A+A-

(czytaj też

(dla studentów z niepełnosprawością

 

Warunki przyznawania dofinansowania wyjazdów osób ze specjalnymi potrzebami

1. Student z niepełnosprawnością realizujący mobilność w ramach programu Erasmus+ ma prawo do otrzymania dodatkowej kwoty „wsparcia Uczestników ze specjalnymi potrzebami”.

 

2. Student zakwalifikowany na wyjazd co najmniej sześć tygodni przed terminem wyjazdu składa w Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji wniosek o dodatkowe dofinansowanie z kategorii „wsparcie Uczestników ze specjalnymi potrzebami”. We wniosku student szczegółowo określa potrzeby wynikające bezpośrednio z niepełnosprawności. Formularz wniosku dostępny jest na stronie:

http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/#power

 

3. Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ponoszenia określonych kosztów.

 

4. Decyzję o przyznaniu dodatkowego dofinansowania oraz o jego wysokości podejmuje Agencja Narodowa programu Erasmus+.

 

5. Studentowi z niepełnosprawnością korzystającemu po raz pierwszy z dofinansowania dla osób ze specjalnymi potrzebami całość wsparcia finansowego wraz z dodatkiem wypłacana jest w złotówkach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Uczelnia zawiera wtedy ze studentem umowę w ramach programu POWER, jednakże z zachowaniem statusu studenta jako Uczestnika programu Erasmus+.

 

7. Wsparcie finansowe Uczestnika ze specjalnymi potrzebami wraz z dodatkiem wypłacane jest na okres odpowiadający długości pobytu, jednakże maksymalnie przez 90 dni.

 

8. Niezwłocznie po zakończeniu okresu mobilności Uczestnik składa w Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji oryginalne rachunki potwierdzające koszty poniesione z tytułu niepełnosprawności. Na podstawie rozliczenia rzeczywistych kosztów Agencja Narodowa podejmuje decyzję o ich uznaniu, ewentualnie o konieczności zwrotu części otrzymanego przez studenta dodatkowego dofinansowania.

 

Formularz wniosku o dofinansowanie i zasady finansowania

 

 


ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Mobilności Studenckiej

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 638 38 68 - praktyki
tel. (+48 42) 638 38 66 / (+48 42) 638 38 67 - studia
tel. (+48 42) 638 38 60 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pn: 9–11; 12-14
wt: 9–11; 14-16
śr: nieczynne
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11; 12–14