A+A-

(czytaj też

(projekt mobilności z ukrainą i rosją - erasmus +

Zapraszamy do zgłaszania się na wyjazdy studenckie oraz pracownicze w ramach projektu mobilności Erasmus+ z krajami partnerskimi.

W roku akademickim 2016/2017 możliwe są wyjazdy na Ukrainę i do Rosji. 

Zgłoszenia i zapytania prosimy przesyłać do połowy grudnia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat dot. wyjazdów nauczycieli

Komunikat dot. wyjazdów szkoleniowych

 

 

KOMUNIKAT dotyczący zasad wyjazdów studentów Politechniki Łódzkiej na studia w uczelniach krajów partnerskich (Ukraina, Rosja) w roku akademickim 2016/2017 w ramach programu Erasmus+ mobilność z krajami partnerskimi.


I. Zasady ogólne

1.    W wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ do uczelni krajów partnerskich mogą uczestniczyć studenci zarejestrowani w Politechnice Łódzkiej - w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej - na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Studenci studiów pierwszego stopnia winni posiadać rejestrację pełną co najmniej na piąty semestr studiów pierwszego stopnia. Studenci studiów drugiego stopnia powinni posiadać rejestracje pełną co najmniej na drugi semestr studiów drugiego stopnia. W wyjątkowych wypadkach decyzje indywidualne podejmie Dziekan.

2. Każdy kandydat dysponuje na każdym cyklu kształcenia kapitałem 12 miesięcy, które może przeznaczyć na wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w ramach programu Erasmus+.  Oznacza to, że podczas jednego stopnia studiów całkowita długość pobytu na studiach i/lub praktykach zagranicznych odbytych przez Studenta nie może przekroczyć sumy 12 miesięcy. Do sumy tej wliczana jest także liczba miesięcy kształcenia za granicą (studia i/lub praktyki) w ramach programu LLP Erasmus. UWAGA: suma miesięcy uwzględnia cały okres pobytu za granicą ze statusem Uczestnika Erasmus+/LLP Erasmus, zarówno okres finansowany, jak i z dofinansowaniem zerowym.

3. Kandydat kwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ do uczelni kraju partnerskiego może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju świata. O uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt bycia studentem Politechniki Łódzkiej. Jeżeli Student posiada obywatelstwo inne niż państw uczestniczących w programie Erasmus+, powinien sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem jako stypendysta programu Erasmus+.

4. Student nie może przebywać w trakcie realizacji mobilności na urlopie okolicznościowym lub dziekańskim.

5. Pobyt na studiach w uczelni zagranicznej musi się zakończyć do dnia 30 września 2017. Minimalny okres pobytu studenta na uczelni zagranicznej musi wynieść 90 dni.

6. Student otrzymuje wsparcie finansowe z budżetu programu Erasmus+ maksymalnie na okres 5 miesięcy (150 dni). Wsparcie naliczane jest z dokładnością co do jednego dnia. Wsparcie finansowe wynosi 650 Euro na miesiąc.

7. Student otrzymuje ryczałt na koszty podróży w wysokości uzależnionej od odległości wyliczonej wg kalkulatora odległości Komisji Europejskiej.

8. W przypadku wcześniejszego powrotu ze studiów za granicą niż okres finansowania zakładany w umowie z Uczelnią, kwota wsparcia finansowego, które otrzyma Student zostaje odpowiednio obniżona.

9. Do kontaktów ze Studentem Uczelnia wykorzystywać będzie uczelniany adres poczty elektronicznej. Student zobowiązany jest do regularnego sprawdzania swojego konta pocztowego na serwerze Uczelni.


II. Procedura rekrutacji

1.Każdy student Politechniki Łódzkiej ma prawo wnioskować o wyjazd na studia do uczelni w kraju partnerskim w ramach programu Erasmus+.

2.    Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ może odbyć się w roku ak. 2016/2017 do następujących uczelni w krajach partnerskich:

- Rosja: Novgorod State University – 2 miejsca (Koordynator: dr inż. Piotr Józwiak, Wydział Organizacji i Zarządzania)

- Ukraina: Ukraińska Akademia Druku – 1 miejsce (Koordynator: dr inż. Svitlana Khadzhynova, Instytut Papiernictwa i Poligrafii).

3. Wyjazdy studentów do ich własnego kraju macierzystego będą miały niski priorytet.

4.    Zasady zapisów na wyjazd do uczelni partnerskiej:

  1. Student zgłasza swoją chęć wyjazdu wraz z potwierdzeniem średniej z dziekanatu do koordynatora umowy bilateralnej do dnia 5 grudnia 2016.
  2. Koordynator umowy bilateralnej w oparciu o algorytm wymieniony w punkcie 6 dokonuje kwalifikacji kandydatów w terminie do 12 grudnia 2016.
  3. Koordynatorzy przekazują protokoły kwalifikacyjne do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych.

