A+A-

( FAQ

Co to jest Erasmus?

Erasmus - to jedna z akcji edukacyjnego programu wspólnotowego LLP - "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme), adresowana do szkolnictwa wyższego. Głównym celem programu Erasmus jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych - przede wszystkim poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. Erasmus przyznaje granty na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli, ale dąży także do rozszerzania europejskiego wymiaru studiów z myślą o tych studentach i wykładowcach, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wymianie.

Kto może wziąć udział w programie Erasmus?

Zgodnie z Kontraktem Uczelnianym podpisanym z Narodową Agencją Programu Erasmus w Warszawie na wyjazdy mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

  • są zarejestrowani na studiach licencjackich (inżynierskich) /magisterskich/doktoranckich (dziennych, wieczorowych i zaocznych),
  • w momencie wyjazdu są studentami co najmniej II roku studiów,
  • odnośnie wyjazdu na studia - nie brali w nim jeszcze udziału w ramach Erasmusa,
  • odnośnie wyjazdu na praktykę - nie brali w nim jeszcze udziału w ramach Erasmusa (zgodnie z zasadami Programu, wyjechać można w sumie dwa razy, ale tylko raz na studia i tylko raz na praktykę).

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

  • mieć dobre wyniki w nauce,
  • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni zagranicznej lub w jakim będą odbywali praktykę.

Szczegółowe zasady rekrutacji studentów na wyjazdy Erasmusa oraz kryteria selekcji ustalane są przez poszczególne wydziały. Informacji tych poszukuj u Koordynatora Wydziałowego.

Jak skorzystać z Programu i dokąd można wyjechać?

Jeżeli spełniasz kryteria formalne stawiane przed kandydatami na wyjazd, skontaktuj się z Koordynatorem Wydziałowym programu Erasmus. 
Na studia można wyjechać do tych uczelni, z którymi PŁ, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa, przewidujące wymianę studentów.

Na jak długo i kiedy można wyjechać?

W ramach Programu Erasmus możecie wyjechać do partnerskiej uczelni zagranicznej na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. W praktyce uczelnie najchętniej wysyłają swoich studentów na okres stanowiący formalną część programu studiow, np. jeden semestr. 
UWAGA: pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza dany rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.

Jakie państwa uczestniczą w Programie?

W Programie uczestniczą następujące kraje:

  • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania;
  • 4 kraje EFTA/EOG - Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria (od roku akademickiego 2011/2012 - na ogólnych zasadach);
  • Turcja;
  • Chorwacja (od roku akademickiego 2011/2012 - na ogólnych zasadach).

Czy za studia za granicą trzeba płacić?

Nie. Zgodnie z zasadami programu Erasmus, od studenta przyjeżdżającego na studia w ramach Erasmusa uczelnia przyjmująca nie może pobrać opłaty za studia (czesnego). Natomiast może pobierać drobne opłaty na pokrycie kosztów związanych, na przykład, z ubezpieczeniem, organizacjami studenckimi czy korzystaniem z różnych materiałów (fotokopiarki, materiały laboratoryjne, itp.) na takiej samej zasadzie jak od miejscowych studentów.

Jaka jest wysokość stypendium?

Stypendium Erasmusa jest z założenia jedynie dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Student przeznacza uzyskane w formie grantu Erasmusa fundusze na dofinansowanie kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w kraju docelowym. Ma ono zredukować różnicę w kosztach utrzymania między krajem macierzystym a tym, do którego się wyjeżdża. Kwota grantu Erasmusa jest niewysoka i może się różnić w zależności od uczelni. W PŁ w roku akademickim 2011/2012 stypendia studenckie będą zróżnicowane w zależności od kraju wyjazdu:

* I grupa - 320 EURO/mies. - Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Lichtenstein, Szwajcaria

* II grupa - 300 EURO/mies. - Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

* III grupa - 260 EURO/mies. - Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Chorwacja

Jakie są prawa i obowiązki studenta Erasmusa?

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studenta Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student powinien otrzymać egzemplarz Karty Studenta Erasmusa przed wyjazdem do uczelni partnerskiej (zwykle otrzymuje się ją po podpisaniu umowy na wyjazd). Należy zapoznać się z jej treścią, przestrzegać nałożonych obowiązków i domagać się przysługujących praw.

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Mobilności Studenckiej

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 638 38 68 - praktyki
tel. (+48 42) 638 38 66 / (+48 42) 638 38 67 - studia
tel. (+48 42) 638 38 60 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pn: 9–11; 12-14
wt: 9–11; 14-16
śr: nieczynne
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11; 12–14