzez wystawienie listu akceptacyjnego zawierającego daty pobytu. Po złożeniu listu akceptacyjnego do Działu Kształcenia student podpisuje umowę wyjazdową na stypendium Erasmus+ z Politechniką Łódzką, co jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium na wyjazd.


9. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym dokumencie rozpatrywane są indywidualnie na wniosek studenta przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ ds. Mobilności z Ukrainą, po wyrażeniu zgody przez Prorektora ds. Edukacji.


10. Student wyjeżdżający na studia na Ukrainę ma obowiązek wypełnienia zasad legalizacji pobytu w tym kraju.

III. Procedura aplikacji

1. Dokumenty wymagane przed wyjazdem za granicę to:

• formularz PŁ - podanie studenta lub doktoranta o zgodę na wyjazd za granicę. Zgody udziela Dziekan danego Wydziału. W podaniu słuchacze studiów doktoranckich składają prośbę o kontynuację wypłaty stypendium doktoranckiego poparte przez Kierownika studium doktoranckiego. Zgody udziela Dziekan danego Wydziału. Decyzję podejmuje Prorektor ds. Edukacji
• dokumenty ECTS: Application Form, Learning Agreement for Studies (Porozumienie o programie studiów), Transcript of Records (wypis z indeksu w języku obcym potwierdzony przez Dziekanat) - wszystkie z wymaganymi podpisami.


2. Dział Kształcenia przesyła do uczelni partnerskich nominacje studentów zakwalifikowanych na wyjazd.


3. Student uzgadnia z uczelnią przyjmującą, w porozumieniu z Koordynatorem umowy, program studiów za granicą (część „Before the Mobility” dokumentu „Learning Agreement for Studies”). Student powinien dokonać wyboru modułów opiewających na 30 pkt. ECTS. Program ten zatwierdzony zostaje przez Koordynatora umowy, a następnie przez Dziekana. Jeżeli program studiów realizowany przez Studenta za granicą nie obejmuje wymaganych w danym semestrze/ roku studiów efektów kształcenia, Dziekan wymaga ich uzupełnienia na zasadach uzgodnionych indywidualnie przed wyjazdem Studenta za granicę w Aneksie do porozumienia o programie studiów. Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełnienia „Learning Agreement for Studies” znajdują się w przewodniku do tego dokumentu.


4. Student dostarcza dokumenty wymienione w pkt. III.1 i III.3 do właściwego Dziekanatu (kopia) oraz do Działu Kształcenia. Dokumenty te wysyłane są do uczelni ukraińskiej przez Dział Kształcenia.


5. Umowa wyjazdowa pomiędzy Politechniką Łódzką a Studentem przygotowana zostaje przez Dział Kształcenia na podstawie listu akceptacyjnego otrzymanego z uczelni ukraińskiej przez Studenta oraz „Learning Agreement for Studies” zatwierdzonego przez tę uczelnię. Umowa obejmuje okres, na który opiewa list akceptacyjny.


6. Z chwilą podpisania umowy wyjazdowej Student staje się Uczestnikiem Programu Erasmus+.

IV. Realizacja wyjazdu


1. Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów wymienionych w pkt. III.1 oraz podpisaniu umowy wyjazdowej, Uczestnik wyjeżdżający na jeden semestr otrzyma pierwszą ratę dofinansowania - 70% całości kwoty.


2. Pozostała kwota wsparcia finansowego zostanie wypłacona Uczestnikowi z uwzględnieniem faktycznego okresu pobytu Studenta za granicą. Odbędzie się to po powrocie Uczestnika z zagranicy, spełnieniu przez Uczestnika warunków wymienionych w pkt. VII i otrzymaniu przez Dział Kształcenia z właściwego Dziekanatu „Dokumentu o uznaniu okresu studiów”.


3. Wsparcie finansowe Erasmus+ otrzymane przez Uczestnika jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. W związku z powyższym Student zgłaszający się na wyjazd musi brać pod uwagę poniesienie części kosztów z własnych funduszy.


4. Uczestnik programu Erasmus+ jest zwolniony z czesnego za studia w uczelni ukraińskiej i przebywa w niej na zasadach obowiązujących studentów tej uczelni. Ponieważ traktowany jest na równi z jej lokalnymi studentami, obowiązują go także ewentualne koszty ponoszone przez tych studentów.


5. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania pełnego ubezpieczenia na okres pobytu za granicą. Ubezpieczenie to zostanie okazane do wglądu w Dziale Kształcenia.


6. Uczestnik zobowiązuje się do ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. Uczestnik sam pokrywa koszty ubezpieczenia.


7. Wszystkie zmiany wprowadzane do programu studiów wymagają potwierdzenia i akceptacji uczelni ukraińskiej, Politechniki Łódzkiej i Uczestnika programu . Wprowadzenie ewentualnych zmian jest możliwe w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu Uczestnika do uczelni ukraińskiej i dokonane jest na formularzu „Learning Agreement for Studies”, część „During the Mobility”.