6.   Kwalifikacja na wyjazd do uczelni partnerskiej odbywa się w oparciu o następujący algorytm:
ax2+b+c

gdzie:

składnik a (max. 5 pkt.) obliczany jest na podstawie:
- w przypadku studentów co najmniej 2. roku studiów I i II stopnia:  średnia arytmetyczna liczona ze średnich ocen za dwa ostatnie zaliczone semestry,
- w przypadku studentów 1. roku studiów II stopnia: średnia arytmetyczna liczona ze średniej ocen ze studiów I stopnia i wyniku ukończenia studiów I stopnia,
- w przypadku uczestników 1. roku studiów III stopnia: średnia arytmetyczna liczona ze średniej ocen ze studiów II stopnia i wyniku ukończenia studiów II stopnia),
- w przypadku uczestników co najmniej 3. semestru studiów III stopnia: ocena Kierownika studiów doktoranckich w skali 1 – 5.

składnik b (max. 5 pkt.) – ocena z języka obcego
ocena z języka obcego wystawiona jest na podstawie okazanego przez studenta certyfikatu językowego na poziomie min. B2
Uwaga: studenci proszeni są o sprawdzenie, czy uczelnia partnerska nie wymaga potwierdzenia zdania międzynarodowego egzaminu językowego.

składnik c (skala 0-5 pkt.) - ocena Koordynatora Umowy
- ocena dokonana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem.
- w trakcie trwania rekrutacji student zobowiązany jest zgłosić się do Koordynatora Umowy z uczelnią, o wyjazd do której aplikuje. W przeciwnym wypadku Koordynator nie będzie miał podstaw do wystawienia studentowi oceny, co równoznaczne jest z otrzymaniem przez studenta oceny Koordynatora równej „0”.
- wystawiając ocenę koordynator bierze pod uwagę zgodność oferty uczelni partnerskiej udostępnionej studentom PŁ w ramach umowy międzyinstytucjonalnej ze stopniem oraz kierunkiem studiów kandydata do wyjazdu. W przypadku braku takiej zgodności kandydat otrzymuje ocenę równą  „0”.
- w przypadku, gdy, uwzględniając dotychczasowy przebieg studiów kandydata (obiektywna średnia ocen) Koordynator ocenia, iż kandydat nie rokuje uzyskania w uczelni partnerskiej zamierzonych efektów uczenia się, czyli zgromadzenia wymaganej liczby kredytów ECTS, wystawia  kandydatowi ocenę „0”.

Student może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

7.    W procesie rekrutacji pierwszeństwo w rankingu kwalifikacyjnym na wyjazd mają studenci 2 i 3 stopnia studiów, w następnej kolejności studenci posiadający rejestrację pełną na aktualny semestr studiów. W przypadku gdy student ma rejestrację warunkową, wpływ na miejsce studenta w rankingu ma liczba brakujących punktów.

 

III. Procedura aplikacji

1. Dokumenty wymagane przed wyjazdem za granicę to: 

• formularz PŁ - podanie studenta lub doktoranta o zgodę na wyjazd za granicę. Zgody udziela Dziekan danego Wydziału. W podaniu słuchacze studiów doktoranckich składają prośbę o kontynuację wypłaty stypendium doktoranckiego poparte przez Kierownika studium doktoranckiego. Zgody udziela Dziekan danego Wydziału. Decyzję podejmuje Prorektor ds. Kształcenia

• dokumenty ECTS: Application Form, Learning Agreement for Studies (Porozumienie o programie studiów), Transcript of Records (wypis z indeksu w języku obcym potwierdzony przez Dziekanat) - wszystkie z wymaganymi podpisami. (dokumenty dostępne na stronie erasmus.p.lodz.pl)

2.    Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych  przesyła do uczelni partnerskich nominacje studentów zakwalifikowanych na wyjazd.

3. Student uzgadnia z uczelnią przyjmującą, w porozumieniu z Koordynatorem umowy, program studiów za granicą (część „Before the Mobility” dokumentu „Learning Agreement for Studies”). Student powinien dokonać wyboru modułów opiewających na 30 pkt. ECTS. Program ten zatwierdzony zostaje przez Koordynatora umowy, a następnie przez Dziekana. Jeżeli program studiów realizowany przez Studenta za granicą nie obejmuje wymaganych w danym semestrze/ roku studiów efektów kształcenia, Dziekan wymaga ich uzupełnienia na zasadach uzgodnionych indywidualnie przed wyjazdem Studenta za granicę w Aneksie do porozumienia o programie studiów. Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełnienia „Learning Agreement for Studies” znajdują się w przewodniku do tego dokumentu.

4. Student dostarcza dokumenty wymienione w pkt. III.1 i III.3 do właściwego Dziekanatu (kopia) oraz do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych (oryginał). Dokumenty wysyłane są do uczelni partnerskiej przez Sekcję Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych .

5. Umowa wyjazdowa pomiędzy Politechniką Łódzką a Studentem przygotowana zostaje przez Sekcję Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych na podstawie listu akceptacyjnego otrzymanego z uczelni ukraińskiej przez Studenta oraz „Learning Agreement for Studies” zatwierdzonego przez tę uczelnię. Umowa obejmuje okres, na który opiewa list akceptacyjny. 

