A+A-

(czytaj też

(fundusz stypendialny i szkoleniowy

Strona główna

 

Mobilność w ramach Funduszu Sypendialnego i Szkoleniowego w roku 2017/2018 nie będzie się odbywała.

 

Lista umów dwustronnych pomiędzy PŁ a uczelniami z Norwegii/Islandii w ramach programu FSS/Erasmus+

Wzór Learning Agreement for Studies (wzór FSS)

Wzór Learning Agreement for Traineeship (wzór FSS)

 

 

KOMUNIKAT
dotyczący rekrutacji studentów Politechniki Łódzkiej
na studia i praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2015/2016
finansowanych ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego


  1. Wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego są realizowane do trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
    
  2. Wymiany studentów na studia i praktyki w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego są mobilnościami realizowanymi w ramach programu Erasmus finansowanymi z Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i środków krajowych.
    
  3. Kwalifikacja na wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego są realizowane w oparciu o następujące dokumenty: 

   - Przewodnik administracyjno-finansowy dla Beneficjentów Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego dostępny na stronie
   http://www.fss.org.pl/sites/fss.org.pl/files/mobility/pl/2015/01/2015-06-12_przew_adm_fin_mob_k_m_final_0.pdf

   studia
   - Komunikat z dnia 23.01.15 dotyczący procedury i zasad rekrutacji studentów PŁ w roku akademickim 2015/2016 na wyjazdy do uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus+ dostępny na stronie http://erasmus.p.lodz.pl/studia/zasady

   praktyki
   - Komunikat z dnia 30.09.2015 dotyczący rekrutacji na wyjazdy studentów i absolwentów Politechniki Łódzkiej na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akade-mickim 2015/2016 http://erasmus.p.lodz.pl/praktyki/zasady


  4. Student, niezależnie od liczby studiowanych kierunków i liczby uczelni macierzystych może zrealizować w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni oraz programu Erasmus lub Erasmus+ w trakcie jednego poziomu studiów łącznie do 12 miesięcy mobilności, niezależnie, czy chodzi o okres studiów czy praktyk. Wyjazdy polskich studentów na studia i praktyki w ramach FSS trwają od min. 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim.


  5. W wyjazdach finansowanych ze środków FSS wezmą udział studenci zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2015/2016 do instytucji przyjmujących w państwach – darczyńcach: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

    
  6. Nabór na wyjazdy na studia lub praktyki w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego będzie prowadzony w oparciu o zasady rekrutacji w ramach programu Erasmus+ na rok 2015/2016.
    
  7. Do dofinansowania FSS uprawnieni będą kandydaci zakwalifikowani na wyjazd na studia i kandydaci zakwalifikowani na praktyki bez dofinansowania ze strony instytucji przyjmującej. Kandydaci zakwalifikowani na wyjazd na praktyki z dofinansowaniem z instytucji przyjmującej nie będą uprawnieni do otrzymania stypendium FSS.

  8. W przypadku większej liczby kandydatów na wyjazd na studia z dofinansowaniem FSS, niż miejsc uzgodnionych między partnerami (PŁ i uczelnią zagraniczną) w umowie dwustronnej programu Erasmus+ oraz dostępnych środków w budżecie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na rok 2015/2016 w PŁ, będzie stworzona lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych na wyjazd do danej uczelni zagranicznej w ramach danej umowy bilateralnej. Listę rankingową przygotują koordynatorzy umów dwustronnych. Kandydaci z najwyższą punktacją w ramach danej umowy dwustronnej zostaną zakwalifikowani do dofinansowania FSS. PŁ dołoży wszelkich starań, aby nabór FSS prowadzony był zgodnie z przyjętą strategią w zakresie wymiany studentów. 

  9. W przypadku większej liczby kandydatów na wyjazd na praktyki z dofinansowaniem FSS, niż dostępnych środków w budżecie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na rok 2015/2016 w PŁ, będzie stworzona lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych na wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+. Listę rankingową przygotuje Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji DWZ PŁ (SUE DWZ PŁ) w oparciu o protokoły kwalifikacyjne przesłane przez Wydziałowych Koordynatorów Erasmus ds. praktyk.

  10. W przypadku większej liczby kandydatów na wyjazd na studia i praktyki Erasmus+ bez dofinansowania z instytucji przyjmującej, Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji DWZ PŁ będzie aplikować o dodatkowe środki do FSS w ramach raportów przejściowych. Jeżeli PŁ uzyska ww. środki, kolejne osoby z listy rankingowej będą otrzymywać dofinansowanie z FSS.