V. Rezygnacja z wyjazdu i wcześniejszy powrót


1. Student rezygnujący z wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ niezwłocznie po podjęciu ww. decyzji składa w Dziale Kształcenia rezygnację na specjalnym formularzu rezygnacji, skierowanym do Uczelnianego Prorektora ds. Edukacji po uprzednim uzyskaniu na nim akceptacji Koordynatora umowy z uczelnią partnerska i potwierdzenia Dziekanatu, iż został poinformowany o rezygnacji Studenta.


2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po podpisaniu umowy wyjazdowej oraz ewentualnym otrzymaniu pierwszej raty wsparcia finansowego , Uczestnik programu zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej kwoty wsparcia.


3. W przypadku wcześniejszego powrotu z uczelni zagranicznej skutkującego niespełnieniem przez Uczestnika warunków uzgodnionych w umowie z Uczelnią oraz w Learning Agreement for Studies” (brak zaliczeń przedmiotów), Uczestnik zobowiązany jest jak najwcześniej, jeśli to możliwe, jeszcze przed powrotem z zagranicy, zgłosić ten fakt do Koordynatora umowy, Dziekana oraz Działu Kształcenia. Decyzja dotycząca zwrotu stypendium lub jego części przez Studenta podejmowana jest przez Prorektora ds. Edukacji w porozumieniu z Dziekanem, Uczelnianym Koordynatorem oraz Agencją Narodową programu Erasmus+ w zależności od powodów wcześniejszego powrotu Uczestnika z zagranicy.

VI. Przedłużenie pobytu


1. Przedłużenie pobytu w uczelni partnerskiej poza okres przewidziany w umowie nie jest możliwe.

VII. Rozliczenie wyjazdu


1. W terminie 7 dni od zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej Uczestnik jest zobowiązany:

• dostarczyć do Działu Kształcenia oryginał zaświadczenia z uczelni partnerskiej potwierdzającego faktyczny okres pobytu w uczelni partnerskiej (,,Potwierdzenie pobytu” – Confirmation of Stay),
• rozliczyć wyjazd w Dziekanacie dostarczając do niego otrzymany z uczelni zagranicznej oryginalny wykaz zaliczeń (Transcript of Records) i wypełniając wymagane przez Dziekanat dokumenty; kopię wykazu zaliczeń Student dostarcza do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji. Wykaz zaliczeń stanowi podstawę do zaliczenia okresu studiów,
• wypełnić „Indywidualny Raport Uczestnika” w systemie Mobility Tool+ (Student otrzyma link do ankiety w korespondencji wygenerowanej przez system). Student powinien zgłosić ewentualne wątpliwości dotyczące wypełnienia raportu do Koordynatora wyjazdu w PŁ.

VIII. Uznanie okresu studiów


1. Okres studiów za granicą zostaje uznany, jeżeli Student uzyska pozytywne oceny z przedmiotów uzgodnionych w Porozumieniu o programie studiów. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, w zależności od liczby uzyskanych punktów ECTS, odpowiedni Dziekan podejmuje decyzję o uznaniu bądź o nieuznaniu okresu studiów za granicą.


2. W przypadku niespełnienia uzgodnionych w „Learning Agreement for Studies” warunków, Prorektor ds. Edukacji może zdecydować, po zasięgnięciu opinii Dziekana odpowiedniego Wydziału oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, o konieczności zwrotu części lub całości otrzymanego przez Uczestnika wsparcia finansowego.

Prorektor ds. Edukacji Politechniki Łódzkiej,
Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak


Łódź, dnia 28.10.2015

kraj

uczelnia

liczba miejsc

dziedzina nauki

koordynator ze strony PŁ

Rosja

Southern Federal University

1

Management

dr inż. Piotr Józwiak – Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji / ZiIP (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Serbia

University of Novi Sad Faculty of Sciences

1

Engineering and engineering trades

kontakt z Sekcją Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych / Centrum Współpracy Międzynarodowej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Ukraina

Kharkiv National Automobile and Highway University

1 do wybranej uczelni dla Studenta III stopnia

Engineering and engineering trades

kontakt z Sekcją Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych / Centrum Współpracy Międzynarodowej

(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

National Technical University of Ukraine I. Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Lviv Polytechnic National University

National Aviation University

T. Shevchenko National University of Kyiv

I. Franco National University of Lviv

Ukrainian Academy of Printing

V.N. Karazin Kharkiv National University

O.M. Beketov National Univerity of Urban Economy in Kharkiv

USA

Ball State University

1

Architecture

dr hab. inż. arch. Anetta Kępczyńska-Walczak - Instytut Architektury i Urbanistyki / BAIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

University of Miami

1

Architecture

dr inż. Michał Domińczak - Instytut Architektury i Urbanistyki / BAIS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Mobilności Studenckiej

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 638 38 68 - praktyki
tel. (+48 42) 638 38 66 / (+48 42) 638 38 67 - studia
tel. (+48 42) 638 38 60 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pn: 9–11; 12-14
wt: 9–11; 14-16
śr: nieczynne
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11; 12–14