6. Z chwilą podpisania umowy wyjazdowej Student staje się Uczestnikiem Programu Erasmus+.


IV. Realizacja wyjazdu

1. Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów wymienionych w pkt. III.1 oraz podpisaniu umowy wyjazdowej, Uczestnik wyjeżdżający na jeden semestr otrzyma pierwszą ratę dofinansowania - 70% całości kwoty.

2. Pozostała kwota wsparcia finansowego zostanie wypłacona Uczestnikowi z uwzględnieniem faktycznego okresu pobytu Studenta za granicą. Odbędzie się to po powrocie Uczestnika z zagranicy oraz spełnieniu przez Uczestnika warunków wymienionych w pkt. VII.

3. Uczestnik programu Erasmus+ jest zwolniony z czesnego za studia w uczelni zagranicznej i przebywa w niej na zasadach obowiązujących studentów tej uczelni. Ponieważ traktowany jest na równi z jej lokalnymi studentami, obowiązują go także ewentualne koszty ponoszone przez tych studentów.

4. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania pełnego ubezpieczenia na okres pobytu za granicą. Ubezpieczenie to zostanie okazane do wglądu w Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych .

5. Uczestnik zobowiązuje się do ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. Uczestnik sam pokrywa koszty ubezpieczenia. 

6. Wszystkie zmiany wprowadzane do programu studiów wymagają potwierdzenia i akceptacji uczelni zagranicznej, Politechniki Łódzkiej i Uczestnika programu . Wprowadzenie ewentualnych zmian jest możliwe w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu Uczestnika do uczelni ukraińskiej i dokonane jest na formularzu „Learning Agreement for Studies”, część „During the Mobility”.


V. Rezygnacja z wyjazdu i wcześniejszy powrót

1. Student rezygnujący z wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ niezwłocznie po podjęciu ww. decyzji składa w Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych rezygnację na specjalnym formularzu rezygnacji, skierowanym do Prorektora ds. Kształcenia po uprzednim uzyskaniu na nim akceptacji Koordynatora umowy z uczelnią partnerska i potwierdzenia Dziekanatu, iż ten został poinformowany o rezygnacji Studenta.  

2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po podpisaniu umowy wyjazdowej oraz ewentualnym otrzymaniu pierwszej raty wsparcia finansowego Uczestnik programu zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej kwoty wsparcia.

3. W przypadku wcześniejszego powrotu z uczelni zagranicznej skutkującego niespełnieniem przez Uczestnika warunków uzgodnionych w umowie z Uczelnią oraz w Learning Agreement for Studies” (brak zaliczeń przedmiotów), Uczestnik zobowiązany jest jak najwcześniej, jeśli to możliwe, jeszcze przed powrotem z zagranicy, zgłosić ten fakt do Koordynatora umowy, Dziekana oraz Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych .

Decyzja dotycząca zwrotu stypendium lub jego części przez Studenta podejmowana jest przez Prorektora ds. Kształcenia w porozumieniu z Dziekanem oraz Agencją Narodową programu Erasmus+ w zależności od powodów wcześniejszego powrotu Uczestnika z zagranicy. 


VI. Przedłużenie pobytu

1. Przedłużenie pobytu w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+ poza okres przewidziany w umowie nie jest możliwe.


VII. Rozliczenie wyjazdu

1. Aby rozliczyć wyjazd Uczestnik zobowiązany jest:

• dostarczyć do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych .
oryginał zaświadczenia z uczelni partnerskiej potwierdzającego faktyczny okres pobytu w uczelni partnerskiej (,,Potwierdzenie pobytu” – Confirmation of Stay),

• rozliczyć wyjazd w Dziekanacie dostarczając do niego otrzymany z uczelni zagranicznej oryginalny wykaz zaliczeń (Transcript of Records) i wypełniając wymagane przez Dziekanat dokumenty; kopię wykazu zaliczeń Student dostarcza do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych. Wykaz zaliczeń stanowi podstawę do zaliczenia okresu studiów,

• wypełnić „Indywidualny Raport Uczestnika” w systemie Mobility Tool+ (Student otrzyma link do ankiety w korespondencji wygenerowanej przez system). Student powinien zgłosić ewentualne wątpliwości dotyczące wypełnienia raportu do Koordynatora wyjazdu w PŁ. 

VIII. Uznanie okresu studiów

1. Okres studiów za granicą zostaje uznany, jeżeli Student uzyska pozytywne oceny z przedmiotów uzgodnionych w Porozumieniu o programie studiów. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, w zależności od liczby uzyskanych punktów ECTS, Dziekan podejmuje decyzję o uznaniu bądź o nieuznaniu okresu studiów za granicą. 

2. W przypadku niespełnienia uzgodnionych w „Learning Agreement for Studies” warunków, Prorektor ds. Kształcenia może zdecydować, po zasięgnięciu opinii Dziekana Wydziału, o konieczności zwrotu części lub całości otrzymanego przez Uczestnika wsparcia finansowego.


Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Łódzkiej,

Prof. dr hab. Grzegorz Bąk 

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 631 28 89 - praktyki
tel. (+48 42) 631 28 57 - studia
tel. (+48 42) 631 28 55 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pon–wt: 9–11; 12-14
śr: 14-16
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11

Więcej informacji w kontakcie »