  11. W rekrutacji na wyjazd na studia pod uwagę brane będą:

   a. wyniki w nauce (1÷5),
   b. ocena ze znajomości języka obcego (1÷5), Stosuje się następujący przelicznik:
   - poziom B1 x 1,0
   - poziom B2 x 1,2
   - poziom C1 x 1,5
   - poziom C2 x 2
   c. opinia koordynatora umowy dwustronnej z uczelnią z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (0÷5).

  12. Po zakwalifikowaniu do danej uczelni zagranicznej, SUE DWZ PŁ prześle nominacje studentów do uczelni zagranicznych. Studenci wypełniają dokumenty aplikacyjne oraz przygotowują inne wymagane przez uczelnię zagraniczną dokumenty. Komplet (oryginał i 1 kopia) podpisanych dokumentów należy złożyć w Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji najpóźniej 2 tygodnie przed ostatecznym terminem złożenia ich w uczelni zagranicznej. Sprawdzenie jakie dokumenty wymagane są przez uczelnię zagraniczną oraz jaki jest ostateczny termin ich złożenia w uczelni partnerskiej jest obowiązkiem studenta. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  13. Ostateczna decyzja o przyjęciu studenta podejmowana jest przez uczelnię zagraniczną na podstawie otrzymanych dokumentów studenta, poprzez wystawienie listu akceptacyjnego zawierającego daty pobytu. Po złożeniu listu akceptacyjnego do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji student podpisuje umowę wyjazdową na stypendium Erasmus z Politechniką Łódzką z dofinansowaniem zerowym oraz umowę wyjazdową na realizację działania Mobilność studentów i pracowników uczelni w ramach programu FSS, co jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium na wyjazd.

  14. W rekrutacji na wyjazd na praktykę pod uwagę brane będą:

   a. ocena za list motywacyjny (1÷5),
   b. zgodność programu praktyk z programem studiów (1÷10)
   c. ocena ze znajomości języka obcego, w którym będzie odbywać się praktyka (1÷5),

   Stosuje się następujący przelicznik:
   - poziom B1 x 1,0
   - poziom B2 x 1,2
   - poziom C1 x 1,5
   - poziom C2 x 2

   d. wyniki w nauce (1÷5) ,
   e. dla kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim punktacja końcowa jest sumą składników a+b+c ,
   f. dla kierunków studiów o profilu praktycznym punktacja końcowa jest sumą składników (a+b+c) przemnożona przez 1,2.

   Składnik d) jest brany pod uwagę w przypadku, gdy na wyjazd zostanie zakwalifikowanych więcej kandydatów, niż jest dostępnych środków na wyjazd na praktyki w roku akademickim 2015/2016. W tym przypadku zostanie przygotowana lista rankingowa kandydatów na podstawie ich wyników w nauce.

  15. Studenci wyjeżdżający na praktykę z dofinansowaniem z FSS podpisują umowę wyjazdową na stypendium Erasmus z Politechniką Łódzką z dofinansowaniem zerowym oraz umowę wyjazdową na realizację działania Mobilność studentów i pracowników uczelni w ramach programu FSS, co jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium na wyjazd.

  16. Wysokość kwot ryczałtowych dla studentów zakwalifikowanych do otrzymywania dofinansowania z FSS jest następująca:
   • koszty utrzymania polskich studentów wyjeżdżających do państw-darczyńców na studia i praktykę – równowartość 800 euro na miesiąc/ na osobę
   • dodatkowo koszty podróży i ubezpieczenia – równowartość 500 euro na osobę

 

 1. Długość pobytu jest określana na podstawie listu akceptacyjnego (studia) i Learning Agreement for traineeships (praktyki) oraz w zgodzie z zasadami wyznaczania długości pobytu na podstawie załącznika numer 1 w Przewodniku administracyjno-finansowanym dla Beneficjentów.

 2. Grant jest wypłacany w PLN. Obowiązujący kurs przeliczeniowy to 1 EURO=4,2312 PLN

  Studenci są zobowiązani do rozliczenia pobytu w terminie do 14 dni od zakończenia studiów/praktyki. W tym celu studenci składają:

  - w przypadku studiów: Potwierdzenie pobytu (Confirmation of Stay), Wykaz Zaliczeń (Transcript of Records), ankieta stypendysty,

  - w przypadku praktyki: Potwierdzenie odbycia praktyki (Traineeships Certificate), sprawozdanie dla Wydziałowego Koordynatora Erasmusa ds. praktyk.


 3. Studenci są zobowiązani do wypełnienia ankiet przed wyjazdem i po powrocie na potrzeby Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

 

          Zatwierdził
          Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – Prorektor ds. Edukacji PŁ
          30.09.2015ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Mobilności Studenckiej

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 638 38 68 - praktyki
tel. (+48 42) 638 38 66 / (+48 42) 638 38 67 - studia
tel. (+48 42) 638 38 60 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pn: 9–11; 12-14
wt: 9–11; 14-16
śr: nieczynne
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11; 12–14